Kozan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun!

Atatürk Kronolojisi

Atatürk Kronolojisi

1881: Selanik te doğdu.

1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.

1902 : Harp Akademisi ne girdi ve burada gazete çıkardı.

1905 Ocak 11: Harp Akademisi ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam a 5. Ordu nun 30. Süvari Alayı nda staj yapmak için atandı.

1906 Ekim: Şam da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ni kurdu. Şam da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu.

1908 Temmuz 23: Meşrutiyet in ilan edilmesi için çalışmaları.

1909 Mart 31: 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.

1911 Eylül 13: Mustafa Kemal, İstanbul a Genelkurmay a naklen atandı.

1911 Kasım 27: Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.

1912 Ocak 9: Mustafa Kemal, Trablusgarp ta Tobruk saldırısını yönetti.

1913 Ekim 27: Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği ne atandı.

1914 Mart 1: Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.

1915 Şubat 2: Mustafa Kemal, Tekirdağı nda 19. Tümeni kurdu.

1915 Şubat 25: Mustafa Kemal in Maydos a gidişi.

1915 Nisan 25: Mustafa Kemal, Arıburnu nda İtilaf Devletleri ne karşı koydu.

1915 Haziran 1: Mustafa Kemal in Albaylığa yükselişi.

1915 Ağustos 9: Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı na atandı.

1915 Ağustos 10: Mustafa Kemal, Anafartalar dan düşmanı geri attı.
1916 Nisan 1: Mustafa Kemal in Tuğgeneralliğe yükselişi.

1916 Ağustos 6: Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş u düşman elinden kurtardı.

1917 Eylül 20: Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.

1917 Ekim: Mustafa Kemal, İstanbul a döndü.

1918 Ekim 26: Mustafa Kemal, Halep in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.

1918 Ekim 30: Mondros Mütarekesi nin imzalanması.

1918 Ekim 31: Mustafa Kemal in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı na atanması.

1918 Kasım 13: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı nın kaldırılması ve Mustafa Kemal in İstanbul a dönüşü.

1919 Nisan 30: Mustafa Kemal in Erzurum da bulunan 9. Ordu Müfettişliği ne atanması.

1919 Mayıs 15: İzmir e Yunan lıların asker çıkarması.

1919 Mayıs 16: Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul dan ayrıldı.

1919 Mayıs 19: Mustafa Kemal, Samsun a çıktı.

1919 Haziran 15: Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı.

1919 Haziran 21: Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi ne çağırdı.

1919 Temmuz 8 / 9: Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. (Saat 20: 50)

1919 Temmuz 23: Mustafa Kemal in başkanlığı altında Erzurum Kongresi nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (7 Ağustos 1919)

1919 Eylül 4: Mustafa Kemal in başkanlığı altında Sivas Kongresi nin toplanması ve 11 Eylül de sona ermesi.

1919 Eylül 11: Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı na saçildi.

1919 Ekim 22: Amasya Protokolü nün imzalanması.

1919 Kasım 7: Mustafa Kemal, Erzurum dan milletvekili seçildi.

1919Aralık 27: Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye yle birlikte Ankara ya geldi.

1920 Mart 20: İstanbul un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal in protestosu, Ankara da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.

1920 Mart 18: İstanbul da Meclis-i Mebusan ın son toplantısı.

1920 Mart 19: Mustafa Kemal tarafından Ankara da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması.

1920 Nisan 23: Mustafa Kemal, Ankara da Türkiye Büyük Millet Meclisi ni açtı.

1920 Nisan 24: Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

1920Mayıs 5: Mustafa Kemal in başkanlığında ilk Hükümet in toplantısı.

1920 Mayıs 11: Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

1920Mayıs 24: Mustafa Kemal in cezası Padişah tarafından onaylandı.

1920 Ağustos 10: Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması nın imzalanması.

1920 Ocak 9 / 10: Birinci İnönü Savaşı.

1921 Ocak 20: İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu nun esas maddelerinin kabulü.

1921 Mart 30 / Nisan 1: İkinci İnönü Savaşı.

1921 Mayıs 10: Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu nun kurulması ve Mustafa Kemal in Grup Başkanlığı na seçilmesi.

1921 Ağustos 5: Mustafa Kemal e Başkumandanlık görevinin verilmesi.

1921 Ağustus 22: Mustafa Kemal in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı nın başlaması.

1921 Eylül 13: Sakarya Meydan Savaşı nın kazanılması.

1921 Eylül 19: Mustafa Kemal e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal in Gazi ünvanını alması.

1922Ağustos 26: Gazi Mustafa Kemal in Kocatepe den Büyük Taarruz u yönetmesi.

1922 Ağustos 30: Gazi Mustafa Kemal in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı nı kazanması.

1922 Eylül 1: Gazi Mustafa Kemal in “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz dir, İleri !” emrini vermesi.

1922 Eylül 9: Türk Ordusu nun İzmir e girmesi.

1922 Eylül 10: Gazi Mustafa Kemal in İzmir e gelişi.

1922 Ekim 11: Mudanya Mütarekesi nin imzalanması.

1922 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.

1922 Kasım 17: Vahdettin in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul dan kaçması.

1923 Ocak 29: Gazi Mustafa Kemal in Latife Hanım la evlenmesi.

1923 Temmuz 24: Lozan Antlaşması nın imzalanması.

1923 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal in Halk Fırkası nı kurması.

1923 Ağustos 11: Gazi Mustafa Kemal in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı na seçilmesi.

1923 Ekim 29: Cumhuriyet in ilan edilmesi.

1923 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal in ilk Cumhurbaşkanı olması.

1924 Mart 1: Gazi Mustafa Kemal in Büyük Millet Meclisi nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.

1924 Mart 3: Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla), Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi nce kabul edilmesi.

1924 Nisan 20: Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu nun kabul edilmesi.

1925 Şubat 17: Aşarın kaldırılması.

1925 Ağustos 24: Gazi Mustafa Kemal in ilk defa Kastamonu da şapka giymesi.

1925 Kasım 25: Şapka Kanunu nun Büyük Millet Meclisi nde kabul edilmesi.

1925 Kasım 30: Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.

1925 Aralık 26: Uluslararası takvim ve saatin kabulü.

1926 Şubat 17: Türk Medeni Kanunu nun kabulü.

1927 Temmuz 1: Gazi Mustafa Kemal in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul a gitmesi.

1927 Ekim 15 / 20: Gazi Mustafa Kemal in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı nda tarihi Büyük Nutku nu söylemesi.

1927 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı na seçilmesi.

1928 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal in Sarayburnu nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.

1928 Kasım 3: Türk Harfleri Kanunu nun Büyük Millet Meclisi nde kabul edilmesi.

1931 Nisan 15: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu nun kurulması.

1931 Mayıs 4: Gazi Mustafa Kemal in 3.kez Cumhurbaşkanlığı na seçilmesi.

1932 Temmuz 12: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu nun kurulması.

1933 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal in Cumhuriyet in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.

1934 Kasım 24: Gazi Mustafa Kemal e Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.
1935 Mart 1: Atatürk ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı na seçilmesi.

1937 Mayıs 1: Atatürk ün çiftliklerini Hazine ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi ne bağışlaması.

1938 Mart 31: Atatürk ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği nin ilk resmi duyurusu.

1938 Eylül 15: Atatürk ün vasiyetnamesini yazması.

1938 Ekim 16: Atatürk ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması.

1938 Kasım 10: Atatürk ün ölümü. (Perşembe, saat 09.05)

1938 Kasım 11: İstanbul Şehir Meclisi nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı nın çekilmesi.

1938 Kasım 12: Atatürk ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim gençliğinin Üniversite Konferans Salonu nda toplanması.

1938 Kasım 13: Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk ün kurduğu Cumhuriyet i koruyacaklarına ant içmeleri.

1938 Kasım 14: Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.

1938 Kasım 15: Hükümet Atatürk ün Ankara da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.

1938 Kasım 16: İstanbul lular Atatürk ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.

1938 Kasım 19: Büyük bir törenle, Atatürk ün Dolmabahçe den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.Yavuz zırhlısıyla İzmit e kadar götürülen tabut, oradan Ankara ya yolcu edildi.

1938 Kasım 20: Atatürk ün sevgilinaşı Ankara ya ulaştı ve Ankara da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankara lılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.

1938 Kasım 21: Atatürk ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi ndeki Geçici Kabre konulması.

1938 Kasım 25: Atatürk ün vasiyetnamesinin açılması.

1938 Aralık 26: Atatürk ün “Ebedi Şef” sanıyla anılmasının kabul edilmesi.

1953 Kasım 4: Atatürk ün Geçici Kabri nin açılması.

1953 Kasım 10: Atatürk ün cenazesinin Anıt-Kabir e nakledilmesi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN