DOLAR 18,8116 0.01%
EURO 20,4382 -0.29%
ALTIN 1.164,52-0,15
BITCOIN 433310-0,01%
Adana
12°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

İcra Ve İflas Kanununda Süreler 

İcra Ve İflas Kanununda Süreler

ABONE OL
07 Eylül 2021 21:44
İcra Ve İflas Kanununda Süreler 
0

BEĞENDİM

ABONE OL

İcra Ve İflas Kanunu'nda Süreler 

MADDE
KONU
SÜRE

7
devlet aleyhine tazminat davası açma süresi
öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl, herhalde fiilin vuku bulduğu tarihtenitibaren 10 YIL

9
İcra ve İflas daireleri aldıkları paraları ve kıymetli evrak ve değerlişeyleri tevdii süresi
1 GÜN

16
şikayet süresi
muamelelerin öğrenildiği tarihten itibaren 7 GÜN

18
tetkik merciinde duruşma yapılmayan işlerde karar verme süresi
10 GÜN

18
tetkik merciindeki duruşmaların -en fazla- ertelenme süresi
30 GÜN

24
ilamda hükmolunan menkulü teslim süresi
İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

25
ilamda hükmolunan çocuğu teslim süresi
İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

26
ilamda hükmolunan gayrımenkulü teslim süresi
İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

26
taşınmazların tahliye ve tesliminde, taşınmaz içinde bulunup da, ilama dahilolmayan eşyanın borçlu tarafından, icra dairesinin teslim ettiği yerden vealacaklıdan alınma süresi
borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise 5 değil ise 30 GÜN

29
gemi veya gayrımenkulde bulunan 3. kişiye tanınan dava açma süresi
İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

31
kaldırılmasına veya yerine getirilmesine hükmolunan irtifak hakları ile gemiüzerindeki intifa haklarına ilişkin ilamların yerine getirilme süresi
İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

32
para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamlarda; borcun ödenme ve teminatınverilme süresi
İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

33
ilamlı takiplerde icranın geri bırakılmasını isteme süresi
İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

33/a
ilamın zamanaşımına uğramadığı konusunda genel mahkemede dava açmasüresi icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğindensonra 7 GÜN

39
ilama dayalı takiplerin zamanaşımı süresi
son muameleden itibaren 10 YIL

44
ticareti terk eden tacirler hakkında iflas yoluyla takipte bulunma süresi
ilan tarihinden itibaren 1 YIL

44
ticareti terk eden tacirlerin haczi kabil malları üzerinde tasarruftabulunmamasüresi
mal beyanının tevdii tarihinden itibaren 2 AY

44
ticareti terk eden tacirlerin temlik hakkının sınırlanması konusunda sicileverilen şerh süresi
mal beyanının tevdii tarihinden itibaren 2 AY

44
ticareti terk edenlerin durumu ticaret siciline bildirim zorunluluğu süresi
terk tarihinden itibaren 15 GÜN

52
borçlunun ailesinden birinin ölmesi halinde takibin tatili süresi
ölüm günü ile beraber 3 GÜN

53
terekenin borçlarında -ölüm nedeniyle- takibin tatili süresi
ölüm günü ile beraber 3 GÜN

56
sürenin sonunun talik gününe rastlaması halinde ek süre talikin bitiminden sonra 1 GÜN

60
genel haciz yoluyla takiplerde; borcun ödenme süresi
ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

60
genel haciz yoluyla takiplerde; imza itirazında bulunma süresi
ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

60
genel haciz yoluyla takiplerde; mal beyanında bulunma süresi
ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

61
borçluya ödeme emri gönderme süresi
takip talebinden itibaren 3 GÜN

62
genel haciz yoluyla takiplerde; ödeme emrine itiraz süresi
ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 GÜN

62
alacaklıya, takibe itiraz edildiğinin bildirilme süresi
itirazdan itibaren 3 GÜN

65
gecikmiş itirazda bulunma süresi
maninin kalktığı günden itibaren 3 GÜN

65
gecikmiş itirazda; mazeretin kabulü kararından itibaren itirazınkaldırılmasınıveya itirazın iptalini isteme süresi
mazeretin kabulü kararının tefhim veya tebliği tarihinden itibaren 7 GÜN

66
imzaya itiraz halinde, alacaklının icra dairesinden, tatbike medar imzalarıncelbini isteme süresi
DERHAL

67
itirazın iptali davası açma süresi
itirazın tebliği tarihinden itibaren 1 YIL

68
itirazın kesin olarak kaldırılmasını isteme süresi
itirazın tebliği tarihinden itibaren 6 AY

68/a
itirazın geçici olarak kaldırılmasını isteme süresi
itirazın tebliği tarihinden itibaren 6 AY

68/b
borçluya hesap özetini noter aracılığıyla gönderme süresi
faiz tahakkuk döneminden itibaren 15 GÜN

68/b
hesap özetine itiraz süresi
hesap özetinin alındığı tarihten itibaren 1 AY

69
borçtan kurtulma davası açma süresi
İtirazın muvakkaten kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7GÜN

72
istirdat davası açma süresi
ödeme tarihinden itibaren 1 YIL

75 mal beyanında bulunma süresi
genel haciz yolu ile takiplerde; itirazın iptaliveya itirazın kaldırılması kararının tebliğinden itibaren 3 GÜN kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; ödeme emrine itirazınreddi kararının tebliğinden itibaren 3 GÜN

77
sonradan kazanılan malları beyan süresi
kazanma tarihinden itibaren 7 GÜN

78
haciz isteme hakkının düşme süresi
ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 1 YIL

79
hacze başlama süresi
talepten itibaren 3 GÜN

84
yetişmemiş mahsullerin haczedilebilme süresi
yetişme zamanından en çok 2 AY önce

89
1. haciz ihbarnamesine itiraz süresi
haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

89
2. haciz ihbarnamesine itiraz süresi
haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

89
3. haciz ihbarnamesi üzerine menfi tespit davası açma süresi
bildirimin alındığı tarihten itibaren 15 GÜN

89
3. kişinin, üçüncü haciz ihbarnamesi üzerine menfi tespit davası açtığınadairbelgeyi icra dairesine teslim etme süresi
bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 20 GÜN

94
borçlunun zilyet olduğu ve olağanüstü zamanaşımı ile iktisap ettiğigayrimenkul hakkında tescil davası açmak üzere alacaklıya verilen süre
hacizden itibaren 1 AY

96
borçlu veya 3. kişinin istihkak iddiasında bulunma süresi
haczin öğrenilmesi tarihinden itibaren 7 GÜN

96
istihkak iddiasına itiraz süresi
icra dairesinin bildiriminden itibaren 3 GÜN

97
3. kişinin tetkik merciinde istihkak davası açma süresi
mercii kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7 GÜN

97
3. kişinin zilyetliği halinde, alacaklının üçüncü kişi hakkında istihkakdavasıaçma süresi
haczin öğrenilmesi tarihinden itibaren 7 GÜN

99
3. kişinin zilyetliği halinde, alacaklının üçüncü kişi hakkında istihkakdavasıaçma süresi
icra memurunca verilen mühlet 7 GÜN

101
hacze iştirak taleplerine itiraz süresi
icra memurunca verilen mühlet 7 GÜN

101
hacze iştirak taleplerine itiraz halinde dava açma süresi
iştirake itirazdan itibaren 7 GÜN

103
haciz tutanağını -davet üzerine- inceleme süresi
davet üzerine 3 GÜN

104
hacze iştirak halinde davet süresi
3 GÜN

106
haczedilen menkul malların satışını isteme süresi
hacizden itibaren 1 YIL

106
haczedilen gayrimenkullerin satışını isteme süresi
hacizden itibaren 2 YIL

111
borcun taksitle ödenme teklifinde; 1. taksitin yatırılma süresi
DERHAL

111
borcun taksitle ödenme süresi
azami 3 AY

111
borcun taksitle ödenmesi için yapılacak sözleşmenin satış isteme sürelerine azami etki süresi
10 YIL

112
taşınır malların satılma süresi
satış talebinden itibaren 1 AY

118
menkullerde satış bedelinin ödenme süresi
7 GÜN

123
satışı talep edilen gayrimenkullerin satışını yapma süresi
satış talebinden itibaren 2 AY

124
gayrimenkul satışlarında şartnamenin açık bulundurulma süresi
artırmadan önce en az 10 GÜN

125
ipotekli borçlarda alacaklıların müracaat hakkının mahfuz tutulduğunu bildirim süresi
ihaleden itibaren 1 YIL

126
gayrimenkul satışlarında artırma ilan süresi
satıştan en az 1 AY önce

126
düzeltme ilan süresi
7 GÜN

126
gayrimenkul satışlarında; birinci arttırma ile ikinci arttırma günü arasında bulunması gereken süre
10 GÜN

126
ipotek sahibi alacaklıların ve diğer ilgililerin, taşınmaz üzerindeki haklarını -gayrimenkul satış ilanı üzerine- icra dairesine bildirme süresi
15 GÜN

128
mükellefiyet listesine itiraz süresi
listenin tebliğinden itibaren 3 GÜN

128/a
kıymet takdirine şikayet süresi-şikayet tarihinden itibaren yapılacakbilirkişi incelemesi için gerekli masraf veücretin merci dosyasına yatırılmasüresi
şikayet tarihinden itibaren 7 GÜN

128/a
kıymet takdirine yönelik şikayetlerde, tetkik merciince yetkisizlik kararıverilme süresi
başvuru tarihinden itibaren 10 GÜN

128/a
kesinleşmiş kıymet takdirinin geçerlilik süresi
1 YIL

130
gayrımenkul satışlarında satış bedelini ödeme süresi
10 GÜN

133
taşınmaz ihale bedelinin yatırılma süresi
DERHAL veya VERİLEN SÜRE İÇİNDE

133
kendisine taşınmaz ihale olunan kimsenin ihale bedelini yatırmaması üzerine,bu kişiden önce en yüksek teklifte bulunan kimseye taşınmazı teklif ettiğibedelle alıp almayacağını bildirmesi için tanınan süre
3 GÜN

133
ihale bedelinin yatırılmaması nedeniyle ihalenin feshinden sonra en yüksekteklifte bulunan kimsenin taşınmazı almayı kabul etmemesi halinde yenidenyapılacak ihalenin ilan süresi
7 GÜN

134
ihalenin feshini isteme süresi
ihale tarihinden itibaren (Satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malınesaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsaıttıla tarihinden itibaren) 7 GÜN, HER HALDE 1 YIL

134
ihalenin feshine ilişkin şikayetlerde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verme süresi
başvuru tarihinden itibaren 10 GÜN

134
ihalenin feshine ait ilk duruşmanın yapılma süresi
talep tarihinden itibaren 20 GÜN

135
ihale edilen taşınmazın alıcı adına tapuya tescil süresi
ihale tarihinden itibaren 7 GÜN

135
ihale edilen taşınmazda bulunan kişilerin tahliye süresi
tebliğ tarihinden itibaren 15 GÜN

142
sıra cetveline itiraz davası açma süresi
cetvel suretinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

143
aciz vesikasına dayalı takipte bulunma süresi
aciz vesikasının alındığı tarihten itibaren 1 YIL

143
borçlunun mirasçılarının, ‘aciz belgesine bağlanmış borcun zamanaşımınauğradığını’ ileri sürme süresi
mirasın açılmasından itibaren 1 YIL takip yapılmamışsa


Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.