DOLAR 18,6521 0.01%
EURO 19,3069 0.13%
ALTIN 1.048,220,07
BITCOIN 3073792,14%
Adana
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

ABONE OL
21 Eylül 2014 10:33
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
0

BEĞENDİM

ABONE OL

insanhaklari

10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğuştan sahip oldukları insanlık onurunu ve eşit ve vazgeçilmez haklarını tanımak,yeryüzündeki özgürlük,adalet ve barışın temeli olduğundan,
İnsan haklarına kayıtsızlık ve saygısızlık,insanın vicdanını yaralayan vahşi davranışlarla sonuçlandığından ve insanların ifade ve inanç özgürlüklerini kullandıkları ve korkudan ve yoksulluktan kurtuldukları bir dünya meydana getirmek herkesin en yüksek arzusu ilan edildiğinden,
İnsanların zulüm ve baskı yönetimlerine karşı son bir çare ola- rak isyana başvurmaya zorlamamaları için insan haklarının hukuk devleti ile korunması gerektiğinden,
Uluslararasında dostane ilişkilerin gelişmesini sağlamak esas olduğundan,
Birleşmiş Milletler halkları,temel insan haklarına,insanlık onuruna ve değerlerine,erkek ve kadınların eşit haklara sahip olduklarına olan inançlarını Birleşmiş Milletler şartında teyid ederek,daha geniş özgür- lükler düzeni içinde toplumsal ilerlemeye ve yüksek standartlara ulaşmaya karar verdiklerinden,
Üye Devletler,Birleşmiş Milletler ile işbirliği halinde insan haklarına ve temel özgürlüklere her yerde saygı gösterilmesini ve gerek- tiğinin yerine getirilmesini sağlamaya taahüt ettiklerinden,
Bu taahüdün bütünüyle gerçekleşmesi için hak ve özgürlükler üzerinde ortak bir anlayış bulunması büyük önem taşıdığından,
İşte bu nedenlerle
Genel Kurul;
İsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu bil- dirgeyi her zaman göz öünüde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye,giderek artan ulusal ve uluslar arası ön- lemlerle gerek üye devletlerin halkları ve gerekse bu devletlerin yönetimi

altındaki ülkeler halkları arasında bu hakların dünyaca etkin olarak tanın- masını ve uygulanmasını sağlamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için ortak ideal ölçüleri belirleyen bu İnsan Hakları Evrensel Bildirisini ilan eder.

Madde1.Bütün insanlar özgür,onur ve haklar bakımından eşit doğar- lar.Akıl ve vicdana sahiptirler,birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla dav- ranmalıdırlar.
Madde2.Herkes,ırk,renk,cinsiyet,dil,din,siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken,mülkiyet,doğum veya herhangi bir ayrım gözet- meksizin bu bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlükler- den yararlanabilirler.Ayrıca,ister bağımsız olsun,ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurtaşı olsun,bir kimse hakkında,uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal hukuksal veya uluslar arası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeye- cektir.
Madde3.Yaşamak,özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.
Madde4.Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulunduğurulamaz,kö- lelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.
Madde5.Hiç kimseye işkence yapılamaz,zalimce,insanlık dışı veya o- nur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.
Madde6.Herkesin,her nerede olursa olsun,hukuksal kişiliğinin tanın- ması hakkı vardır.
Madde7.Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.Herkesin bu bildir- geye aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit konumda hakkı vardır.
Madde8.Herkesin anaysa yada yasayla tanınmış temel haklarını çiğ-
Neyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yo- luna başvurma hakkı vardır.
Madde9.Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz,tutuklanamaz ve sürgün edilemez.
Madde10.Herkesin,hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine bir suçyüklenirken,tam bir şekilde davasının bağımsız ve tarafsız bir mahke- me tarafından hakça ve açık olarak görülmesini istemeye hakkı vardır.
Madde11.
1)Kendisine bir suç yüklenen herkes,savunması için gerekli olan tüm gü- vencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda,yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça,suçsuz sayılır
2)Hiç kimse işlendiği sırada ulusal yada uluslar arası hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayılmaz. Kimse ye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
Madde12.Kimsenin özel yaş¤¤¤¤¤,ailesine,konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz,şeref ve adına saldırılamaz.Herkesin bu gibi karış- ma ve saldırılara karşı yasa tarafında korunmaya hakkı vardır.
Madde13.
1)Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
2)Herkes,kendi ülkesi de dahil olmak üzere,herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir.
Madde14.
1)Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanakların- dan yararlanma hakkı vardır.
2)Gerçekte siyasal nitelik taşımayan suçlardan veya Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı eylemden doğan kovuşturma durumunda bu haktan yararlanılamaz.
Madde15.
1)Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır.
2)Hiç kimse keyfi olarak yurttaşlığından veya yurttaşlığını değiştirme hakkından yoksun bırakılamaz.
Madde16.
1)Yetişkin her erkeğin ve kadının,ırk,yurttaşlık veya din bakımından her- hangi bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile kurma hakkı vardır.
2)Evlenme sözleşmesi,ancak evlenceklerin özgür ve tam iradeleriyle yapılır
3)Aile,toplumun doğal ve temel unsurudur,toplum ve devlet tarafından korunur.
Madde17.
1)Herkesin tek başına veya başkalrıyla ortaklaşa mülkiyet hakkı vardır.
2)Hiç kimse keyfi olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.
Madde18.Herkesin düşünce,vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır.Bu hak,tek başına veya topluca,açık olarak ya da özel biçimde öğrenim,uygu- lama,ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir.
Madde19.Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır.Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek,ülke sınırları söz konusu ol- maksızın,bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak,elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.
Madde20.
1)Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma,dernek kurma ve derneğe katılma özgürlüğü vardır.
2)Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz.
Madde21.
1)Herkes,doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığı ile ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir.
2)Herkesin ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı vardır.
3)Halkın iradesi hükümet otoritesinin temelidir.Bu irade,gizli veya serbestliği sağlayacak benzeri bir yöntemle genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak ve belirli aralıklarla tekrarlanacak dürüst seçimlerle belirlenir.
Madde22.Herkesin,toplımun bir üyesi olarak,sosyal güvenliğe hakkı var- dır.Ulusal çabalarla ve uluslar arası işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenmesine ve kaynaklarına göre,herkes onur ve kişiliğinin serbestçe gelişim için gerekli olan ekonemik,sosyal ve kültürel haklarının gerçekleş- tirilmesi hakkına sahiptir.
Madde23.
1)Herkesin çalışma,işini serbestçeseçme,adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işşizliğe karşı korunma hakkı vardır.
2)Herkesşn,herhangi bir ayrım gözetmeksizin,eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.
3)Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal korunma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverili bir ücrete hakkı vardır.
4)Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı vardır.
Madde24.Herkesin dinlenmeye,eğlenmeye,özellikle çalışma süresinin makul ölçüde sınırlandırılmasına belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaaya hakkı vardır.
Madde25.
1)Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme,giyim,ko- nut ne tıbbi bakım hakkı vardır.Herkes,işsizlik,hastalık,sakatlık,dulluk,ya ş- lılık,ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumu- nda güvenlik hakkına sahiptir.
2)Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır.Bütün çocuklar,evlilik içi veya dışı doğmuş olsun,aynı sosyal güvenlikten yararlanır.
Madde26.
1)Herkes eğitim hakkına sahiptir.Eğitim,en azından ilk ve temel eğitim aşa- masında parasızdır.İlköğretim zorunludur.Teknik ve mesleksel eğitim her- kese açıktır.Yüksek öğretim,yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır.
2)Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgür- lüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır.Eğitim,bütün uluslar,ırklar ve dinsel topluluklar arasında anlayış,hoşgörğ ve dostluğa özendirilmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.
3)Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek,öncelikle ana ve babanın hakkıdır.
Madde27.
1)Herkes toplumun kültürel yaş¤¤¤¤¤ serbestçe katılma,güzel sanatlardan yararlanma,bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına sahiptir.
2)2)Herkesin yaratıcısı olduğu bilim,edebiyat ve sanat ürünlerinden doğan maddi ve manevi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.
Madde28.Herkesin bu bildirgeyi öngörülen hak ve özgürlüklerin gerçekle- şeceği bir toplumsal ve uluslar arası düzene hakkı vardır.
Madde29.
1)Herkesin,kişiliğinin serbestçe ve tam gelişmesine olanak veren topluma karşı ödevleri vardır.
2)Herkes haklarını kullanırken ve özgürlüklerinden yararlanırken,başkaları- nın hak ve özgürlüklerinin tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağ- lanması ve demokratik bir toplumda genel ahlak ve kamu düzeniyle genel refahın gereklerinin karşılanması amacıyla yalnız yasayla belirlenmiş sınır- lamalara bağlı olur.
3)Bu hak ve özgürlükler hiçbir koşulda Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.
Madde30.Bu bildirgenin hiçbir kuralı,herhangi bir devlet,topluluk veya kişiye,burada açıklanan hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edil- mesini amaçlayan bir girişimde veya eylemde bulunma hakkını verir biçim- de yorumlanamaz.


Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.