DOLAR 18,5561 0.25%
EURO 18,1602 -0.02%
ALTIN 995,230,76
BITCOIN 3625700,62%
Adana
27°

AÇIK

16:18

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

İşte IŞİD’e yardım ve yataklığın tüyler ürperten belgeleri!..
155 okunma

İşte IŞİD’e yardım ve yataklığın tüyler ürperten belgeleri!..

ABONE OL
24 Eylül 2014 18:16
İşte IŞİD’e yardım ve yataklığın tüyler ürperten belgeleri!..
0

BEĞENDİM

ABONE OL

0318

Usta gazeteci Uğur Dündar, Sözcü Gazetesindeki köşe yazısında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar;

Sev­gi­li okur­la­rım,
Aşa­ğı­da­ki sa­tır­la­rı “Bun­la­rı za­ten bi­li­yo­ruz…” de­me­den lüt­fen sa­bır­la ve so­nu­na ka­dar oku­yun.
Çün­kü ya­zı­nın so­nun­da çar­pı­cı bir ger­çek si­zi bek­li­yor.

* * * *

Su­ri­ye­’de ya­şa­nan iç sa­vaş­ta Tür­ki­ye­’nin çe­te­le­re yar­dım et­ti­ği id­di­ala­rı tar­tı­şı­lır­ken, baş­ta Adı­ya­man ol­mak üze­re Bin­göl, Bat­man, Ur­fa, Di­yar­ba­kır ve Bit­li­s’­ten 18 ile 30 yaş ara­sın­da­ki genç­le­rin sa­vaş­mak üze­re Su­ri­ye­’ye gö­tü­rül­dü­ğü or­ta­ya çık­tı. Adı­ya­ma­n’­da şe­hir mer­ke­zi­ne yer­le­şen El-Kai­de, El Nus­ra, As­har Es Şam ve Esad yan­lı­sı grup­lar, “ci­ha­t” ya da pa­ra kar­şı­lı­ğın­da genç­le­ri Ki­lis, Ha­tay ve Şan­lı­ur­fa üze­rin­den 15 ki­şi­lik grup­lar ha­lin­de Su­ri­ye­’ye gö­tü­rü­yor. Çe­te li­der­le­ri ço­cuk­la­rı­nı al­ma­ya ge­len ai­le­ler­den fid­ye is­ti­yor, ço­cuk­la­rı­nı öl­dür­mek­le teh­dit edi­yor. Fid­ye öde­yip oğ­lu­nu ge­ri ge­tir­me­yi ba­şa­ran­lar da var. Gün­ler­dir iz sü­re­rek yap­tı­ğı­mız araş­tır­ma so­nu­cun­da ço­cuk­la­rı Adı­ya­ma­n’­dan Su­ri­ye­’ye gi­den dört ai­le bul­duk. İlk gö­rüş­me­yi, Ha­le­p’­e gi­den ikiz­ler Ö.D. ile M.G.D.’nin ba­ba­sı M.D.’y­le ya­pı­yo­ruz. Şun­la­rı an­la­tı­yor:

* * * *

“Ge­çen se­ne ço­cuk­la­rım üni­ver­si­te sı­na­vı­na ha­zır­la­nır­ken ge­ce­le­ri ders ça­lış­ma ba­ha­ne­siy­le ev­den çı­kı­yor­lar­dı. Za­man geç­tik­çe ha­re­ket­le­ri de­ğiş­me­ye baş­la­dı. Ön­ce sa­kal bı­rak­tı­lar, da­ha son­ra kız kar­deş­le­ri­ne ka­pan­ma­la­rı­nı söy­le­di­ler. Su­ri­ye­’de­ki iç sa­va­şı tar­tı­şır­ken ba­na, ‘An­la­ma­dı­ğı­nız şey­ler var, İs­la­mi­ye­t’­i an­la­mı­yor­su­nuz. Bu, bir ci­hat ve her­kes bu ci­hat uğ­ru­na sa­vaş­ma­lı­’ di­ye­rek kı­zı­yor­lar­dı. Bir gün ta­kip et­tim. Ma­hal­le­de bu­lu­nan ‘Ka­sap Ha­cı­’ adın­da bi­ri­si­nin evi­ne git­tik­le­ri­ni gör­düm. Ge­ri gel­dik­le­rin­de ne­den ora­ya git­tik­le­ri­ni sor­dum. Din hak­kın­da soh­bet et­mek için ‘Redd-i Cu­ma­’ adın­da 5-6 ki­şi­lik bir grup­la bu­luş­tuk­la­rı­nı, Müs­lü­man­lar­la il­gi­li vi­de­olar iz­le­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler. Bir da­ha git­me­me­le­ri için tem­bih­le­dim. Ço­cuk­lar bir yan­dan sü­rek­li na­maz kı­lıp du­a eder­ken, di­ğer yan­dan hiç ca­mi­ye git­mi­yor­lar­dı. Me­se­la cu­ma na­ma­zı­nı kıl­mı­yor­lar­dı, red­de­di­yor­lar­dı. Bu adam­lar ço­cuk­la­rı­ma şid­det içe­rik­li vi­de­olar iz­le­tip on­la­rı kan­dır­dı­lar.”

* * * *

Yü­re­ği ya­nık ba­ba de­vam edi­yor:
“Bir gün ço­cuk­la­rım evi ara­yıp Su­ri­ye­’de ol­duk­la­rı­nı ve sa­vaş­tık­la­rı­nı söy­le­di. Ci­hat için git­tik­le­ri­ni ve peş­le­ri­ne düş­me­me­mi söy­le­di­ler. Em­ni­ye­te baş­vu­rup du­ru­mu an­lat­tım. An­cak em­ni­yet ço­cuk­la­rın re­şit ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ka­rış­ma­dı. Ço­cuk­la­rı ge­ri ge­tir­mek için reh­ber­le Ha­le­p’­e gi­dip dört gün bo­yun­ca al­tı ta­ne kamp gez­dim. Kamp­lar­da Adı­ya­man­lı, Bit­lis­li ve Bin­göl­lü genç­ler var­dı. Ha­le­p’­te bir kamp­ta iki­si­ni de bul­dum. Çe­te li­der­le­ri­ne ço­cuk­la­rı­mı al­ma­ya gel­di­ği­mi söy­le­yin­ce ba­na, ‘Bu ço­cuk­lar bu­ra­da ci­hat için sa­va­şı­yor­lar. Sen ka­fir mi­sin on­la­rı ci­hat­tan alı­ko­yu­yor­sun? Bir da­ha bu­ra­ya ge­lir­sen se­ni vu­rup bu­ra­ya gö­me­ri­z’ de­di.”

* * * *

Ga­zi­an­tep Ni­zip­li Ce­mal Kı­lıç­par­la­r’­ın oğ­lu Meh­met Yıl­ma­z’­ın Su­ri­ye ma­ce­ra­sı ise iki yıl ön­ce baş­la­mış:
“İ­ki yıl ön­ce oğ­lum bu­ra­da­ki bir der­ne­ğe sık sık git­me­ye baş­la­dı. Bir ara bil­me­di­ğim bir se­bep­ten do­la­yı An­ka­ra­’ya gi­dip 20 gün kal­dı. Da­ha son­ra Kut­lu Do­ğum Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri­ne ka­tıl­mak için Ga­zi­an­te­p’­e git­ti. Bir da­ha ken­di­sin­den ha­ber ala­ma­yın­ca, em­ni­ye­te baş­vur­dum. Em­ni­yet ba­na oğ­lu­mun git­ti­ği der­ne­ğin El-Kai­de ile bağ­lan­tı­lı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ben de ken­di­le­ri­ne ne­den bu ko­nu­da be­ni uyar­ma­dık­la­rı­nı sor­du­ğum­da ba­na, ‘An­tep böl­ge­sin­den 170 ki­şi­nin Su­ri­ye­’ye git­ti­ği­ni tes­pit et­tik. An­cak bu ço­cuk­lar ken­di is­te­ğiy­le git­ti­ği için hiç­bir şey ya­pa­ma­yız. Bu tarz şey­ler­den ai­le­le­ri uzak tut­ma­ya ça­lı­şı­yo­ru­z’ de­di­ler. Bu­nu du­yun­ca ken­di­mi dam­dan düş­müş gi­bi his­set­tim. Na­sıl olur da oğ­lum El-Kai­de bağ­lan­tı­lı bir der­ne­ğe gi­der de em­ni­yet ba­na ha­ber ver­mez?”
Ce­mal Kı­lıç­par­lar, El-Ka­ide’­ye ka­tıl­dık­tan son­ra oğ­lu­nun bir­çok kez Tür­ki­ye­’ye gi­riş çı­kış yap­tı­ğı­nı, an­cak oğ­lu­nun tu­tuk­lan­ma­sı için em­ni­ye­tin bir gi­ri­şim­de bu­lun­ma­dı­ğı­nı öğ­ren­miş:
“Bir gün oğ­lum ara­yıp Su­ri­ye­’de ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ha­lep ken­tin­dey­miş. Ge­ri gel­me­si­ni is­te­di­ğim­de,‘Ar­tık çok geç. Ben bu­ra­ya ken­di is­te­ğim­le gel­dim. Bir da­ha ge­ri dön­me­ye­ce­ği­m’ de­di. Ben de sav­cı­lı­ğa baş­vu­ru­da bu­lun­dum. Sav­cı­lık ba­na oğ­lu­mun üç kez Tür­ki­ye­’ye gi­riş çı­kış yap­tı­ğı­nı ve bir kez de ko­lun­dan ya­ra­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Tür­ki­ye­’ye gi­riş çı­kış ya­pan oğ­lu­mu ne­den tu­tuk­la­ya­ma­dık­la­rı­nı sor­du­ğum­da ba­na bir ce­vap ver­me­di­ler. Se­si­mi­zi du­yur­mak için an­ne­siy­le An­ka­ra Gü­ven Par­k’­ta aç­lık gre­vi yap­tık. Ama biz gre­vin 38. saa­tin­de em­ni­yet ta­ra­fın­dan gö­zal­tı­na alı­na­rak Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be­si­’ne gö­tü­rül­dük. İfa­de­miz alın­dık­tan son­ra ser­best bı­ra­kıl­dık. Şu an­da pe­ri­şan hal­de­yiz. Se­si­mi­zi du­yur­ma­ya ça­lış­tık ama kim­se duy­ma­dı. Be­nim oğ­lum uçu­ru­ma git­ti. Açık­ça­sı ben ar­tık oğ­lum­dan umu­du­mu kes­tim an­cak baş­ka ço­cuk­la­rın kan­dı­rı­lıp Su­ri­ye­’ye gö­tü­rül­me­me­si için yet­ki­li­le­rin bir an ön­ce üze­ri­ne dü­şen so­rum­lu­lu­ğu ye­ri­ne ge­tir­me­si la­zım.”

* * * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Ba­zı kı­salt­ma­lar­la alın­tı­la­dı­ğım bu tüy­ler ür­per­ten rö­por­taj­lar, ba­şa­rı­lı mes­lek­ta­şı­mız İd­ris Emen ta­ra­fın­dan tam bir yıl ön­ce ya­pı­lıp, Ra­di­ka­l’­de ya­yın­lan­dı.
Gör­dü­ğü­nüz gi­bi Tür­ki­ye­’nin, El Kai­de ile, uzan­tı­sı olan IŞİD ve El Nus­ra te­rör ör­güt­le­ri­ne yar­dım ve ya­tak­lık et­me­si, ye­ni de­ğil. Te­rör çe­te­le­ri­nin ül­ke­miz­den mi­li­tan dev­şir­me­si­nin öy­kü­sü yak­la­şık üç yıl ön­ce­si­ne da­ya­nı­yor.
Çe­te­ler, Gü­ney­do­ğu­’da­ki kent­le­ri­mi­zin gö­be­ğin­de­ki “te­rö­rist dev­şir­me mer­kez­le­ri­ni­” bu­na “du­r” de­me­si ge­re­ken po­lis ve sav­cı­la­rın bil­gi­si da­hi­lin­de açı­yor.
Mi­li­tan­lar bir ba­kı­ma on­la­rın ona­yıy­la sı­nı­rı ge­çi­yor, ya­ra­lan­dık­la­rın­da yur­da ge­lip te­da­vi­le­ri­ni yap­tı­rı­yor.
Ve dev­let bu tra­fi­ğe as­la ma­ni ol­ma­dı­ğı gi­bi, göz yu­ma­rak bir ba­kı­ma teş­vik edi­yor.
Son­ra da New-York Ti­mes, An­ka­ra­’dan IŞİ­D’­e te­rö­rist dev­şi­ril­di­ği­ni ya­zın­ca muk­te­dir ağ­zı­na ge­le­ni söy­lü­yor.
Kes­tir­me­den ya­za­lım:
As­lın­da ay­na­ya ba­kıp, ora­ya ver­yan­sın et­me­si ge­re­ki­yor.


    Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


    HIZLI YORUM YAP

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.