İdris Aleyhisselam

İdris Aleyhisselam

Kur’ân-ı kerîm’de ismi geçen peygamberlerden. Şit

aleyhisselamın torunlarındandır. Asıl ismi Ahnûh veya Hanûh’tur.

Kur’ân-ı kerîm’de İdrîs diye bildirildi. Kendisine peygamberlik, hikmet

ve sultanlık verildiği için “Müselles bin-Ni’me” (kendisine üç nîmet

verilen) de denilmiştir. Babasının adı Yerd, annesinin adı Berre veya

Eşvet’tir. Bâbil’de veya Mısır’da Mûnif denilen yerde doğduğu

rivâyet edilmiştir. Kendisine otuz suhuf (forma) kitap verildi. Diri

olarak göğe kaldırıldı.

Âdem aleyhisselamdan ve Şît aleyhisselamdan sonra insanlar

madden ve mânen bozuldular. İdrîs aleyhisselam, içinde yaşamış

olduğu, Kâbil’in evlâdından bir topluluğa peygamber olarak

gönderildi. Her türlü isyân, kötülük ve günâhın işlendiği bu topluluğa

Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirdi ve Allahü teâlâya kulluk

etmeleri gerektiğini sabırla anlattı. Allahü teâlâ ona otuz sayfa

(forma) kitap gönderdi. Cebrâil aleyhisselam dört defâ gelerek

Allahü teâlânın emir ve yasaklarını tebliğ etti.

İdrîs aleyhisselam, kavmine kendisinden sonra gelecek

peygamberleri, Muhammed aleyhisselamın vasıflarını bildirdi.

Kendisinden sonra gelecek olan Nûh Tûfânını ve Âhir zaman

peygamberi Muhammed aleyhisselamı bütün tafsilâtıyla anlattı.

Peygamber olduğunu ispat eden birçok mucizeler gösterdi. Fakat

kendisine kavminden pek az kimse itâat etti, pek çoğu ise karşı

geldi. Bunun üzerine İdrîs aleyhisselam yaşamış olduğu Bâbil

diyârından Mısır’a hicret etti. Kendisine îmân edenlerle birlikte

burada yerleşti. Allahü teâlâ ona yetmiş iki lisanla konuşmayı nasib

etti. Her kavmi kendi lisanıyla hak dîne dâvet etti. Harp âletleri

yapıp, kâfirlerle cihâd etti.

İnsanlara şehir kurmak sanatını ve idârecilik ilmini öğretti. Yüz

şehir kurdu. Bunların en küçüğü Diyarbakır yakınında bulunan Rehâ

şehridir. Her millet de öğrendikleri bu kâidelere göre kendi

bölgelerinde pekçok şehirler kurdu.

İnsanlara muhtelif ilimleri de öğretti. Pekçok kimseye hikmet ve

riyâziye (matematik) dersleri verdi. Fen ilimleri, tıp ve yıldızlarla

alâkalı ince ve derin meselelerden bahsetti. Allahü teâlâ ona

göklerin terkiplerini, neden meydana geldiklerini, yıldızlarla alâkalı

derin bilgileri, senelerin sayısını ve hesâb ilmini öğretti. İdrîs

aleyhisselam kavmine kalem ile yazı yazmasını, iğne ile dikiş

dikmesini öğretti. Öğrettiği ilimler, Allahü teâlânın bildirmesi ile oldu.

Yoksa insanoğlunun aklı ve zekâsı, sâdece araştırma yoluyla bu

bilgilere ulaşamazdı. Eski Yunanlılar ve daha sonra gelen filozoflar,

fizik, kimyâ ve tıb bilgilerini İdrîs aleyhisselamın kitâbından aldılar.

İdrîs aleyhisselam, uzun seneler insanları hak dîne dâvet etti.

Yeryüzünün meskûn yerlerini dört bölgeye ayırıp herbirine bir vekil

tâyin etti. Bir müddet sonra Aşûre gününde göğe (semâya) kaldırıldı.

Dünyâda yaşadığı ömrünün sonuna doğru ölüm meleği Azrâil

aleyhisselam, İdrîs aleyhisselamı ziyârete geldi. İdrîs aleyhisselam,

Azrâil’e: “Bir anlık benim rûhumu al.” dedi. Bunun üzerine Allahü

teâlâ, Azrâil aleyhisselama; “Onun rûhunu al!” diye vahyetti. Azrâil

aleyhisselam rûhunu aldı. Allahü teâlâ, İdrîs aleyhisselamın rûhunu

tekrar iâde etti. İdrîs aleyhisselam, Azrâil aleyhisselama; “Beni

semâlara götür. Cennet’i ve Cehennem’i göreyim.” dedi. Allahü

teâlâ, Azrâil’e onu semâya götürmesini, Cehennem’i ve Cennet’i

göstermesini vahyetti. İdrîs aleyhisselama Cehennem gösterildi.

Cennet’e götürüldü. Cennet’e girince, çıkmak istemedi. Kendisine;

“Niçin çıkmıyorsun?” diye sorulunca; “Allahü teâlâ, «Her nefis ölümü

tadacaktır.» buyurdu. Ben ise ölümü tattım. Yine Allahü teâlâ,

«Herkes Cehennem’e uğrayacaktır.» buyurdu. Ben oraya uğradım.

Allahü teâlâ, «Onlar oradan (Cennet’ten) çıkmayacaklardır.»

buyurdu. İşte ben bunun için Cennet’ten çıkmak istemem.” dedi.

Bunun üzerine Allahü teâlâ, Azrâil’e vahyedip, İdrîs aleyhisselamın

Cennet’te kalmasını bildirdi. İdrîs aleyhisselam böylece Cennet’te

kaldı. Bu husus Kur’ân-ı kerîm’de Meryem sûresi 57. âyet-i

kerîmesinde meâlen; “Biz onu yüksek bir mekâna kaldırdık.”

buyrulmak sûretiyle bildirilmiştir. Tefsir âlimleri âyet-i kerîmede

bildirilen “yüce mekân”dan murâdın, peygamberlik ve Allahü teâlâya

yakınlık mertebesi veya Cennet veya altıncı, yâhut dördüncü kat

semâ olduğunu bildirmişlerdir.

Nitekim Buhârî ve Müslim’de bildirilen hadîs-i şerîfte,

Peygamberimiz aleyhisselam Mîrâca çıktığı zaman, hazret-i İdrîs’i

dördüncü kat semâda gördüğünü bildirmiştir. İdrîs aleyhisselam diri

olarak göğe çıkarılınca, onu çok sevenler, ayrılık acısına

dayanamadılar. Hatırlamak için resmini yaptılar. Daha sonra

gelenler bu resmi tanrı sandılar, çeşitli heykeller yapıp tapıldı.

Böylece putperestlik meydana çıktı.

İdrîs aleyhisselam, ağaçların yapraklarının sayısını bilirdi. Duâ

ederken (Bî adedil-evrâk) “Ağaçların yaprakları kadar” diyerek

tesbih okurdu. Yıldızlara âit ilmi bilirdi. Kavmini îmâna dâvet ettiği

zaman, yıldızların heyeti, durumu ve diğer husûsî hâllerini

açıklamasını istediler. İdrîs aleyhisselam bunu geniş olarak haber

verdi. Yıldızların durumunu anlattı. Bunun için “nücûm ilmi” hazret-i

İdrîs’den kalmıştır, denir. Melekler grup grup onun ziyâretine gelip

görünürlerdi. Her birinin ismini, vazîfesini, tesbihini bilirdi. Havada

uçup giderlerken onları görürdü. Gökyüzündeki bulutlara

dağılmalarını emrettiği zaman dağılırlar ve dile gelip onunla

konuşurlardı. Bunlar Allah’ın İdrîs aleyhisselama verdiği

mucizelerdir.

İdrîs aleyhisselamın hikmetli sözlerinden bâzıları şunlardır:

“Akıllı kimsenin rütbesi yükseldikçe, tevâzûsu (alçak

gönüllülüğü) artar.”

“Câhil, mertebesi yüksek olsa da, basîret ehlini hakîr ve aşağı

görür.

“Dostlar arasındaki hakîkî sevgi, içinde bir menfeat temin etme

ve kendisinden bir zararı def etme düşüncesi olmayan sevgidir.”

“İnsanda bulunan en fazîletli cevher, akıldır. Sâhibini pişman

ettirmeyen en kıymetli şey sâlih ameldir.”

“İyi hasletlerin en üstünü; kızgınlık hâlinde doğruluk, sıkıntı

hâlinde cömertlik, cezâ vermeye gücü yettiği hâlde affetmektir.”

Kur’ân-ı kerîm’in Meryem, Enbiyâ sûrelerinde İdrîs

aleyhisselamla ilgili haberler verilmiştir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın