DOLAR 13,47260.71%
EURO 15,28940.84%
ALTIN 792,100,29
BITCOIN 480805-8,76%
Adana

HAFİF YAĞMUR

13:20

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Fiiller-Zamanlar – Fransızca Türkçe Açıklamalı Örnekler ve Konu Anlatımlı

Fiiller-Zamanlar – Fransızca Türkçe Açıklamalı Örnekler ve Konu Anlatımlı

ABONE OL
09 Ocak 2022 13:38
Fiiller-Zamanlar – Fransızca Türkçe Açıklamalı Örnekler ve Konu Anlatımlı
1

BEĞENDİM

ABONE OL

Bu üniteye çalıştığınızda;
* Basit eylemlerin ‘passé composé’ (- di’li geçmifl zaman) çekimlerini yapabilmeyi,
* Dönüşlü eylemlerin ‘passé composé’ (- di’li geçmifl zaman) çekimlerini
yapabilmeyi,
* ‘Passé composé’ ile cümleler kurabilmeyi,
* Yardımcı eylem olarak ‘être’ eylemini alan eylemlerin ‘participe passé’- özne
uyumlarını,
* Kendimizi veya birini betimleyebilmeyi öğreneceksiniz.

LES VERBES(Fiiller)

Fransız dilinde üç grup fiil vardır:
Birinci grup fiiller: -ER mastar ekiyle biterler. ( aimer, parler, rentrer v.b) Bu fiil
grubunun iki istisnası ” aller ve envoyer” fiilleridir. Bu fiiller hariç birinci grubun bütün
fiilleri kurallıdır.
‹kinci grup fiiller: -IR mastar ekiyle biten ve participe présent ‘ı -issant ekini
alan fiiller ikinci grubu teflkil ederler. ( finir, choisir, remplir v.b.)
Üçüncü grup fiiller: -RE, -OIR, -IR mastar ekleriyle biten fiiller ile ” aller ve
envoyer” fiilleri bu gruba girerler. ( battre, comprendre, recevoir, vouloir, tenir v.b).
Bunlara düzensiz ya da çekimleri kurallara bağlı olmayan fiiller de denir.
LA PERSONNE DANS LES VERBES ( Fiillerde flahıs)
Fiillerde altı flahıs vardır:
LES VERBES AUXILIAIRES ( Yardımcı fiiller)
Fransızca’da yardımcı fiil olarak adlandırılan iki fiil vardır:
1- Avoir 2- Être
Bu iki yardımcı fiil diğer fiillerin geçmifl zaman çekimlerine yardımcı olurlar.
Bileflik zamanlarda fiillere zaman yönünden anlam kazandırırlar.
J’ai vu deux fois le film Vizontele Tuuba.
( Vizontele Tuuba filmini iki kez seyrettim.)

Je Ben
Tu Sen
Il(elle) O
Nous Biz
Vous Siz
Ils(elles) Onlar
“O” anlamına gelen zamir yerini tuttuğu isim masculin (eril) singulier
( tekil) ise “il”, féminin (dişil) singulier ( tekil ) ise “elle” olarak yazılır. “Onlar”
anlamına gelen zamir de masculin (eril) pluriel (çoğul) ise “ils”, féminin (dişil)
pluriel (çoğul) ise “elles” fleklinde yazılır.

4
LE PART‹C‹PE PASSÉ
“ Participe passé ” fiilin sıfat fiil fleklidir. Bir yardımcı fiil ( avoir veya être )
yoluyla yapılan zamanlarda, yardımcı fiilden sonra çekilen fiilin “ participe passé “ si
getirilir.
-er -é parler parlé
Parler ( konuflmak )
J’ai parlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( konufltum.)
Tu as parlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( konufltun.)
Il / elle a parlé . . . . . . . . . . . . . . . . . ( konufltu.)
Nous avons parlé . . . . . . . . . . . . . . . . ( konufltuk.)
Vous avez parlé . . . . . . . . . . . . . ( konufltunuz.)
Ils / elles ont parlé . . . . . . . . . . . . . . . ( konufltular.)
Eray est allé à Izmir en train.
( Eray Izmir’e trenle gitti.)
Il a un téléphone portable.
( Onun cep telefonu var.)
Ils ne sont plus riches.
( Onlar artık zengin değildir.)
LE PASSÉ COMPOSÉ ( -di’ li geçmifl zaman)
Birinci, ikinci ve üçüncü grup fiilleri “ passé composé ” zamanında çekmek için
; yardımcı fiil olarak “ avoir ” fiilini alıyorsa “ avoir ” fiilinin; “être” fiilini alıyorsa
“ être ” fiilinin “ présent ” ı yazılır, yanına çekilen fiilin “ participe passé ” si getirilir.
Avoir: “sahip olmak” ve Être “olmak” fiilleri yalnız kullanıldıkları zaman
artık yardımcı fiil değildirler. ➠
‘ parler’ fiili ‘passé composé’ çekiminde yardımcı fiil olarak ‘ avoir’ fiilini
aldığı için, bu fiilin ‘présent’ı yazılarak yanına çekilen fiilin (parler) ‘ participe
passé’ si getirilir.

Être
(au présent de l’indicatif ) + Participe passé
Avoir

5
Tu as téléphoné à ta mére?
(Annene telefon ettin mi?)
Oui, Je lui ai téléphoné.
( Evet, ona telefon ettim.)
Tomber (düflmek)
Je suis tombé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (düfltüm.)
Tu es tombé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (düfltün.)
Il / elle est tombé / tombée . . . . . . . . (düfltü.)
Nous sommes tombés . . . . . . . . . . . . (düfltük.)
Vous êtes tombés . . . . . . . . . . . . . . . (düfltünüz.)
Ils / elles sont tombés / tombées . . . (düfltüler.)
Aflağıdaki fiiller yardımcı fiil olarak “ être ” fiilini alırlar.
‘ Tomber’ fiili ‘passé composé’ çekiminde yardımcı fiil olarak ‘ être’ fiilini
aldığı için, être fiilinin ‘présent’ı yazılarak yanına çekilen fiilin ( tomber) ‘
participe passé’ si getirilir.

Yardımcı fiil olarak être fiilini alan fiillerin “participe passé ” leri cins ve sayı
yönünden her zaman özneye uyar. Özne “masculin-singulier” ise “par ticipe passé”
değiflmez. Özne “masculin-pluriel” ise “participe passé” sonuna -s; özne “ féminin
-singulier” ise “participe passé”sonuna -e; özne “féminin -pluriel” ise “participe
passé” sonuna -es alır.

Avec “ être”
Aller (gitmek) Venir (gelmek) Entrer (girmek) Sortir (çıkmak)
Je suis allé(e) Je suis venu (e) Je suis entré(e) Je suis sorti(e)
Naître (doğmak) Mourir (ölmek) Arriver (varmak) Partir (gitmek)
Je suis né(e) Je suis mort(e) Je suis arrivé(e) Je suis parti(e)
Retourner (geri dönmek) Passer (geçmek) Rester (kalmak) Tomber (düflmek)
Je suis retourné(e) Je suis passé(e) Je suis resté(e) Je suis tombé(e)
Monter (çıkmak, binmek) Descendre (inmek) Devenir (olmak) Rentrer (dönmek)
Je suis monté(e) Je suis descendu(e) Je suis devenu(e) Je suis rentré(e)

6
-ir -i finir fini
Finir ( bitirmek )
J’ai fini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (bitirdim.)
Tu as fini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (bitirdin.)
Il / elle a fini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (bitirdi.)
Nous avons fini . . . . . . . . . . . . . . . . . (bitirdik.)
Vous avez fini . . . . . . . . . . . . . . . . . . (bitirdiniz.)
Ils / elles ont fini . . . . . . . . . . . . . . . . (bitirdiler.)
Bu fiillerden;
Monter : . . . . . . . . . . . . . . . . . çıkarmak
Descendre : . . . . . . . . . . . . . . . . indirmek
Rentrer : . . . . . . . . . . . . . . . . içeri koymak, içeri almak
Sortir : . . . . . . . . . . . . . . . . dıfları çıkarmak
Retourner : . . . . . . . . . . . . . . . . çevirmek
Passer : . . . . . . . . . . . . . . . . geçirmek
anlamında kullanıldığı zaman yardımcı fiil olarak “avoir” fiilini de alabilir.
Avec ‘avoir’ Avec ‘être’
Sortir J’ai sorti le chien. Je suis sorti de la poste.
( Köpeği dıfları çıkardım ) ( Postahaneden çıktım.)
Descendre J’ai descendu le sac. Je suis descendu de la montagne.
(Çantayı aflağıya indirdim.) (Dağdan indim.)
Rentrer J’ai rentré la voiture. Je suis rentré à la maison.
(Arabayı içeri aldım.) (Eve döndüm.)
Monter J’ai monté la valise. Je suis monté dans le taxi.
(Valizi yukarıya çıkardım.) (Taksiye bindim.)
Retourner J’ai retourné l’omelette Je suis retourné en Turquie.
(Omlet’i çevirdim.) (Türkiye’ye döndüm.)
Passer J’ai passé la soirée devant la télevision. Je suis passé par ‹zmir.
(Geceyi televizyon karflısında geçirdim.) (‹zmir’den geçtim.)
‹kinci grup fiillerin ‘passé composé’ çekimleri de birinci grup fiillerde
olduğu gibidir. Ancak, ikinci grup fiillerin ‘participe passé’ lerini yapmak için
mastar eki olan -ir atılır, fiil köküne -i ilave edilir.

7
A- Tu as fini tes devoirs, hier soir?
( Dün gece ödevlerini bitirdin mi?)
B- Oui j’ai fini tous mes devoirs.
( Evet, bütün ödevlerimi bitirdim.)
A- Avez-vous cueilli des fleurs dans le jardin?
( Bahçede çiçek topladınız mı? )
B- Non, j’ai cueilli des cerises.
( Hayır, kiraz topladım.)
Üçüncü gruba giren ve çok kullanılan bazı fiillerin ”participe passé” leri:
Les participes passés irréguliers
Avoir fiilinin ‘participe passé’ si eu
Être fiilinin ‘participe passé’ si ise été biçimindedir.
Üçüncü grup fiillerin ‘participe passé’ çekimleri de birinci ve ikinci grup
fiillerde olduğu gibidir. Ancak bu gruba giren fiillerin ‘participe passé’ lerini
yapmak için bir kural yoktur. Bir kısmı -u, -i; bir kısmı da -s, -t alır.

Infinitif Participe passé Infinitif Participe passé
venir venu vivre vécu
faire fait dire dit
prendre pris ouvrir ouvert
mettre mis mourir mort
vouloir voulu savoir su
pouvoir pu falloir fallu
devoir dû boire bu
Le passé composé du verbe AVOIR.
J’ ai eu.
Tu as eu.
Il / elle a eu.
Nous avons eu.
Vous avez eu.
Ils / elles ont eu.
Verbe AVOIR au présent de l’indicatif + eu

8
EXERCICES
I- Complétez les phrases ci-dessous avec des pronoms sujets.
(Aflağıdaki cümleleri flahıs zamirleriyle tamamlayınız.)
Exemple : …………..as une calculatrice? …Tu…as une calculatrice?
1) ………avons un appareil photo.
2) Êtes- ………français?
3) ……….ai regardé le film Titanic à la télé.
4) ……….a acheté un ordinateur portable.
5) Avez-………un caméscope?
6) ……….sont allées en Espagne à Madrid.
7) Est-ce que ………voyez mon frère?
8) ………..est heureuse.
9) ………..devons finir notre travail rapidement.
10) Sont- ……..partis en vacances?
Avoir fiilinin ‘passé composé’ çekimi : Avoir fiilinin ‘indicatif présent’ ı
çekilir. Yanına bu fiilin ‘participe passé’ si ‘eu’ getirilir. ➠
Être fiilinin ‘passé composé’ çekimi :Avoir fiilinin ‘indicatif présent’ ı çekilir.
Yanına être fiilinin ‘participe passé’ si ‘été’ getirilir. ➠
Le passé composé du verbe ÊTRE.
J’ ai été.
Tu as été.
Il / elle a été.
Nous avons été.
Vous avez été.
Ils / elles ont été.
Verbe AVOIR au présent de l’indicatif + été

9
II-Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé de l’indicatif.Faîtes
attention à votre choix du verbe auxiliaire.
(Parantez içinde verilen fiillerin di’li geçmifl zaman biçimlerini yazınız.)
Exemple: Il (marcher) …a marché …dix kilomètres.
1) Tu (finir) …………..ton travail?
2) Nous (aimer)………..la cuisine turque.
3) L’été dernier, ils ( aller ) …………..en France.
4) Hier soir, elle ( rentrer ) ……………à 19h.
5) Au café, je (commender) ………….. des boissons non-alcoolisées.
6) fiener (voir)………….de nombreux pays.
7) Les enfants (sortir )…………….de l’école.
8) Elles ( revenir )…………………d’Izmir en train.
9) J’ (sauter)…………..du bateau et j’ (nager )…………..
10) J’ enfin (comprendre)………………
III-Reliez l’infinitif et son participe passé et donnez la première personne du passé
composé.
(Mastarları sıfat fiilleriyle efllefltiriniz. Fiillerin di’li geçmifl zaman 1.tekil flahıslarını
yazınız.)
Infinitif Participe passé Passé composé
1) Choisir allé
2) Offrir vu
3) Aller pris
4) Prendre offert
5) Voir choisi J’ai choisi.
6) Venir venu
7) Finir voyagé
8) Comprendre couru
9) Courir compris
10) Voyager fini

10
GRAMMAIRE
LES VERBES PROMINAUX ( Dönüşlü fiiller)
Fiilin gösterdiği iş, hareket özneye döner ve öznenin üzerine geçerse tümleç
görevindeki zamir özneyle aynı kişiyi gösterir. Bu durumda fiil Dönüşlü fiil; tümleç
görevindeki zamir de Dönüşlü zamir adını alır.
Laver : yıkamak
Se laver : yıkanmak, kendini yıkamak ( yıkanan ve yıkama eylemini yapan aynı
kişidir; yani özne ve nesne aynı kişidir.)
Dönüşlü fiillerin çekiminde flahıs zamirlerinden sonra Dönüşlü zamirler
getirilir. Bu zamirler:
Dönüflü fiiller mastar biçiminde ‘se’ zamiri ile birlikte yazılırlar. Emir kipi dışında
Dönüşlü zamirler olumlu, olumsuz ve soru biçimlerinde fiilden önce; olumlu emirde ise
fiilden sonra gelirler.
Se lever : kalkmak, doğrulmak
Vous vous levez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kalkıyorsunuz.)
Vous ne vous levez pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kalkmıyorsunuz.)
Quand vous levez -vous? . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ne zaman kalkıyorsunuz?)
Levez-vous! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kalkınız!)
Ne vous levez pas! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kalkmayınız!)
Je me
Tu te
Il(elle) se
Nous nous
Vous vous
Ils(elles) se
Dönüşlü fiiller yardımcı fiil olarak “être” fiilini alırlar. Dönüşlü zamirler cümle
içinde nesne (objet direct) veya dolaylı tümleç (objet indirect) olabilirler. fiayet Dönüşlü
zamir ( pronom personnel réfléchi) cümle içinde nesne görevi yapıyorsa “ participe
passé ” nesne görevindeki bu zamirle uyum yapar. Nesne görevindeki bu zamir, özne
ile aynı flahıs olduğu için bu uyum özneye göre yapılır. Dönüşlü zamir dolaylı tümleç
görevi yapıyorsa uyum yapılmaz.

11
Elles se sont lavées. Kendilerini yıkadılar. Yıkandılar.
Elle s’est lavé les mains. (Ellerini yıkadı.)
Ils se sont lavé les mains. (Ellerini yıkadılar.)
Bu cümlede nesne görevindeki Dönüşlü zamir;yani “se” participe passé’den
önce geldiği için uyum yapılmıfl, “participe passé” nin sonuna özne fémininpluriel
olduğundan “ es ” yazılmıfltır.


Verbes pronominaux (Bellibaşlı Dönüşlü fiiller)
Burada Dönüşlü zamir yani ‘se’ objet indirect görevinde olduğu için uyum
yapılmamıfltır. ➠
se réveiller (uyanmak) se raser (trafl olmak)
se lever (kalkmak) se coucher (yatmak)
se laver (yıkanmak) s’amuser (eğlenmek)
s’annuyer (canı sıkılmak) se promener (gezinmek)
se dépêcher (acele etmek) se reposer (dinlenmek)
s’habiller (giyinmek) Se retrouver (buluflmak, görüflmek)
Présent d’un verbe pronominal
( çift zamirli bir fiilin flimdiki zaman çekimi)
Passé composé d’un verbe pronominal
(çift zamirli bir fiilin di’li geçmifl zaman
çekimi)
Je me réveille (Uyanıyorum) Je me suis lavé (Yıkandım)
Tu te réveilles (Uyanıyorsu) Tu t’es lavé (Yıkandın)
Il se réveille (Uyanıyor) Il s’est lavé (Yıkandı)
Elle se réveille (Uyanıyor) Elle s’est lavée (Yıkandı)
Nous nous réveillons (Uyanıyoruz) Nous nous sommes lavés (Yıkandık)
Vous vous réveillez (Uyanıyorsunuz) Vous vous êtes lavés (Yıkandınız)
Ils se réveillent pas (Uyanıyorlar) Ils se sont lavés (Yıkandılar)
Elles se réveillent pas (Uyanıyorlar) Elles se sont lavées (Yıkandılar)
se brosser les dents ( difllerini fırçalamak) se laver les mains ( ellerini yıkamak)
se laver les cheveux (saçlarını yıkamak) se couper le doigt ( parmağını kesmek)

EXERCICES
IV-Récrivez les phrases suivantes, en les transformant du présent au passé composé.
( Aflağıdaki cümleleri di’li geçmifl zamanda yazınız.)
Exemple:
Elle se promène toute seule dans le Grand Bazar.
Elle s’est promenée toute seule dans le Grand Bazar.
1) Tu t’intéresses à l’opera?
………………………………………….. ……..
2) La petite fille se lave le visage.
………………………………………….. ……..
3) Les hirondelles s’envolent pour l’Egypte.
………………………………………….. ……..
4) Sylvie, tu te lèves ?
………………………………………….. ……..
5) Faruk: ‘ Uğur et moi, nous nous habillons après le déjeuner.
………………………………………….. ………..
6) Oh Monsieur! Vous vous rasez!
………………………………………….. ……..
7 ) Cette éclipse dure environ quatre minute.
………………………………………….. ………
8 ) Ils se rencontrent à la bibliothèque.
………………………………………….. ………
9 ) Türkân se couche à dix heures du soir.
………………………………………….. ……………………
10 ) Metin, Filiz! Vous vous lavez les pieds?
………………………………………….. ……………………

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

hiltonbet