F.B.I – ABD Federal Araştırma Bürosu

F.B.I – ABD Federal Araştırma Bürosu

F.B.I - ABD Federal Araştırma Bürosu

FBI, ABD Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan ve tüm ülke çapında görev yapan, kanun uygulayıcısı bir araştırma örgütüdür. Bu örgüt Amerika’yı ilgilendiren önemli meselelerde yetki sahibi olup, özellikle organize suçlar, yabancı istihbarat, terörizm ve beyaz yaka suçları üzerinde çalışmaktadır.

ABD’de yerel yönetimlere bağlı çeşitli polis güçleri bulunmaktadır. FBI merkeze bağlı olarak başsavcının emrinde sadece federal olaylara bakan bir kuruluştur. Bütçesi federal hükümet tarafından ödenir. Hiçbir şekilde eyalet hükümetleri ve yerel yönetimlerle idari, mali ve görev yönünden bağlantıları yoktur.

Kuruluşu
26 Temmuz 1908’de ABD Başkanı Theodere Roosvelt döneminde Adalet Bakanı olan Charles J. Bonaparte, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışacak daimi bir soruşturma ekibi kurulması emrini yayımlamıştır. Bu tarihten önce bazı önemli soruşturmalar “Adli Araştırmalar Departmanı” adı verilen Federal bürolardan özel olarak seçilen personel vasıtasıyla yürütülmekteydi. 35 kişiden oluşan bu gruba Araştırma Bürosu adı verildi. 1935 yılında Kongre bu büronun “Federal Araştırma Bürosu” adı altında faaliyette bulunmasını kararlaştırmıştır.
Görev Yasası Ve Soruşturma Yetkisi
FBI esas itibari ile Adalet Bakanlığının soruşturma koludur. FBI’in temel yetkisi Birleşik Devletler Yasası’nın (USC) 533. maddesinin 28. fıkrasında belirtilmiştir. Buna göre “Yetkili başkan (FBI Başkanı) ABD’ye karşı yapılan her tür suçu ortaya çıkarmakla yükümlüdür.” Yasanın bu hükmüne göre Federal bir suç işlenmiş ya da işlenmek üzereyse FBI ilgili yasaya uygun olarak gerekli araştırmayı yapar.
Yine adı geçen yasaya göre Federal Büro, dava açma durumu söz konusu olmayan durumlarda da araştırma, soruşturma yetkisine sahiptir. Örneğin; önemli görevlere getirilecek kişilerin özgeçmişlerinin araştırılması gibi.

Federal Büro aynı zamanda ülkenin güvenliğinin tehlikede bulunması durumunda bilgi toplamakla yükümlüdür.

FBI’in araştırmaları Birleşik Devletler Temsil Heyeti ya da Adalet Bakanlığına sunulmakta, burada verilecek kararlara göre uygulama yapılabilmektedir.
FBI Amerika’yı ilgilendiren tüm meselelerde yetki sahibi olmasına rağmen çalışmalarına altı noktada öncelik vermektedir.
Bunlar;
Terörle Mücadele,
Uyuşturucu Suçları,
Organize Suçlar,
Casusluk,
Vahşet Unsuru İçeren Saldırılar,
Kamu Personeli Suçlarıdır.

Kurumsal Yapı
FBI çeşitli bölüm ve ofislerden oluşan bir yapıya sahiptir. FBI’in Washington D.C.’de bulunan Yönetim Merkezine bağlı olarak ülke genelinde çeşitli şehirlerde kurulmuş olan Saha Büroları bulunmaktadır. Bu bürolar, bölgenin suç potansiyeli, coğrafik koşulları ve ekonomik olanakları değerlendirilerek kurulmuştur.
New York hariç, her saha bürosu “Özel Görevli Ajan” tarafından yönetilir. Bu Özel Görevli Ajanlar geniş kapsamlı soruşturma ve araştırma yapan operasyonları düzenleyen danışmanlar tarafından desteklenir.
Her saha bürosunun denetiminde çalışan sayısı farklı olan Konut Servisleri bulunmaktadır. Bunlara Uydu Büroları da denilmektedir.

Ülke dışında ise, Haber Alma Büroları’nın her birine yerli ve Amerikan yetkililerle bağlantılı yasal ataşeler başkanlık eder. Bu ajanlar ilgili ülke ile ortak ihtiyaçları karşılamak amacıyla yabancı kaynaklı, araştırma, haberleşme ve güvenlik hususlarında sürekli bilgi alışverişi sağlarlar. Yasal Bağlantı Büroları olarak adlandırılan bu bürolar 80’i aşkın ülkede faaliyet yürütmektedir. FBI Yasal Bağlantı Bürosu’nda çalışan ajanlar atandıkları ülkedeki ABD elçiliklerinde veya büyükelçiliklerinde bulunurlar ve genelde aktif soruşturma yapamazlar. Soruşturmayı bulundukları ülkeden izin alarak bulundukları ülkenin Adalet Bakanlığı ile ABD Adalet Bakanlığının koordinesi ile yapabilirler. FBI çalışanlarının atanması için ev sahibi ülkenin Dışişleri Bakanlığı ile ABD Büyükelçisinin mutabakata varması gerekmektedir.

Federal Büronun 1989 yılı kaynaklarına göre 9500 özel ajanı ve çeşitli alanlarda çalışan 13.600 dış kaynaklı görevlisi bulunmaktadır.

FBI’in organizasyonunu gösteren şemanın incelenmesinden de anlaşılacağı üzere;
FBI Başkanın bir Yardımcısı vardır. FBI’in yönetim ve soruşturmasından sorumlu iki yardımcı kurul başkanı vardır. Yardımcı başkanlar 10 bölüme ve İş Bulma Eşitliği Ofisi dışında 4 ofisin başkanlığından da ayrı ayrı sorumludur. Genel olarak yönetici yardımcılarına yönetici yardımcı asistanları destek olurlar. Merkez Büroda daireler ve bürolar geniş bir alana yayılmıştır. Bunlar da kendi aralarında birim denilen ufak gruplara bölünürler.

Meclis İşleri Ofisi
Bu ofisin ana görevi, FBI operasyonlarını etkileyen önerilmiş ya da karara bağlanmış hukuki metinleri analiz etmektir. Başka bir deyişle, yasa taslaklarını, kongre etkinliklerini gözlemler ve FBI operasyonlarını etkileyecek herhangi bir durumun muhatabı olarak kayıt tutar.

İstihbarat Ve Ulusal İşlemler Ofisi
Bu ofis Birleşik Devletlerin dostane ilişkiler içinde olduğu devletlerin ve istihbarat büroları yararına Merkez Bürosu ve tüm alanlardaki yöneticiler sorumluluğunda etkin, güvenilir ve yaygın bir istihbarat politikası gütmekle yükümlüdür.

İş Bulma Eşitliği Ofisi
Söz konusu büro FBI’in eşit şartlarda iş sahası yaratma çabasını yönetmektedir. Atama, işten çıkarma, disiplin kurulu işleri, terfi ve diğer başka ayrıcalık hususlarında doğru adımlar atma çabasını gösterir.

Halkla İlişkiler Ofisi
Ofis, FBI’in politikası, programı, servisleri, soruşturmalarıyla ilgilenir; medyayla, yazarlarla ve halkla bağlantı kurmasını sağlar.

Halkla İlişkiler Ofisi radyo, televizyon ve film organizasyonlarını düzenler, FBI yayınlarını hazırlar, devletin, halkın, basının yazılı ve sözlü gereksinimlerini yanıtlar; FBI’in gezi programlarını düzenler ve ‘Uyuşturucuyu Bırakma Programı’ katılımlarını sağlar.

Kimlik Tespit Bölümü
Bu bölümün görevi suçlu kimlik bilgileri ile parmak izi kartlarının kayıt altına alınmasıdır. Günümüzde bu bilgiler “Otomat Kimlik Bölüm Sistemi”nin kurulması sayesinde federal, eyalet ve yerel suç adalet birimlerine anında aktarılmaktadır. Bu bölüm merkez bürosunun en büyük bürosudur. 1986 yılı verilerine göre FBI’in 19 milyon civarında parmak izi kayıtları ve 23 milyon üzerinde suçlu kaydı vardır.

Eğitim Bölümü
Virjinya Quantico’da bulunan Akademi FBI tüm bürolarının merkez noktası konumundadır. Bölüm ülke çapında uzman ve aşamalı polis eğitimi programlarından sorumludur.

Yönetim Hizmetleri Bölümü
Bu bölüm FBI’in bütçe, muhasebe, ödeme senet ve kurum ihtiyaçlarını sağlama konularını yönetir. Bölüm aynı zamanda atama, işten çıkarma, personel alımı, performans değerlendirmesi, çalışanların sağlık durumları ve yararlı programlar düzenlenmesi gibi personel işlerini yapmakla yükümlüdür. Yönetim hizmetleri destek servisi, yayım, merkez, saha ve tabi ki FBI Binası ve Başkanın güvenliğinden de sorumludur.

Kayıt Yönetimi Bölümü
Bu bölüm FBI’in Merkez Kayıt Sisteminde bulunan bilgi ve dokümanların araştırma ve yönetim birimlerine anında aktararak destek sağlamanın yanında kayıtların arşivlenmesinden sorumludur. Bilgi Alışverişi Harekatı, Özel Harekat, durumların sınıflandırılması, 11652 ve 12065 sayılı kanuna uygun olarak ulusal güvenliği sağlama, 10450 sayılı yönetim kanununa uygun olarak İsim Kontrol Programı adı altında emir çıkartmak, sivil ya da yasal durumlarda birtakım bilgi ve dokümanlara cevap oluşturmak ve Suç Rapor Birimi Programı adı altında suç istatistiklerinin analiz ve değerlendirilmesi gibi görevleri yerine getirir.

Haber Alma Bölümü
Bu bölüm haber sızdırma ve yabancı haber servislerinin kayıtlarını ulusal güvenliği sağlama amacıyla araştırmakla yükümlüdür.

Suç Araştırma Bölümü
Bu bölüm teröre karşı mücadele, uyuşturucu, organize suçlar, vahşet unsuru içeren cinayetler, kamusal suçlar, sivil hakları, firariler, devletlerarası ilişkiler, uluslararası hırsızlık ve vatandaşlık başvurularının soruşturmasını koordine eder.

Laboratuar Bölümü
FBI laboratuarları günümüzün en gelişmiş bilimsel araştırma birimleridir. Yüksek bir disiplin sistemiyle donatılmıştır. Üç ana bölümü vardır:
Doküman,
Bilimsel Analiz,
Özel Proje.
Bu bölümler daha ufak birimlere ayrılmıştır.
Teknik Servisler Bölümü
FBI’in Saha Bürolarının ve Merkez Bölümünün gerekli teknik desteğini kurar. Bölüm ‘FBI Otomatik Veri Tabanı Gelişimi’ ve ‘İletişim’ servislerinin soruşturma görevini, kurulum, dağılım, gelişme ve yerleşme destekli yürütmesinden sorumludur.

Yasal Konsey Bölümü
Personeli FBI Başkanına ve çalışanlarına yasal tavsiyelerde bulunur, yasal sorunları araştırır, sivil halkın ve FBI çalışanlarının problemleri için danışmanlık yapar.

Teftiş Bölümü
Bu bölüm 3 birimden oluşur: Teftiş Birimi, Program Değerlendirme ve Hesaplama Birimi ve Profesyonel

Sorumluluk Birimi.
Teftiş Birimi, operasyonların soruşturma ve yönetimini derinlemesine inceler. İnceleme sırasında
a) Yapılan çalışmalar kanun, düzen ve politikalara uygun mudur?
b) Kaynaklar etkili, yeterli ve ekonomik kullanılıyor mu?
c) İstenilen hedef ve sonuçlara ne ölçüde ulaşılmıştır. FBI müfettişleri bu konulara açıklık getirir.
Program Değerlendirme Birimi FBI araştırma programlarını periyodik değerlendirmesini yürütür, operasyon ve yönetim etkinliğinin geliştirilmesi için çok sayıda öneriler ortaya koyar. Hesap Birimi ise FBI içerisindeki finansal ve elektronik bilgi işlem hesaplarından sorumludur. Diğer kamu kuruluşlarının muhasebe birimleriyle irtibatlı çalışır.
Profesyonel Sorumluluk Biriminin öncelikli amacı; FBI çalışanları hakkında suç iddialarını araştırmaktır. FBI çalışanları içindeki ahlaki çöküş ve mevkiyi yanlış kullanma gibi durumları araştırır. Bu konuda yetkililere danışmanlık yapar. Çalışanların disiplin ve hareketlerini denetler. Gizli alınan istihbaratı Adalet Bakanlığıyla ortaklaşa yürütür.

Çalışma Konuları Ve Alanları
Birleşik Devletlerle ilgili federal statüde 200’den fazla kategoride deliler toplayarak suç araştırması yapan Federal Araştırma Bürosu ( FBI ) yabancı istihbarat araştırmalarından nadir olarak sorumludur. Çalışmalarını kendisine yetki veren ilgili kanunlar veya başkanlık yönetimi tarafından belirlenen kurallara göre yürütür.
FBI çalışmalarını toplumu en çok etkileyen dört konu üzerinde yoğunlaştırmıştır: organize suçlar ( uyuşturucu ticareti dahil ) , yabancı istihbarat, beyaz yaka suçları ve terörizm.

Organize Suçlar
1986 yılında uygulanan Organize Suç Programı’nın amacı sistematik, koordine ve etkili araştırma programları geliştirerek Birleşik Devletlerde ortaya çıkan organize suç gruplarının etki alanını azaltmak ve olumsuz etkileri ortadan kaldırmak olmuştur. Organize Suç Programı araştırmasında öncelikli olarak; La Cosa Nostra işçi mafyasının faaliyetleri, Kolombiya ve Güney Afrika Örgütlerinin yer aldığı büyük organize suç gruplarının uyuşturucu kaçakçılık faaliyetleri, Meksika şebekeleri, Sicilya mafyası, ulusal yasadışı motosiklet gangsterleri ve doğu kökenli organize suç grupları olarak tanımlanmıştır. Bu görevlerin yanı sıra yapılan bazı kriminal araştırmalarda resmi kurumlara rüşvet verme, yasal işlerin yasadışı yapılması, kara para aklanması ve çeteler de ele alınmıştır.
Adalet Bakanlığı’nın FBI’e verdiği yetki ile U.S Kanunu’nda yer alan Denetim Altındaki Maddeler konusu madde 21’in ihlali durumunda FBI önemli uyuşturucu suçlularına karşı ayrıcalıklı haklar elde etmiştir. Bu yetki verildikten sonraki dört yıl içinde FBI uyuşturucu kaçakçılığına karşı verilen savaşta tecrübeli, etkili ve saygın bir yer almıştır. Mayıs 1986’da FBI illegal uyuşturucu ve narkotik pazarlarının önemli bölümünü elinde bulunduran organize gruplar üzerinde yoğunlaşan bir ulusal uyuşturucuyla mücadele stratejisi benimsemiştir. FBI bu stratejileri Birleşik Devletlere kokain ve ooooo ihraç ederek dağıtan Kolombiya / Güney Amerika uyuşturucu kaçakçıları, Meksikalı uyuşturucu şebekeleri ve La Cosa Nostra / Sicilya mafyalarına karşı kullanmıştır. 30 Eylül 1986 ‘da FBI narkotik programı çerçevesinde incelenen vakaların sayısı 1844 olarak belirtilmiştir. Bu vakalardan 603’ü Organize Suçlar Uyuşturucu Tatbikatı ile ilgilidir.
Kriminal mücadelede kullanılan etkili bir araştırma yöntemi de mahkeme onayıyla yapılan elektronik gizli izleme yöntemidir. Oldukça faydalı olmasına rağmen bu yöntem de insan gücü oldukça önemlidir ve genellikle izleme için donanım ve yabancı dilleri çok iyi konuşan uzmanların bulunması gerekir. 1 Ocak 1985 ve 31 Ağustos 1986 yılları arasında toplam 105 elektronik gizli izleme donanımı kurmuş ve Organize Suç Programı ile ilgili 97 bağlantı elde etmiştir. Bu donanımlardan 53 tanesi ve sonraki uzantılardan 30 ‘unun narkotikle ilgili araştırmalar olduğu belirtilmiştir.

Organize suç girişimlerinin önlenmesi için kullanılan güçlü silahlardan biri de hükümetlerin mahkeme izni ile illegal yoldan elde edilen varlıklara el koyabilmesidir. 1986 yılında bu nedenle el koyulan varlıkların değeri yaklaşık 45.194.898 dolardır. 38.673.00 doların üstündeki varlıklar için mahkemeye başvurulmaktadır.
1986 yılında organize suç gruplarına karşı yapılan FBI soruşturmalarında çok sayıda organize suç grubu üye ve kurumlarının yer aldığı 3300’den fazla mahkumiyet kararı ve 3900’den fazla suçlama meydana gelmiştir. Organize suç soruşturmaları sonucunda 21.366.700 dolar para cezası, 22.063.500 dolar geri ödeme, 5.295.000 dolar tazminat elde edilmiş ve 123.000.000 dolarlık ekonomik kayıp önlenmiştir.
Eyalet ve bölge kanunlarını uygulayan FBI ajanları tarafından kullanılan organize suç istihbarat bilgileri sonucunda 455 tutuklama ve 2.618.000 dolar para cezası elde edilmiştir.

Aşağıda bahsedilen sonuçlar FBI’ın Organize Suç Programında ne kadar başarılı olduğunu göstermektedir:
19 Aralık 1985 yılında benzin vergisi nedeniyle hükümeti dolandıran Colombo, Bonanno ve Luchese aileleri için yapılan soruşturma sonucunda bir Colombo organize suç ailesi üyesi bir kişi ve üç ortağı RICA (Çıkar Amaçlı Suç Örgütüyle Mücadele) Kanunu’na göre komplo suçundan yargılanmıştır. Temmuz 1986’da 11 federal ve eyalet davası kaydedilmiş ve New York‘da yedi kişi dava edilmiştir. Fiziksel takip ve şahitler kullanılarak yapılan araştırmada milyon dolarlık vergi kaçakçılığı ortaya çıkarılmıştır.
30 Ağustos 1985 yılında Genovese organize suç ailesi için yapılan RICO (Racketeer ın Fluenced and Corrupt Organization) tatbikatında bir suç girişimi ortaya çıkarılmış ve bir Genevose üyesi ve sekiz ortağı New York’taki bar ve restoranlardan haraç alma suçuyla mahkum edilmiştir.

21 Ocak 1986 yılında STRAWMAN-ARGENT Şirketlerinin duruşmasında altı davalının suçluluğu jüri kararı ile iptal edilmiştir. Cleveland, Milwauke, Chicago, Las Vegas ve Kansas City’de yapılan geniş FBI araştırmaları sonucunda 23 Eylül 1985 tarihinde Argent duruşması başlatılmıştır. Central States Pension Fund ve İnternational Brotherhood of Teamsters’den kredi alan ve Argent Şirketini kurarak Las Vegas Casinolarından kar elde eden dört ayrı La Cosa Nostra örgütü soruşturulmuştur. Bu kişiler toplam 129 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve kişi başına 80.000 dolar para cezası, 30.750 dolar tazminat cezası verilmiş, mahkeme ücreti olarak da 175.015 dolar verilmesine karar verilmiştir.

26 Şubat 1986 yılında Patriarca ailesinin dört üyesi ve bir ortağı Boston federal mahkemesinde yargılanmıştır. Duruşma 7 Haziran 1985 yılında başlatılmış ve bu kişilere dolandırıcılık, kumar ve RICO nedeniyle yapılan duruşmada verilen mahkumiyet süreleri Massachussets tarihinde verilen en uzun süreli cezalar olmuştur. Hapis cezalarının uzunluğunun yanı sıra nakit, menkul kıymet ve emlak olarak talep edilen para cezası yaklaşık 3 milyon dolar olmuştur. Daha sonraki duruşmalarda üç kişi daha suçlu bulunurken, altı kişiye RICO, adaleti engellemek, komplo kurmak ve kumar suçlarından dolayı dava açılmıştır.

5 Mart 1986’da bir Gambino ailesi üyesi ve beş sanık komplo, cinayet ve dolandırıcılıktan yargılanmıştır. Gambino ailesinin patronu olan davalı Paul Castellano karardan önce öldürülmüştür. İtiraz davaları da dahil olmak üzere 19 mahkumiyet kararı verilmiş, iki davalıya New York tarihinde görülen en uzun hapis cezası ( 165 yıl ) verilmiştir.

5 Mart 1986’da St. Louis organize suç örgütünün patronu Matthew Trupiano ve diğer dört kişi illegal kumarhanecilik ve vergi kaçakçılığı suçlarından yargılanmıştır. 23 Mayıs 1986’da Trupiano dört yıl hapis ve 20.000 dolar para cezasına çarptırılmıştır.
13 Haziran 1986’da takip yöntemi ve şahitler kullanılarak Colombo La Cosa patronu, patron yardımcısı, üç elemanı ve dört ortağı RICO, RICO komplosu, haraç, resmi kurumlara rüşvet verme ve narkotik suçları ile yargılanmıştır. 19 Haziran 1986 ‘da Colombo ailesi hiyerarşik suç davalarından yararlanılarak haraç organizasyonunda yer alan 31 davalı için bireysel davalar açılmıştır.

11 Temmuz 1986’da Las Vegas’ta Güney Nevada İşçi Sendikasını dolandırmakla suçlanan kişilerden dördü yargılanmış ve cezalandırılmıştır. Mahkum edilen kişiler içinde Chicago’daki organize suçlarla ilişkisi olan bir işçi sendikası görevlisi, planlama yöneticisi ve bir sigorta şirketi yer almıştır.

1986 yılında Chicago’da yapılan Act-Extortion ( Para Sızdırma ) soruşturmasında 27 kişi yargılanmış, 16 kişi mahkum edilmiştir. Gizli operasyonların yürütüldüğü soruşturmada Illinois Circuit Mahkeme sistemi ele alınmıştır. 27 davalı içinde üç Circuit Mahkeme hakimi, 15 avukat, bir Chicago polis memuru ve 7 Cook County Deputy şerifi yer almıştır.

19 Şubat 1986’da organize suç komisyonunda daha önce şahitlik eden DEA (Uyuşturucu Yönetim Birimi) görevlisi Adler B. Seal Lousiana‘da öldürülmüş, FBI ajanları 48 saat içinde cinayette yer alan altı kişiyi tutuklamıştır. 22 Temmuz 1986’da Kolombiya uyuşturucu kaçakçılık örgütünün üç üyesi Seal cinayeti ile ilgili olma suçundan yakalanmıştır. Soruşturmada gizli takip ve izleme yöntemleri kullanılmıştır.

Üç yıllık bir araştırma sonucunda Ağustos 1986’da Meksika’da işletildiği bilinen Meksikalı narkotik örgüt üyesi 100’den fazla kişi Chicago’da ele geçirilmiş ve çeşitli suçlardan dolayı tutuklanmıştır. 41 kişiye dava açılmış veya uzun süren duruşmalardan sonra ceza verilmiştir. Gizli takiplerin, izlemelerin, istihbaratçıların ve tercümanların yer aldığı bu araştırma ile Birleşik Devletler ve Meksika arasında illegal işler yapan bu örgütün karmaşıklığı ve büyüklüğü ortaya çıkarılmıştır.
Narkotik Ticareti, Organize Suçlar ve Terörizm ile ilgili İtalyan-Amerikan gruplarının işbirliği için 23/24 Haziran 1986’da İtalya’da bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantı resmi olarak yapılan dördüncü Grup toplantısı olmuştur. İki gün süren toplantı sonunda başkanlar uluslararası terörizmle mücadelede birlikte çalışacaklarına dair bir anlaşma imzalamışlardır. Anlaşmada yer alan diğer konular içinde organize suç ve narkotik ticareti ile ilgili alt gruplar oluşturulmasına ilişkin kararlar yer almıştır.

Yabancı İstihbarata Karşı Koyma
FBI’in yabancı istihbarata karşı koyma programı geçen yıllar boyunca, birçok kayda değer başarılar elde edilmesini sağlamıştır. Bunlardan bazıları örnek olay olması açısından aşağıda açıklanmıştır.
Haziran 1986’da Deniz Kuvvetlerine bağlı Anti- terörizm merkezinde İKK(istihbarata karşı koyma) uzmanı olarak çalışan Jay Pollard ve karısı Anne Louis Henderson Pollard, casusluktan dolayı mahkum edildi. Pollard, İsrail’e 2 buçuk yıl boyunca aylık 2500 dolar karşılığında gizli belgeler sağladığı gerekçesiyle suçlu bulundu. Karısı da komşusuna bıraktığı ve içinde gizli belgeler bulunan bir valizle birlikte yakalandı.
CIA’de 33 yıl hizmeti olan eski bir asker Larry Wu-Tai Chin, 7 Şubat 1986’da casusluk yapmak, ispiyon, yanlış gelir beyan etme, eksik vergi ödeme ve yabancı bankalarda hesapları bulunması sebebiyle mahkum edildi. Chin, Çin’e Yabancı yayın bilgi servisi dokümanlarını ve yazışmaları ve yabancı servis elemanlarına bazı özel bilgileri aktarmıştı.
25 Kasım 1985’teki tutuklanmasının ardından Ronald William Pelton, 5 Haziran 1986’da Birleşik Devletlerin Sovyetler Birliği’ne olan istihbaratlarını da içeren çok hassas gizli belgeleri Sovyetler Birliği’ne sağladığı için ve casusluk yaptığı için 3 ayrı suçlamadan dolayı tutuklandı.

Randy Miles Jeffries 20 Aralık 1985’te tutuklandı. Daha önceden Washington’da Sovyet Askeri Güçleri ile işbirliği yaptığı ve bazı gizli bilgileri satmak için ele geçirdiği ortaya çıktı. Özel bir Sovyet ajanıyla buluştu ve üç gizli belge için 5000 dolar talep etti. 23 Ocak 1986’da Jeffries suçlu bulundu ve 3 yıldan 9 yıla kadar hapse mahkum edildi.

22 Şubat 1986’da Bruce Damian Ott, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri tarafından casuslukla yapmakla suçlandı ve tutuklandı. Ott, FBI ve Hava Kuvvetleri Özel İstihbarat Birimi işbirliğinde yürütülen bir soruşturmanın içinde bulundu. Bu soruşturmada Sovyetler Birliği’ne konu hakkında bilgi verdiği tespit edildi. 7 Ağustos 1986’da, Ott, Hava Kuvvetleri’nden, onursuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle atıldı ve 25 yıl hapse mahkum edildi.

Terörizm
FBI, istihbarat çalışmalarıyla birlikte terörist eylemleri önlemek ve terörist eylemler olduğunda cinayet soruşturmalarını yapmak gibi çifte sorumluluğa haizdir.
Porto Riko ve Birleşik Devletlerde meydana gelen terörist eylemler genellikle askeri, sivil ve sembolik hedeflere karşı bombalamalar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Diğer terör suçlarının çoğu cinayet, rehin alma ve adam kaçırma şekline olmaktadır.
FBI’in ABD’deki terör olayları ile ilgili bazı çalışmaları aşağıda örnekleriyle açıklanmıştır.

14 Haziran 1986’da Ermenistan’ın Özgürlüğü adına çalışan sol görüşlü bir terörist grup olan Ermenistan Gizli Ordusu mensubu 4 kişi, Kanada’lı istihbaratçılara suikast düzenlemekten dolayı suçlandı ve 2 yıldan 9 yıla kadar değişen sürelerde hapse mahkum edildiler. Bu suçlamalar 1982’deki Türkiye büyükelçiliği ataşesine karşı yapılan suikast girişimiyle alakalıydı. Bu olaydaki tutuklamalar ve yakalamalar Los Angeles ve Cleveland’daki FBI büroları tarafından gerçekleştirildi.
6 Şubat 1986’da, Kastro karşıtı Omega 7 adlı terörist grubun 3 üyesi, yabancı bir diplomata karşı suikast girişimi ve yabancı bir ülkenin hükümetini etkisiz hale getirmek için yaptığı eylemlerden dolayı suçlu bulundular. Her biri 10 yıl hapse mahkum edildiler.
20 Mayıs 1986’da, Cumhuriyetçi İrlanda Ordusu mensubu 8 kişi otomatik silahlarla Kuzey İrlanda’da Yasal Ordu mensuplarını taradıkları için Boston’da tutuklandılar. 4 Haziran 1986’da bu 8 kişi otomatik silahlarla yakalandılar.

12 Mart 1986’da, 1984’te Honduras hükümetine karşı yapılan terörist eylem planını da içeren birçok suçlamaların yapıldığı 5 kişi tutuklandı Bunlardan ikisi daha önceden tutuklanmıştı. 13 Şubat 1986’da başka biri bu suçlamalardan dolayı tutuklandı.
28 Temmuz 1986’da 14 kişi, Surinam’ı işgal etme planları içindeyken tutuklandılar. 11 Eylül 1986’da 14 kişiden 9’u suçlu bulundu.

19 Mart 1986’da “Order’’ diye bilinen sağ terörist grup mensubu Richard Joseph Scutari Texas San Antonio’da yakalandı. Scutari’nın 19 Temmuz 1984’te California’da zırhlı kamyonla silahlı soygun işine karıştığı belirlendi. 30 Nisan 1986’da suçlu bulundu ve toplam 60 sene hapse mahkum edildi.
Ağustos 1985’te Porto Riko’lu 16 terörist tutuklandı ve kendilerine yapılan suçlamalar 12 Eylül 1983’te Connecticut’taki Wells fargo Terminal’den silahlı 7,2 milyon dolar çalınması ve Ocak 1984’te İsail’li 7 yahudi parlamento mensubunu kaçırmayla ilgiliydi.
5 Ağustos 1986’da El Rukn Sokak çetesi mensubu 2 kişi, bir FBI ajanına M–72 hafif makineli silahlarla suikast girişimi sonucu tutuklandı. The El Rukn Sokak çetesi Libya Hükümeti’ni şiddete dayalı eylemlerle yıldırmak ve onların etkinliğini sonlandırmak için eylemler yapmaktaydı.

Beyaz Yaka (Memur) Suçları
Beyaz yaka suçları genellikle varlıklı kişilerin işlediği, çoğunlukla mali konularla ilgili suçlardır. Bu suç tipi ileri düzeyde teknik bilgi ve kıvrak bir zeka gerektirir. Özellikle gelişmiş ülkelerde teknolojinin çok iyi kullanımıyla oldukça gelişen bu suç türü istatistiklerde fazla yer almaz. ABD’de 1986 mali yıl döneminde bu suçla ilgili 4390 suçlama davası açılmış, 24.551.664 dolar tutarında para cezası kesilmiş ve 370.106.137 dolar tutarındaki ekonomik kayıp önlenmiştir.
Beyaz yaka suçlarıyla ilgili bazı örnek olaylar aşağıda anlatılmıştır.

1986, 24 Temmuz’unda Litton Systems adlı şirket, Amerikan yerel mahkemeleri tarafından suçlu bulunmuş, devletin kayıpları, cezalar ve sivil kayıplarla birlikte 15.698.997 dolar ödemeye mahkum edilmiştir. Bu konudaki soruşturma FBI ve Savunma Bakanlığı ajanları tarafından yürütülmüş ve sonucunda 1975’ ten 1984’ e kadar Birleşik Devletler ordusuna satılan 45 ayrı malzeme satış sözleşmelerinde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıkartılmıştır.

5 Mayıs 1986’da, Golden Gate adlı şirketin başkanı, başkan yardımcısı ve gemilerden sorumlu müdürü San Fransisko ve Kaliforniya yerel mahkemeleri tarafından, Birleşik Devletler Deniz Küvetlerine nükleer denizaltı yapımında kullanılmak üzere sağlanan metalin test raporlarında raporlarını hatalı sundukları gerekçesiyle suçlu bulundular. Suçlanan iki yıl hapse ve her biri 10000’er dolar para cezasın çarptırıldılar. Golden Gate’in gemicilik direktörü 6 ay hapis yatmaya ve serbest kalması için 500 saat devlet için çalışmaya mahkum edilmiştir. Bu soruşturma konunun incelenmeden rapor edilmesinin insanları yanıltacağı gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

1986 Temmuz 24’te Los Angeles, California‘da 19 kişi vergi kaçırma, suikast ve haraçla ilgili suçlanmış, soruşturma FBI, mali şube ve cinayet bürosu işbirliğinde yürütülmüş, bu soruşturma sonucunda Savunma Bakanlığı ve uzay araştırmaları merkezi tarafından yapılan sözleşmelerde para kaçırıldığının ortaya çıktığı belirtilmiştir.

3 Şubat 1986’da New York eyalet yüce mahkemesi yargıcı William C. Brennan rüşvet suçlamaları sonucu 5 yıl hapse mahkum edilmiş, bir FBI soruşturması yargıç Brennan’ın Cinayet davalarında nakit rüşvetlerle davaları sattığını ortaya çıkarmıştır.
Mali Şube ve FBI‘in ortak yürüttükleri uzun süren soruşturma sonucunda, California yerel mahkemeler yargıcı Harry Eugene Claiborne 10 Ağustos 1984’te vergi davasında usulsüz kararlar verdiği gerekçesiyle Yüce mahkeme tarafından 21 Nisan 1986’ ya kadar devam eden yargılama sonucu suçlu bulunmuştur.
31 Mart 1986’da Güney Misissipi baş yargıcı Walter Louis Nixon yalan beyanda bulunma ve cinayet davalarında yardımda bulunup rüşvet aldığı gerekçesiyle 5 yıl hapse mahkum edilmiştir.
1985 yılında FBI’in soruşturması sonucu 80’i aşkın kişinin Texas’ta Federal sigorta şirketlerinin 400 milyon dolar fazladan ödeme yapmasına sebep olan emlak dolandırıcılığı suçunu işlediği belirlenmiş yargılama sonucunda bir çoğu mahkum olmuşlardır.
Güney Florida’dan bir grup kişi, 9 büyük şehirde, planlı ve seri banka soygunlarıyla ülke çapında 10 milyon dolar kayba yol açtıkları gerekçesiyle mahkum edilmişlerdir.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın