Nikah nasıl kıyılır

Nikah nasıl kıyılır

Sual: Nikah nasıl kıyılır?

CEVAP

Nikah şöyle kıyılır:

Nikah yapacak efendi, önce zevcenin adını, Mesela Fatıma

bint-i Ahmed yazar.

Sonra zevcenin vekilini, Mesela Ali bin Zeyd yazar.

Sonra iki erkek şahidin adını yazar. Sonra zevcin adını, Mesela

Ömer bin Hüseyin diye yazar.

Sonra, zevc yoksa zevcin vekilinin adını yazar.

Sonra, iki tarafa sorarak, uyuştukları mehr-i müecceli ve mehr-i

muacceli yazar.

Sonra, istiğfar okur. Euzü Besmele okur.

(Elhamdü lillahillezi zevvecel ervaha bil eşbah ve

ehallennikaha ve harremessifah. Vessalatü vesselamü ala

resulina Muhammedinillezi beyyene-l-harame ve-l-mubah ve ala

Alihi ve Eshabi-hillezine hüm ehlüssalahi velfelah) der.

Euzü Besmele çekip, Nur suresinin otuzikinci âyetini okur,

(Sadakallahülazim) der, sonra, kâle Resulullah, (En-nikahü sünneti

femen ragibe an sünneti feleyse minni) sadaka Resulullah.

(Bismillahi ve ala sünnet-i resulillah) der.

Sonra zevcenin vekiline dönüp:

(Allahü teâlânın emri ve Peygamber efendimizin sünneti ile ve

amelde mezhebimizin imamı, imam-ı a’zam Ebu Hanife hazretlerinin

ictihadı ile ve hazır olan Müslümanların şehadetleri ile, vekili

olduğun Fatıma bint-i Ahmedi, şu kadar altın mehr-i müeccel ve şu

kadar altın muaccel ile, talibi olan Ömer bin Hüseyine tezvice,

vekaletin hasebi ile, verdin mi?) der.

Sonra zevcin vekiline dönüp, yine (Bismillahi ve ala)dan

başlayıp okur. Sen dahi, Fatıma bint-i Ahmedi, şu kadar altın mehr-i

müeccel ve aralarında malum olan mehr-i muaccel ile, vekili

olduğun Ömer bin Hüseyine, vekaletin hasebi ile, aldın mı?) der.

[Zevcin kendisi varsa, bunları kendisine sorar.]

Her ikisine üçer kere sorar ve cevap alır. Ben dahi akd-i nikah

ettim der. Sonra, şu duayı okur:

(Allahümmecal hazel akte meymunen mubareken vecal beynehüma

ülfeten ve mehabbeten ve karara ve la tecal beyne-hüma

nefreten ve fitneten ve firara. Allahümme ellif beynehüma kema

ellefte beyne Ademe ve Havva. Ve kema ellefte beyne

Muhammedin ve Hadice-tel-kübra ve Aişe-te ümm-il müminine . Ve

beyne Aliyyin ve Fatıma-tez-zehra. Allahümme ati le-hüma evladen

salihan ve ömren tavilen ve rızkan vasian. Rabbena heb lena min

ezvacina ve zürriyatina kurrete ayünin vecalna lil müttekine imama.

Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına

azabennar. Sübhane rabbike rabbilızzeti amma yesıfun ve selamün

alel mürselin velhamdülillahi rabbilalemin el fatiha).

Sosyal Medyada Paylaşın:
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın