Diyabet Hakları

Diyabet Hakları

DANIŞTAY ŞEKER ÖLÇÜM CİHAZI VE ÇUBUKLARI BEDELİNİN TAMAMININ ÖDENMESİNE KARARI
T.C.
DANIŞTAY
Beşinci Daire
Esas No:2002/2493

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Akın Bozkurt (Beril Buse Bozkurt a velayeten) Genelkurmay MEBS EH. D. Başkanlığı-ANKARA

Davalılar : 1. Milli Savunma Bakanlığı-ANKARA
2. Maliye Bakanlığı-ANKARA

İstemin Özeti : Davacı, bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun tedavi giderlerine ait şeker ölçüm cihazları fatura bedelinin kısmen ödenmemesine ilişkin 9.5.2001 günlü, 124811 sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı olan 22.3.2001 günlü 24350 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatının 22.5 maddesinin c ve d bentlerinin iptalini ve yürütülmesinin durdurulmasını istemektedir.

D.Tetkik Hakimi: M.Emin Kaçar
Düşüncesi : Dava konusu Bütçe Uygulama Talimatı hükmü yönünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığı; 9.5.2001 tarihli işlemin ise yürütülmesinin durdurulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı: Ayfer Özdemir
Düşüncesi : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27.maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olduğu anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince davalı idarelerin birinci savunmalarının geldiği görülerek işin gereği yeniden düşünüldü:
Dairemizin 21.8.2001 gün ve E: 2001/1831 sayılı kararıyla, 22.3.2001 günlü, 24350 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001 Mali Yılı Bütçe Uygulama talimatının 22.5 maddesinin (c) ve (d) fıkralarının yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden, davacının bu istemi hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığa; davacının bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun tedavi giderlerine ait şeker ölçüm cihazı ve çubukları bedelinin tamamının ödenmemesi yolundaki 9.5.2001 tarihli işlemin ise yürütülmesinin durdurulmasına, 9.10.2002 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın