Soğuk Cehennem (Zemheri)

Soğuk Cehennem (Zemheri)

Sual: Ateistler, (İslamiyet sıcak bölgede olduğu için insanlar

ateş ile korkutulmuştur. Kutuplarda gelseydi, soğuk azaplardan

bahsedilirdi. Şimdi din kitaplarında niye soğukla azaptan

bahsedilmiyor) diyorlar. Bazı kimseler de (Şeytan ateşten yaratıldığı

için Cehennem ateşi onu yakamaz, onun için şeytan, açıkça

meydan okuyor) diyorlar. Yine bir zat da, (Kâfir, yaptığı kötü

amellerle cezayı hak etmiş ise de, bu amellerinin cezasını çektikten

sonra, zamanla ateş ile ülfet peyda eder ve artık ateş ona azap

edemez) diyor. Bu konuda dinimizin hükmü nedir?

CEVAP

Önce şunu bilmek gerekir. Allahü teâlânın kudreti sonsuzdur.

Kudreti sınırlı olan ilah olamaz. Allahü teâlâ kâfirlere azap etmekten

aciz değildir. Kâfirlerin azapları hafiflemez, aksine artar. Bu

konudaki âyetlerden birkaçının meali şöyledir:

(Onların azapları hiç hafifletilmez.) [Bekara 86]

(Orada temelli kalırlar, azapları hafifletilmez ve

geciktirilmez.) [Al-i İmran 88]

(Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti kâfir olarak

ölenlerin üzerinedir. Lanette temelli kalırlar, azapları da

hafifletilmez ve geciktirilmez.) [Bekara 162]

(Onların azapları hafifletilmez ve tehir de edilmez.) [Nahl 85]

(Kâfirler öldürülmez ki ölsünler, Cehennem azabı da biraz

olsun hafiflemez.) [Fatır 36]

(Ateşte olanlar, Cehennemin bekçilerine: “Rabbinize yalvarın

da hiç değilse bir gün, azabımızı hafifletsin” derler. Halbuki

kâfirlerin yalvarması boşunadır.) [Mümin 49,50]

(Orada devamlı kalırlar, azapları hafifletilmez, kurtuluş

ümitleri de yoktur.) [Zuhruf 75]

Cehennem azabı sadece ateş değildir. Birçok azap çeşitleri

vardır. Birkaçı şöyledir:

1- Soğukla azap,

2- Yılan akrep gibi hayvanların sokması,

3- Başına topuzlarla vurmak,

4- Aç bırakmak,

5- Zakkum yedirerek bağırsakları parçalamak,

6- Vücutları büyültülerek azabın şiddetlendirilmesi,

7- İrinli su içirmek,

8- Gayya kuyusuna atmak,

9- Uçurumlardan yuvarlamak,

10- Zifiri karanlıkta azap,

11- Büyük azap veren pis kokulara maruz bırakmak,

12- Azapların her gün katlanarak çoğaltılması,

13- Sonsuza kadar azap edilmesi.

Kadı zade Ahmed efendi buyuruyor ki:

Cehennemde bir yere Zemherir veya Zemheri denir. Çok

soğuk Cehennemdir. Soğukluğu pek şiddetlidir. Bir an dayanılmaz.

Kâfirlere, bir soğuk bir sıcak, sonra soğuk sonra sıcak Cehenneme

atılarak, azap yapılacaktır. (Amentü şerhi)

Cehennemde çok soğuk Zemheri azapları bulunduğu, Kimya-i

saadet ve Dürret-ül-fahire kitabında yazılıdır. BuhariMüslimİbni

Mace ve diğer hadis kitaplarında, yazın sıcaklığı sıcak Cehennemin

nefesinden, kışın soğukluğu da Zemheri Cehennemin nefesinden

olduğu bildiriliyor. Reşahat kitabında da, (Zemheri denilen soğuk

Cehennemin azabı çok şiddetlidir) deniyor.

İlk insan topraktan, diğer insanların bedenleri toprak

maddelerinden meydana geldi. Ama insan, et ve kemiktir, toprak

değildir. Şeytan da ateş ve havadan yaratılmışsa da ateş ve hava

değildir. (Eşbah)

Allahü teâlânın, şeytana soğuk Cehennemde de, sıcak

Cehennemde de azap etmeye elbette gücü yeter. Aciz insanın

yaptığı demir testere demiri kestiği gibi, ateş de ateşi yakar. Bugün

fen ilmine vakıf olanlar, cisimlerin elementlerden meydana geldiğini

bilir. Mesela, yanıcı hidrojen gazı ile yakıcı oksijen gazının terkibiyle

su meydana gelmektedir. Su ise, kendini meydana getiren oksijen

ve hidrojene hiç benzememektedir. İnsan topraktan, cin ve şeytan

da ateş ve havadan yaratıldığı halde, yaratılış maddelerine

benzemez.

Kur’an-ı kerimin bir çok yerinde, (Ve hüve ala külli şey’in kadir

Onun her şeye gücü yeter) buyuruluyor. İki âyet-i kerime meali

şöyledir:

(Göklerin ve yerin hükümranlığının Allah’ın olduğunu

elbette bilirsin. O dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar. Allah

her şeye kadirdir.) [Maide 40]

(Allah, sana bir sıkıntı verirse, Ondan başkası gideremez.

Sana bir iyilik verirse, onu başkası engelleyemez. O, her şeye

kadirdir.) [Enam 17]

Cehennem azapları çeşit çeşittir. Kur’an-ı kerimde mealen

buyuruluyor ki:

(Yakıtı insan ve taş olan ateşten sakının. O ateş kâfirler için

hazırlanmıştır.) [Bekara 24]

(Zakkum ağacı, günahkârların yemeğidir. O, karınlarda

maden eriyiği gibi, suyun kaynaması gibi kaynar. “Suçluyu

yakalayın, Cehennemin ortasına sürükleyin, sonra başına azap

olarak kaynar su dökün” denir.) [Duhan 43-50]

(Elbette zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı

onunla dolduracaksınız; kaynar sudan içeceksiniz; susamış

develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte ceza gününde

onlara sunulacak ziyafet budur!) [Duhan 52-56]

(Cehennemde ona irinli su içirilir! O suyu yudumlar, ama

yutamaz. Ölüm [öldürücü azap] ona her yönden gelirse de, ölüp

kurtulamaz, arkasından çetin bir azap gelir.) [İbrahim16,17]

(Âyetlerimizi inkâr edenleri ateşe sokarız; onların derileri

yandıkça, daha fazla acı duymaları için derilerini değiştiririz.

Allah güçlü ve hakîmdir!) [Nisa 56] (Onların derileri değişmese de

Allahü teâlânın azap etmeye gücü yeter. Ancak yeni deriler

yaratarak azap edecektir.)

(Onların azaplarını kat kat artıracağız.) [Nahl 88] (Cennette,

müminlere nimetleri her gün kat kat artırıldığı gibi, Cehennemde de

kâfirlere her gün azapları katlanır. Katlanarak çoğalan azaplar

sonsuza kadar böyle devam eder. Bu Allahü teâlâ için güç bir şey

değildir. Ol demesi yeterlidir.)

(Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insan ve taş olan ateşten

koruyun.) [Tahrim 6] (Düşünün, taşı yakan ateş, deri ile ülfet mi

kurar?)

Bu âyeti dinleyen bir genç, bu nasıl taş diye sorunca, Resulullah

efendimiz, (O taşlardan biri bir dağ üstüne atılsa, bütün dağlar

[bütün dünya] kül olur) buyurdu. (İbni Ebiddünya)

Yukarıdaki âyet-i kerimeleri açıklayan hadis-i şeriflerden bazıları

şöyledir:

(Kâfirler, Cehennemde isteklerinin hiç birisi

karşılanmayınca, “Ya Malik, Rabbin hiç değilse canımızı alsın”

derler. O da “Siz ölmeden, hep böyle azapta kalacaksınız” der.)

[Tirmizi] (Zuhruf suresinin 77, Mümin suresinin 49,50 âyetleri de

aynı mealdedir.)

(Cehennemliklere ateş dokununca, yakıp kömür eder.)

[Müslim]

(Cehennemden bir damla su gelse, dünyayı zehir eder.)

[Beyheki]

(Cehennem yılanının soktuğu kâfirin bütün etleri dökülür.

Cehennem akrepleri kâfiri soktuğunda, zehrinin acısı,

Cehennem ateşini unutturur.) [Hâkim]

(Cehennem halkının yiyeceği olan zakkumdan bir damla,

sulara karışsa, hepsini zehirler, içilmez hale getirir. Ya bütün

yiyecekleri zakkum olanların halini düşünün.) [Hâkim, Tirmizi]

(Cehennemde yılanın soktuğu kimse, 70 yıl acısını çeker.)

[İ. Ahmed, Taberani, Hâkim]

(Cehennemin demir topuzyla, bir dağa vurulsa, dağ

parçalanır kül haline gelir.) [Hâkim]

(Cehennemden birisi dünyaya gelse, onun korkunç

görünüşü ve saçtığı pis kokudan herkes ölür.) [İbni Ebiddünya]

(Kâfirin bir dişi, Uhud dağı kadar büyük olacaktır.) [Müslim]

(Kâfirin iki omuz arası at ile gidilen üç günlük yol kadar

uzun olacaktır.) [Buhari]

Yukarıdaki âyet-i kerime ve hadis-i şerifler, Allahü teâlânın her

şeye gücü yeteceğini, azap etmekten aciz olmadığını, kâfirlere,

artırarak sonsuza kadar çeşitli şekillerde azap edeceğini

göstermektedir. Bazı şeylere güç yetiremeyen, ilah olamaz. (Deri

ateşle ülfet eder, artık ateş yakmaz) sözü bir veli tarafından ilhamla

söylenmişse, söyleyen mazur olur, ancak ona uyanlar ve inananlar

felaketten kurtulamaz. Çünkü ilham dinde senet değildir.

Dondurucu soğuk

Sual: İnsan suresinin, (Müslümanlar Cennette koltuklara

kurulmuş olarak bulunurlar; orada ne yakıcı sıcak görülür, ne de

dondurucu soğuk) mealindeki 13. âyeti Cenneti anlatmaktadır. Bu

âyet Cehennemde ateşin ve dondurucu soğuğun olduğunu işaret

etmiyor mu?

CEVAP

Âyete biz mana veremeyiz. Ancak İslam âlimleri, adı Zemheri

olan çok şiddetli soğuk bir Cehennemin olduğunu bildiriyorlar.

Kütüb-i sittede bulunan bir hadis-i şerif meali de şöyledir:

(Allahü teâlâ ateşe iki defa nefes almaya izin verdi. Biri

yazın, biri kışın. Yazın en şiddetli sıcağı ile kışın zemheri

soğuğu onun iki nefesidir.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi,

İbni Mace, Nesai]

Şeytana azap

Sual: Ateşten yaratılan şeytan, Cehennemde azap görebilir mi?

CEVAP

Hâşâ Allah, şeytana azap vermekten aciz midir? Kitaplarda

bildiriliyor ki:

Cehennemin bir bölümüne Zemherir denir. Yani soğuk

Cehennemdir. Soğukluğu pek şiddetlidir. Bir an dayanılmaz.

İmansızlara bir soğuk, bir sıcak, sonra soğuk, sonra sıcak

Cehenneme atılarak şiddetli azap yapılacaktır. (Feraid-ül fevaid)

Cehennemde soğuk Zemherir azaplarının bulunduğu, imam-ı

Gazali hazretlerinin Kimya-i Saadet ve başka kitaplarında da

bildirilmektedir. İlk insan topraktan yaratıldı. Diğer insanların

bedenleri toprak maddelerinden meydana geldi. Fakat insan, et ve

kemiktir, toprak değildir. Cin de böyledir. Ateş ve havadan meydana

gelmişse de, ateş ve hava değildir. Şeytan da ateş ve havadan

yaratılmışsa da ateş ve hava değildir. (Akâm-il-Mercân)

Allahü teâlânın kudreti sonsuzdur. Aciz değildir. Şeytana soğuk

Cehennemde de, sıcak Cehennemde de azap eder. Demir testere

demiri kestiği gibi, ateş de ateşi yakar. Allahü teâlâ için hiçbir güçlük

yoktur. Cehennem ateşi o kadar şiddetlidir ki, dünyaya bir kıvılcım

gelse, her şeyi yakıp kül eder. (Tergib)

Bugün fen ilmine vakıf olanlar, cisimlerin elementlerden

meydana geldiğini bilir. Mesela, yanıcı hidrojen gazı ile yakıcı

oksijen gazının terkibiyle su meydana gelmektedir. Su ise, kendini

meydana getiren oksijen ve hidrojene hiç benzememektedir. İnsan

topraktan, cin ve şeytan da ateş ve havadan yaratıldığı halde,

yaratılış maddelerine benzemez.

Kısacası Allahü teâlâ, zalimlerin cezasını vermekten aciz

değildir. Soğukla cezalandırdığı gibi, ateşle veya başka bir şeyle de

cezalandırır. Cehennemde azap sadece ateşle değildir. Çeşitli azap

şekilleri vardır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın