29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!

Salevat getirmek

Salevat getirmek

Sual: Peygamber efendimizin ismi geçince salevat getirmek

lazım mıdır?

CEVAP

Resulullah sallallahü aleyhi ve sellemin ismini işitenin ömründe

bir defa salevat getirmesi farz, okuyunca, yazınca, söyleyince,

işitince ilkinde söylemek vacip, tekrarında müstehaptır. (Redd-ülmuhtar)

Resul-i ekrem efendimizin ismini söyleyince, işitince, yazarken

ve okurken Ona salevat getirmek hürmete ve sevap kazanmaya

sebep olmaktadır.

Salevat, salat kelimesinin çoğuludur. Salat, dua demektir.

Peygamber efendimiz için yapılan dualara salevat getirmek denir.

Kur’an-ı kerimde, (Allah ve melekleri, Resule salat ediyor. Ey

iman edenler, siz de salat edin) buyuruluyor. (Ahzab 56) Hadis-i

şerifte de, (Bana bir salat getirene, Allah ve melekleri 70 salat

getirir) buyuruldu. (İ.Ahmed)

Allah’ın salat etmesi rahmet, meleklerinki dua, müminlerinki ise

Onun şefaatini taleptir.

Salevat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli

Muhammed demektir. Peygamber efendimizin ismi anılınca,

aleyhisselam veya aleyhissalatü vesselam yahut sallallahü

aleyhi ve sellem demekle de Peygamber efendimize dua edilmiş,

salevat getirilmiş olur.

Namazda Ettehiyyatüden sonra okuduğumuz Salli Barikler de

salevattır. Salevat-ı şerife okumanın fazileti büyüktür.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Şefaatime en layık olan, bana en çok salevat okuyandır.)

[Tirmizi]

(Kıyamette bana en yakın olan, en çok salevat getirendir.)

[Tirmizi]

(Sabah-akşam on salevat getiren, kıyamette şefaatime

kavuşur.) [Taberani]

(Cuma günleri bana 80 salevat okuyanın 80 yıllık günahı

affolur.) [Şir’a]

(Cuma günü ve gecesi çok salevat getirene şefaat ederim.)

[Beyheki]

(Günde yüz salevat okuyan, kıyamette şehidlerle beraber

olur.) [Taberani]

(Günde bin salevat okuyan, Cennetteki yerini görmeden

ölmez.) [İbni Şahin]

(Dua perdelidir. Bana salevat getirilince, perdeler yırtılır,

dua kabul olur.) [Taberani]

(Bana çok salevat getirenin dertleri gider, günahları

affolur.) [Tirmizi]

(Söyleyeceğini unutan, hatırlamak için bana salat-ü selam

getirsin!) [İbni Sünni]

(Bana bir salevat getirene Allahü teâlâ, on rahmet ihsan

eder, on günahını yok eder ve derecesini on kat yükseltir.)

[Nesai]

(İsmim anılınca, salevat okumayan, cimrilerin cimrisidir.)

[Tirmizi]

(Salevat sizin için zekâttır.) [I.Hibban] [Burada zekât, temizlik,

günahların affıdır.]

Peygamber efendimiz, (Cuma günleri bana çok salevat

okuyun! Bunlar, bana bildirilir) buyurdu. Öldükten sonra da

bildirilir mi denilince buyurdu ki: (Toprak, Peygamberlerin

vücudunu çürütmez. Bir mümin salevat okuyunca, bir melek

bana haber verir, “Falan oğlu filan, sana selam söyledi” der.)

[İbni Mace]

(Bana salevat okuyana, melekler salat okur. Salevata

devam edene, melekler de ona salat okumaya devam eder.

Artık isteyen az, isteyen çok salevat okusun!) [I.Mace]

Bir kitap yazmaya veya vaaza başlarken Allahü teâlâya hamd

ve Resulüne salevat getirmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Kim, kitabına ismimi yazdıktan sonra, bana salat ve selam

da yazarsa, ismim o kitapta kaldığı müddetçe, melaike, o kimse

için istiğfar eder.) [Taberani]

(Beni sözünüzün başında, ortasında ve sonunda anın!)

[I.Neccar]

(Allahü teâlâyı zikretmeden ve Resulüne salevat

getirmeden, toplanıp dağılmak, leşten dağılmak gibidir.)

[I.Ahmed]

(Cebrail aleyhisselam, bana dedi ki: Ya Resulallah, senin

ismin anılınca, sana salevat getirmeyen azabı hak eder,

Cehenneme gider.) [İ. Ahmed]

Demek ki Resulullah efendimize ömürde bir defa salevat

getirmek farz, bir oturumda, bir yazıda bir defa salevat getirmek

vaciptir. Bu vacibi kasten terk eden azabı hak eder.

Babamın kararmış yüzü nurlandı

Süfyan-ı Sevri hazretleri anlatır:

Kâbe’yi tavaf ederken, her adımda salevat okuyan birini

gördüm. Ona (Sen gerekli duaları bırakıp hep salevat okuyorsun.

Her yerde okunacak dua var) dedim. Sen kimsin dedi. Ben de

kendimi tanıttım. (Sen avamdan değilsin, âlimsin, sana anlatayım)

diyerek başladı:

Babamla Beytullaha gitmek üzere yola çıkmıştık. Yolda babam

hastalandı. Onu tedavi etmek için epey uğraştıysam da babam vefat

etti. Baktım, ölünce yüzü karardı. Yüzünü kapattım. Yanında uyuya

kalmışım. Rüyamda öyle bir zat gördüm ki, ondan daha güzel yüzlü

hiç kimse görmemiştim. Çok güzel kokuyordu. Babamın yanına

geldi. Yüzündeki örtüyü kaldırıp elini babamın yüzüne sürdü.

Babamın siyah yüzü nurlandı, bembeyaz oldu. Bu zata kim

olduğunu sorunca, (Ben Resulullahım. Baban, ömrünü boşa

harcadı. Fakat bana çok salevat okurdu, şimdi sıkıntıda

olduğunu bildirdiler, kendisi de benden yardım istedi. Çok

salevat okuyan mümine ben elbette yardım ederim) buyurdu.

Uyanınca babamın yüzünün bembeyaz olduğunu gördüm. İşte bu

yüzden her yerde Peygamber efendimize çok salevat okuyorum.

Razı etmek için

Sual: Allahü teâlâ ile onun sevdiklerini razı etmek için ne

yapmak gerekir?

CEVAP

Önce Ehl-i sünnet itikadını öğrenip, dinimizin emir ve

yasaklarına uymalı, özellikle kalb kırmamaya ve kul hakkına dikkat

etmeli. Şu hadis-i şerifte bildirilen duaları da okumaya çalışmalı:

(Ya Aişe, bir kere “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ

cemî’il Enbiyâi velmürselîn” de, bütün peygamberler senden razı

olsun. Bir kere “Allahümmağfirlî ve li vâlideyye [ve li-meşâyıhiyye]

ve lil mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimâti el ahyâi

minhüm vel emvât” de, bütün müminler senden razı olur. Bir kere

de “Sübhânellahi vel hamdü lillahi ve lâilahe illallahü vellahü ekber

velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” de ki, Allahü teâlâ

senden razı olsun.) [Ey Oğul İlmihali]

Salevat getirmek

Sual: Salevat olarak ne okumalıdır?

CEVAP

Salevatın en kısası, (Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ

âli Muhammed) demektir. Peygamber efendimiz buyurdu ki:

Bir gün dört büyük melek geldi.

Cebrail aleyhisselam dedi ki:

(Ya Resulallah, sana her gün on salevat getirenin elinden

tutar, sıratı kuş gibi geçiririm.)

Mikail aleyhisselam dedi ki:

(Ben de, ona, Kevser havuzundan kana kana içiririm.)

İsrafil aleyhisselam dedi ki:

(Ben de, onun affı için başımı secdeye koyarım. Allahü

teâlâ onu affetmedikçe başımı secdeden kaldırmam.)

Azrail aleyhisselam da dedi ki:

(Ben de, onun ruhunu, Peygamberler gibi kabzederim.)

Peygamber efendimiz de, (Bu ne büyük lütuf ve ne büyük bir

ihsandır ya Rabbi) dedi.

Birkaç hadis-i şerif meali daha şöyledir:

(Şefaatime en layık olan, bana en çok salevat okuyandır.)

[Tirmizi]

(Sabah akşam on salevat getiren, kıyamette şefaatime

kavuşur.) [Taberani]

(Abdestten sonra, on defa salevat getirenin gamı gider,

duası kabul olur.) [Ey oğul İlm.]

(Kıyamette bana en yakın olan, en çok salevat getirendir.)

[Tirmizi]

(Günde yüz salevat okuyan, kıyamette şehitlerle beraber

olur.) [Taberani]

(Her gün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve

Cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber

olur.) [Taberani]

(Bir kimse, bana salevat getirdiği sürece, melekler de, onun

için istiğfar eder. Artık isteyen az, isteyen çok salevat getirsin.)

[İ. Ahmed]

Hazret-i Ebu Talha anlatır:

Bir gün Resulullah, sevinçli olarak gelip buyurdu ki:

(Cebrail bana gelip, şu müjdeyi verdi: Ya Resulallah!

Rabbin, “Sana bir defa salevat okuyana, ben on salat okurum.

On defa rahmette bulunur, on günahını affeder, on derece

yükseltirim. Sana bir defa selam veren herkesin selamına da,

ben on defa selam ile karşılık veririm, Bu sana ikram olarak

yetmez mi, razı olmaz mısın?” dedi. Ben de, razı olurum dedim.)

[Nesai]

Sual: (Peygambere salât okunmaz, salevat getirilmez. Salât,

Allah’a getirilir) diyenler oluyor. Bu doğru mudur?

CEVAP

Salât, dua demektir. Salevat ise, salât kelimesinin çoğuludur,

dualar demektir. İkisi de aynıdır. Bir âyet-i kerime meali şöyledir:

(Allah ve melekleri, Resule salât ediyor. Ey iman edenler,

siz de gönülden, teslimiyetle, ona salât edin, salevat getirin.)

[Ahzab 56] (Allah’ın salât etmesi rahmet etmek, meleklerinki dua

etmek, müminlerinkiyse Onun şefaatini talep etmektir.)

Görüldüğü gibi, Resulullaha salât yani salevat getirilmesini,

bizzat Allahü teâlâ Kur’an-ı kerimde emretmektedir. Bunun için,

Resulullah efendimize ömürde bir defa salevat getirmek farz, ismi

geçtiği zaman, bir oturumda, bir yazıda bir defa salevat getirmek

vacib, sonrakilerde müstehabdır. Üç hadis-i şerif meali şöyledir:

(Bana bir salât getirene, Allah ve melekleri yetmiş salât

getirir.) [İ. Ahmed]

(Şefaatime en layık olan, bana en çok salât okuyandır.)

[Tirmizi]

(Bana çok salevat getirenin dertleri gider, günahları

affolur.) [Tirmizi]

Resulullahın ismi söylenince veya işitilince, aleyhisselam,

aleyhissalâtü vesselâm veya sallallahü aleyhi ve sellem demekle

de, ona salât getirilmiş olur.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın