Seleme Bin Ekvâ

Seleme Bin Ekvâ

Piyâdelerin en hayırlısı.

Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı günlerdeydi. Hudeybiye’de

endişeli ve huzursuz bir bekleyiş hâkimdi. Eshâb-ı kirâm, Semüre

ağacının altında toplanmış, hayatları üzerine Allahın Resûlüne bî’at

ediyorlardı. Aralarında kuvvetli ve cesûr bin sahâbî olan Seleme bin

Ekvâ da vardı. Resûlullah efendimiz:

– Seleme nerede, gelip bî’at etsin! diye seslendi.

Seleme tekrar bî’at etti. Bu hâl üç defa tekrarlandı. Hazret-i

Seleme her bî’at sonunda Resûlullaha olan bağlılık için tam üç defa

söz vermişti.

Amcanla senin hâlin

Peygamber efendimiz Seleme’yi silahsız görünce bir kalkan

vermişti. Üçüncü bî’attan sonra Seleme’nin elinde kalkanı

göremeyen Resûlullah efendimiz buyurdu ki:

– Sana vermiş olduğum kalkan nerede?

– Yâ Resûlallah! Amcam Âmir silâhsız idi. Ona verdim.

Resûlullah efendimiz tebessüm etti ve buyurdu ki:

– Amcanla senin hâlin, “Yâ Rabbî! Bana kendimden daha

sevgili bir dost ver” diye dua eden kimsenin hâline benzedi.

Bî’attan sonra sahâbîler dağıldılar. Seleme de uzakça bir ağacın

altına gidip uzandı. O sırada dört kişilik bir düşman müfrezesi

yanına gelerek Resûlullaha dil uzatmaya başladılar. Resûlullaha

hayatı üzerine bağlılık sözü veren cesûr sahâbî, öfkesini zor kontrol

ediyordu. Çünkü Resûlullah, sahâbîlerin müşriklere karşı herhangi

bir harekette bulunmalarını men etmişti. Kalkıp başka bir ağacın

altına gitti. Müşrikler de silahlarını bir ağaca asıp yere uzandılar.

O sırada vâdinin aşağı tarafından bir ses duyuldu:

– Yetişin, ey muhâcirler, İbni Zuneyn öldürüldü!

Bu haberi duyan Seleme, daha fazla dayanamadı. Kılıcını eline

aldı. Sessizce yatmakta olan müşriklerin yanına geldi. Ağaçta asılı

duran kılıçlarını aldı. Sonra da bağırdı:

– Kıpırdayanın başını uçururum!

Bir anda neye uğradıklarını şaşıran müşrikler, korku içinde

titremeye başladılar. Seleme;

– Kalkın ve arkanıza bakmadan önüme düşün! diye emir verdi.

Emrinize hazırım

Hepsini önüne katıp Resûlullahın huzuruna getirdi. Resûlullahın

vereceği emre göre davranacaktı. Resûlullah harp edilmemesi

husûndaki anlaşmayı ihlâl etmek istemedi, Onun için buyurdu ki:

– Kötülüğün başı da, sonu da onların olsun. Bunları serbest

bırakınız!

Hudeybiye anlaşması gereğince, Müslümanlar Medîne’ye geri

dönüyorlardı. Akşam olunca, henüz müşrik olan Lıhyanoğulları

kabîlesine yakın bir yerde konakladılar. Arada yüksekçe bir tepe

bulunuyordu. Resûlullah efendimiz, gece düşmanı gözetlemek için

bir gönüllü aradı ve ona Allahtan magfiret dileyeceğini söyledi.

Seleme hemen ileri atıldı:

– Ben emrinize hazırım, yâ Resûlallah!

O gece tek başına düşmanın hücum tehlikesine aldırmadan

nöbet bekledi. Cesâret ve fedâkârlığını bir defa daha ispatladı.

Peygamber efendimizin develerini Medîne’de otlağa götürme

vazifesini bir çobanla birlikte Peygamberimizin hizmetçisi Rebâh

üzerine almıştı. Hazret-i Seleme etrafın düşman kabîlelerle dolu

olduğu bir zamanda, develerin hücuma uğrayabileceğini düşünerek

Rebâh’la birlikte gitti. Gâbe dağının yokuşuna vardığı zaman

Abdurrahman bin Avf’ın hizmetçisine rastladılar. Hizmetçi çok

heyacanlı idi. Hazret-i Seleme ona sordu:

– Allah iyiliğini versin, ne oldu sana?

– Peygamber efendimizin develerini götürdüler.

– Kim götürdü?

– Gatafan ve Fezârî kabîleleri.

Ben Ekvâ’nın oğluyum

Böylece durumu öğrenen Seleme hemen Rebâh’ı Medîne’ye

haber vermek için gönderdi. Kendisi de gelecek yardım kuvvetini

beklemeden tek başına eşkıyânın ardına düştü. Yaya idi, ama çok

hızlı koşuyordu. Nihayet onlara yetişti. Seleme bin Ekvâ’nın kılıcı ve

yayı yanında bulunuyordu. Hemen yayına ok yerleştirip onlara ok

yağdırmaya başladı.

Bu durumu Seleme bin Ekvâ şöyle anlatır:

Onlardan, atlı bir adama yetişip, “Al sana! Ben Ekvâ’nın

oğluyum! Bugün alçakların öleceği gündür!” diyerek bir ok attım.

Okumun demiri, adamın omuzunu deldi. Vallahi, onlara

durmadan ok atıyordum ve onları öldürüyordum.

Ağaçlık bir yerde idim. Bir süvâri dönüp bana doğru gelmeye

başlayınca, bir ağacın dibine oturdum. Sonra da, bir ok atıp onu

öldürdüm. Bana yönelip de, öldürmediğim hiç bir atlı yoktu. Dağ yolu

darlaşıp müşrikler, boğazın dar, ok yetişmez yerine girdikleri zaman,

ben de, dağın üzerine çıktım ve onlara taş atmaya başladım.

Allahın yarattığı mahlûklardan olup Resûlullah efendimize ait

bulunan develeri ellerinden kurtarıp geriye alıncaya kadar onları ok

ve taşa tutmaktan geri durmadım. Sonra da arkalarını bırakmadım.

Onlara ok ve taş yağdırmaya devam ettim. Müşrikler benimle baş

edemeyeceklerini anlayınca bir kısım develeri ve bir kısım mızrakları

bırakıp kaçmak mecburiyetinde kaldılar.

Canımıza tak dedirtti

Bıraktıkları eşyayı, Resûlullah efendimiz tanısın diyerek işâret

koyarak yol üzerinde bırakıyordum.

Kaba kuşluk vakti olmuştu ki, Uyeyne bin Hısn el-Fezârî,

baskıncı müşriklere yardıma gelmişti. Oturup kuşluk yemeklerini

yemeye başladılar. Ben de, onların üst taraflarındaki küçük bir dağın

tepesine çıkıp oturdum. Uyeyne onlara sordu:

– Sizde görmüş olduğum bu perişan hâl nedir?

Onlar da dediler ki:

– Şu adam, canımıza tak dedirdi. Vallahi, seherden, sabahın

karanlığından beri arkamızdan hiç ayrılmadı. Ellerimizdeki her şeyi

bıraktırıncaya kadar bize ok yağdırdı.

Uyeyne cevap verdi:

– Onun gerisinde bıraktıklarınızı araştırmış olsaydınız, iyi olurdu.

İçinizden birkaç kişi kalkıp ona doğru varsın!

Uyeyne’nin emri üzerine dört kişi kalkıp Seleme’ye yaklaşmak

için dağa tırmandılar. Bundan sonrasını Seleme şöyle anlatır:

– Beni, tanıyor musunuz?

– Hayır, Tanıyamadık! Sen, kimsin?

– Ben, Seleme bin Ekvâ’yım! Allaha yemin ederim ki, ben,

sizden yakalamak istediğim kimseye muhakkak yetişirim!

Sizden, beni yakalamak isteyen kimse ise, bana aslâ yetişemez!

İçlerinden birisi, onlara, “Ben de, onun böyle olduğunu

sanıyorum!” deyince, geri dönüp gittiler.

Şehîdlikle arama girme!

Ben de, dağdan inip Ahrem’in önünü kestim ve atının gemini

tutup dedim ki:

– Ey Ahrem! Şu kavimden sakın! Resûlullah efendimizin

sahâbîleri gelip kavuşuncaya kadar onların seni kalbinden vurup

şehîd etmeyeceklerinden emîn değilim!

Ahrem bana cevaben dedi ki:

– Ey Seleme! Eğer sen, Allaha ve âhiret gününe inanıyor,

Cenneti ve Cehennemi de, hak ve gerçek tanıyorsan, benimle

şehîdlik arasına girme!

Bunun üzerine atının gemini bıraktım. Sonra Ahrem atını

haydutların üzerine pervasızca sürdü. Ancak müşriklerin attığı

oklarla şehîd düştü.”

Seleme bin Ekvâ der ki:

Baskıncı müşriklerin yorup tepede bıraktıkları iki atı önüme

katıp, Resûlullah efendimize getirirken amcam Âmir, bana bir tulum

sulandırılmış süt ve bir tulum da su ile karşı geldi. Su ile abdest

aldım, sütten de, içtim. Sonra, Peygamber efendimizin yanına

geldim.

Kendisi; baskıncı müşrikleri su içmekten men ettiğim suyun

başında, Zû Kared’de idi. Yanında da beş yüz kişilik bir cemâ’at

bulunuyordu.

Yumuşak davran

Ben ise, Resûlullah efendimizin süvârîlerinin geldiklerini

görünceye kadar bulunduğum yerden ayrılmadım. Süvârîler,

ağaçların arasına girmeye başlamışlardı. Onların ilki, Ahrem Muhriz

el-Esedî idi. Onun arkasında Resûlullah efendimizin süvârîsi Ebû

Katâde ve Mikdâd bin Esved vardı. Baskıncı müşrikler geri dönüp

kaçtılar.

Resûlullah efendimiz, baskıncı müşriklerin elinden kurtarıp

geride bıraktığım develerle müşriklere bıraktırdığım her şeyi, bütün

mızrakları ve kaftanları almış bulunuyordu. Dedim ki:

– Yâ Resûlallah! Ben, onları, su içmekten men etmiştim. Onlar,

şimdi çok susuzdurlar, çarpışacak güçte değiller. Yanıma yüz kişi

verseniz de, onları sık boğaz edip develerden ellerinde kalanları da

kurtarsam, onlardan kimseyi sağ bırakmadan öldürsem olmaz mı?

Resûlullah efendimiz de bana sordular:

– Ey Seleme! Ben, seni bıraksam, sen, bu dediğini yapabilir

misin?

– Evet! Seni, Peygamberlikle şereflendiren Allahü teâlâya yemin

ederim ki, yapabilirim! Resûlullah efendimiz, gülümseyerek

buyurdular ki:

– Onlara, şimdi Benî Gatafanların toprağında ziyâfet

çekiliyordur! Gücün yetti mi, yumuşak davran, bağışlayıcı ol,

sertliği bırak!

Seleme anlatır:

“Gece Resûlullah efendimiz ve eshâbı, Bilâl-i Habeşî’nin

pişirdiği etten yerken, Gatafanlardan bir adam çıkageldi ve dedi ki:

– Filân kişi, onlar için bir deve boğazlatmıştı. Devenin derisini

yüzdükleri sırada, uzaktan bir toz yükseldiğini gördüler.

“Müslümanlar, sizin arkanızdan geliyor!” dediler ve kaçıp gittiler.

Piyâdelerin hayırlısı

Sabaha çıktığımız zaman, Peygamber efendimiz buyurdu ki:

– Bugün, süvârîlerimizin hayırlısı Ebû Katâde idi.

Piyâdelerimizin hayırlısı da, Ebû Seleme olmuştur!

Bunları söyledikten sonra bana, birisi süvârî, birisi de yaya

hissesi olmak üzere, iki hisse verdi ve ikisini benim için birleştirdi.”

Seleme diyor ki:

“Açlık ve yorgunluğumu ancak sahâbîlere kavuştuğum zaman

hissettim. Orada bulunan bir kırba sütü içip su ile de abdest alınca,

ne açlığım, ne de yorgunluğum kalmadı.”

Baskıncı müşriklerin sürüp götürdükleri yirmi deveden onu

kurtarılmıştı. Geri kalan onu ise, kaçıp giden müşriklerin elinde

kalmıştı.

Seleme bin Ekvâ der ki:

“Resûl-i ekrem efendimiz, beni devesinin terkisine almıştı.

Medîne’ye dönülüp girilmek üzere bulunulduğu sırada idi ki,

ensârdan, koşuda önüne geçilemeyen bir zât seslendi:

– Medîne’ye kadar benimle koşu yarışı yapabilecek bir yarışçı

yok mu?

Su sözlerini tekrarlayıp durmaya başladı. Bu sözleri işitince,

onca yorgunluğuma rağmen dedim ki:

– Ne olur, yâ Resûlallah, bana izin ver de şununla yarışayım.

Resûlullah buyurdu ki:

– Yarışmak istiyorsan, yarış! Adama dedim ki:

– Haydi sen, Medîne’ye doğru koş!

Ben de, hemen deveden atladım. Ayaklarımı pekiştirerek

koşmaya başladım. Nihayet, ona yetiştim. Onun iki küreği arasına

ellerimle vurup dedim ki:

– Vallahi, senin önüne geçildi!

O da cevap verdi:

– Ben de, öyle olduğunu sanıyorum!

Böylece Medîne’ye kadar onun önünde koştum.”

Suya kandık

Seleme bin Ekvâ şöyle anlatır:

“Bizler, Resûlullah efendimizin emrinde Hudeybiye’ye geldik. O

gün yüzer kişilik ondört bölüktük. Kuyunun yanında, elli koyun da

vardı. Kuyunun suyu bu koyunlara bile yetmiyordu.

Resûlullah efendimiz kuyunun kıyısına oturup dua etti. Derhal

kuyunun dibinden su fışkırarak yükseldi. Biz orada hem koyunları

suladık, hem de kendimiz suya kandık.”

Seleme bundan sonraki hayatında birçok kahramanlıklar

gösterdi. Hayatı boyunca yedisi Resûlullah ile birlikte olmak üzere

14 gazveye iştirak etti. Hepsinde de yiğitlik ve kahramanlık

destanları yazdı.

Birçok defa Resûlullahın iltifat ve dualarına mazhar olan bu

mübârek sahâbî, Medîne’de Hicretin 74. senesinde seksen yaşında

iken vefat etti.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın