DOLAR 15,9730 0.18%
EURO 16,8203 0.64%
ALTIN 931,410,15
BITCOIN 464988-2,14%
Adana
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:05

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Sosyoloji İle İlgili Kavramlar

Sosyoloji İle İlgili Kavramlar

ABONE OL
09 Mart 2015 20:25
Sosyoloji İle İlgili Kavramlar
0

BEĞENDİM

ABONE OL

SOSYOLOJİ: Kelime anlamı toplumbilimidir. Latince toplum anlamına gelen Socius ile Yunanca bilgi demek olan Logos sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur.Sosyoloji sözcüğünü ilk kullanan Fransız sosyoloğu Auguste Comte (1798 – 1857)’dur.Bilim olarak Sosyoloji: Toplumların meydana gelişini gelişmesinitoplum içinde farklı kesimlerde görülen sosyal olayları sosyal kurumları sosyal ilişkileri sosyal yapı özelliklerini ve bu yapıda ortaya çıkabilecek değişme eğilimlerini ele alarak inceleyen bir bilim dalıdır.

TOPLUM: Belli bir coğrafya parçası üzerinde yer alanüyeleri arasında sıkı bir etkileşim ve işbölümü olan bir insan topluluğudur.

SOSYAL OLAY: Toplum içinde meydana gelen başlama ve bitiş noktaları belirli olan birden fazla kişiyi ilgilendiren bir oluşumu ve değişimi ifade eder.

SOSYAL OLGU: Genellikle başlangıç ve bitiş zamanı bilinmeyen nerede başlayıp nerede bitebileceği kesin olarak tesbit edilemeyen bir sosyal oluşum ve değişimi ifade eder.Tek tek meydana gelen sosyal olayların genel bir ifade tarzıdır.Selma ile Mehmed’in evlenmesi bir sosyal olaydır. Ama tüm evlilik olaylarının hepsine birden evlenme denir. Bu ise sosyal olgudur.

SOSYAL KURUM: Birbirleriyle sosyal ilişki ve etkileşim halinde bir arada bulunan insanların toplum içinde nasıl davranmaları gerektiğini ve bu davranışların kurallarını belirleyen kişilere belli şekillerde davranışlarda bulunması için zorlayıcı etkide bulunan aralarında birlik ve bütünlük olan uyumlu ve örgütlü bütünlerdir. Aile eğitim din hukukekonomi yönetim devlet kurumları.

SOSYAL İLİŞKİ: Birbirinden haberdar olan en az iki insan arasında belirli bir süre devam eden anlamlı ve belirli amaçlar etrafında kurulan sosyal bir bağdır.

SOSYAL YAPI: İçinde sosyal ilişkilerin sosyal olayların meydana geldiği sosyal grupların ve kurumların yer aldığınüfus ve yerleşim tarzının şekillendirdiği toplumun şekil ve çevresi ile ilgili dış görünüşe sahip olan bir sosyal varlıktır.

SOSYAL GRUP: Belli ortak özelliklere sahip etkileşim ve ilişki içinde bulunan iki veya daha fazla kişinin meydana getirdiği göreli bir sürekliliği olan bireyler topluluğudur.

SOSYAL DÜZEN: Bir toplumdaki üretim güçleri ve üretim ilişkileriyle din hukuk eğitim gibi kurumların karşılıklı bağımlılık içinde oluşturdukları uyumlu bir bütündür.

KÜLTÜR: Tarihsel ve sosyal değişme süreci içinde oluşturulan bütün maddi ve manevi değerleri ile bunları yaratmada ve gelecek kuşaklara iletmede kullanılan araçların tümüdür.

CEMAAT: Kan bağlılığının benzerliğin geleneklerin bulunduğu iş bölümünün görülmediği insan topluluğudur.

CEMİYET: İş bölümünün geliştiği akılcılığın egemen olduğu daha çok organik dayanışmanın görüldüğü toplumdur.

MİLLET: Siyasi bir birlik şeklinde yaşayan ortak mazi ve kültüre sahip devlet şeklinde teşkit-lanmış fert ve zümrelerin toplamıdır.

KALABALIK: Ortak fikirlerle hareket eden ve aynı heyecanı taşıyan teşkilatsız ve sürekli olmayan kendiliğinden oluşan insan yığınıdır.

HALK: Üyeleri yoğun bir şekilde bir araya toplanmış olmayan bir arada bulunmaları tesadüfi olmaktan uzaksürekli ortak bir kültürle birbirlerine bağlı teşkilatsız yaygıninsan topluluğudur.

SOSYAL DEĞİŞME: Bir toplumda ekonomik büyüme ile birlikte sosyal siyasi ve kültürel alanlarda bir ilerlemenin olması demektir.

SOSYAL BÜTÜNLEŞME: Bir toplumu oluşturan toplulukgrup ve kurumları gibi sosyal yapının çeşitli öğeleri arasındaki birbirini tamamlayabilme durumuna denir.

SOSYAL ÇÖZÜLME: Bir toplumda maddi ve manevi kültür öğelerinin bir araya gelerek bir anlam ifade edecek ve işleyen bir bütün oluşturacak çok biçimde birbirlerini tamamlayamamalarıdır.

İŞBÖLÜMÜ: Bir toplumsal üretim düzeni içindeki değişik görev ve hizmetlerin toplumun üyeleri grupları arasında karşılıklı bağımlılık ilişkileri içinde bölünmesi sürecidir.

SOSYAL TABAKALAŞMA: Toplumu meydana getiren üyelerin ya da öğelerin bir ya da daha fazla ölçüte göre hiyerarşik sırılanmaları

SOSYAL SINIF: Toplumun düzeyi yaşam biçimi eğitimsaygınlık gibi özellikler bakımından birbirine benzeyen ve bunun bilincinde olan insanlar tarafından oluşturulan bir bütündür.

SOSYAL HAREKETLİLİK: Kişilerin ailelerin ve sosyal grupların toplum içinde sahip oldukları bir stüdüden diğer bir statüye veya bir tabakadan diğer tabakaya geçmeleridir

SOSYAL YAPI

I. Tanımı: Sosyal yapı içinde sosyal ilişkilerin sosyal olayların meydana geldiği ses yol grupların kurumların yer aldığı nüfus ile yerleşim tarzının şekillendirdiği toplumun şekil ve çerçevesi ile ilgii dış görünüşe sahip olan bir sosyal varlıktır.

Sosyal yapının iki yönü vardır:

A – Kültürel (Manevi) Yapı: Toplumun sosyal ilişkiler ağı dediğimiz sosyal statüler roller ve değer yargılarından oluşan yapısı

B- Fizik (Maddi) Yapı: Toplumun şekil ve çevresi olarak belirtilen dış görünüşünü oluşturan nüfusun yerleşim tarzı (köy – şehir) fiziksel yapısını oluşturur.

Toplumdan topluma sosyal yapı farklı özellikler gösterir.

II – SOSYAL YAPI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

A – Sosyal İlişki: Birbirinden haberdar olan en az iki insan arasında belirli bir süre devam eden anlamlı ve belirli amaçlar etrafınd kurulan sosyal bir bağdır.

M.Weber’e Göre Sosyal İlişkinin Özellikleri:

1. En az iki kişi arasında olmalı

2. Bir zaman sürecini içermesi

3. Kişi ya da grupların karşılıklı etkileşim içinde bulunmaları

4. Birbirlerinin varlığından haberdar olmaları

5. İlişkiler ortak bir anlam taşıması

6. İlişkide bulunan kişilerin birbirlerini içten karşılıklı bağ duymaları

Sosyal İlişki Çeşitleri:

1. Samimiyet Derecelerine Göre

a) Birincil İlişkiler: Daha çok cemaat tipi örgütlenmelerde görülen ve yazılı hale getirilmemiş ilişkilere dayanır. Daha çok örf ve adetler biçimindedir.

Özellikleri:

– İlişkiler karşılıklı duygusal güven anlayışa samimiyete dayalı yüzyüze ilişkilerdir.

– Yazılı kurallara bağlı değildir.

– Sosyal etkileşim çok güçlüdür.

– İlişkiler uzun sürelidir.

– Daha çok küçük gruplarda (aile arkadışlık köy komşuluk) görülür.

– Bütün toplumlarda görülebilir.

b) İkincil İlişkiler: Daha çok cemiyet tipi bir teşkilatlanmada (şirket sendikakentler . . .) görülür.

Özellikleri:

– İlişkiler resmidir. Duygusal iletişim çok zayıf

– Yazılı kurallara bağlıdır.

– Kıss sürelidir.

– Sosyal etkileşim çok zayıftır.

– Daha çok büyük graplarda (şehir şirket resmi kurumlar ) görülür.

– Kitle iletişim araçlarının etkisi çoktur.

2. Sürelerine Göre

a) Tesadüfi (geçici): Kısa süreli (bir maçta biraraya gelen insanların

ilişkileri)dir.

b) Periyodik: Yılın belli zamanlarında kurulan ilişkilerdir. Mevsimlik işçilerin ilişkisi

c) Sürekli İlişkiler: Çok uzun süreli ilişkilerdir. Aynı köyde şehide oturan insanlar

arasındaki ilişkiler gibi.

B – SOSYAL STATÜ VE ROLLER:

Statü: İnsanlırn toplum içindeki yerini ifade eden bir kavramdır. Statü kişilerin çocuk doktor müslüman öğretmen işveren örneklerindeki gibi kim olduklarını belirtir ona bir takım haklar sağlar ve yükümlülükler yükler.

Statü Çeşitleri:

1. Verilmiş (edinilmiş) Statü: Kişilerin yetenek ve becerilerine bakmadan ve onların bir çabası olmadan kendileri dışındaki faktörler tarafından

sağlanır. Yani kişi doğumuyla cinsiyetiyle veya yaşıyla ilgili bu statüyü elde eder. Örneğin Yaşlı genç kadın erkek siyah beyaz . . .

2. Kazanılmış Statü: Kişilerin kendi çabaları sonucu elde ettikleri stütüdür.Örneğin anne baba öğretmen rolü çok büyüktür ve çok çabuk değişebilir.

Sosyal Prestij (İtibar): Bir bireye ya da kümeye (grub) başka birey ya da kümelerle ilişkilerinde üstünlük sağlayan duruma denir. Doktorluk statüdoktorun sevilmesi aranması durumuna prestij denir.

Statünün Özellikleri:

1. Her insan birden fazla statüye sahip olabilir.

2. Bazıları doğuştan bazıları sonradan kazınılır.

3. Bazıları doğumdan ölüme kadar değişmezken koşulları daha kolay değişir.

4. Her stütü belli kurallara bağlıdır.

5. Statüler arası ilişkiler ağı vardır.

6. Toplumdan topluma değişiklik gösterebilir.

Anahtar (Temel) Statü: Bireyin sahip olduğu statülerden toplum da en etkin olanına anahtar statü denir. Anahtar stütü kişinin toplum içindeki kişiliğini belirler. Cumhurbaşkanı General Öğretmen İmam genellikle kişinin diğer statülerine göre anahtar stütü niteliği taşır.

Rol: Toplumun bireyden statüsüne uygun olarak beklediği davranışlarına rol denir. Kişinin her taşıdığı statüye göre bir çok rolleri vardır. Her rol diğer rollerle olan ilişkilerinin derecelerine göre var olur ve anlam kazanır. Statünün dinamik yönüdür.Bir kimse hem öğretmen hem sporcu hem parti üyesi olabilir.Rol Pekişmesi: Rollerin birbirini kolaylaştır-masıdır. Ana okulu öğretmeni Rol Çatışması: Bireyin sahip olduğu statülerine uygun rolleri arasında herhangi birine uygun davranışı yapacağına karar verememesi haline rol çatışması denir. Örneğin bir müdürün evde müdür rolüne devam etmesi subayın evdekilere asker imiş gibi davranması

C – SOSYAL DEĞERLER:

Değerler kişilerin düşünce tutum ve davranışla-rında birer ölçüt olarak ortaya çıkan ve sosyal yaşamın vazgeçilmez bir öğesini oluşturur.Değerler: Bir gruba ya da topluma üye olanların uymak durumunda oldukları genelleşmiş ahlaki inançlardır. Neyin iyi güzel ve doğru; neyin kötü çirkin ve yanlış olduğunu gösteren kriterlerdir.

Sosyal Değer Çeşitleri:

1. Pratik Değer: bir toplumun üyelerini birarada tutmaya yönelik inançlardır.Bu değerler kişiler arasında birlik ve dayanışmayı bozacak eğilim ve davranışları kötülerken toplumun ihtiyaçlarını giderecek davranışları özendirir.

2. İdeal Değer: İnsanın ideside neler yapması gerektiğine ilişkin davranış modelleri önerir. Çoğuna uymak günlük yaşamda mümkün olmasa da önemleri büyüktür.Çünkü insanları bencillikten kurtarır toplum sorunlarıyla ilgilenmeye yüksek ahlaki değerler edinmeye özendirir.3. Egemen Değer: Özgürlük bağımsızlık yoksulları korumak namuslu olmak gibi tüm toplumca benimsenmiş ve korunan uzun zamandan beri varlığını sürdüren değerlere denir.

Özellikleri:

– Toplum fertlerinin ortak duygu ve düşüncelerini yansıtırlar.

– Toplumun birliğini güçlendirirler.

– Toplumsal kurallara temel oluştururlar.

– Zorlayıcıdırlar.

– Toplumda kuşaktan kuşağa aktarılırlar.

– Ahlaki dini inanç ve ilkelere dayanırlar.

– Toplumdan topluma değişirler.

– Zamanla aynı toplumda değişebilirler.

D – SOSYAL NORMLAR:

Bir toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen öyle davranmaya zorlayan kurallara sosyal norm denir.

1. Yazılı(Resmi) Normlar: Kanunlar tüzükler yönetmelikler gibi devletin yetkili organlarınca düzenleyip uygulamaya konan gerektiğinde değiştirilen devletin ve sosyal düzenin korunmasını ve devamını amaçlayan normlardır. Uymayanlar maddi ve bedeni cezaya çarptırılır. Hukuk kuralları gibi

2. Yazısız (Resmi Olmayan) Normlar:

Bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinden doğan töre adet gelenekgörenekler din kuralları görgü kuralları gibi yazılı olmayan normlardır. Yaptırmaları mesnevidir.

Örf (Töre): Toplum yaşamında yararlı ve gerekli olduğuna ortaklaşa inanılan; kimi yerde yasa ve ahlakın yerine geçebilen yaptırım gücü (kanun veya norm şeklinde) olan kurallara örf veya töre denir.

Adet: Halk tarafından alışılmış ve yaygın olarak kullanılan davranış şekilleridir. Bayramda akraba ve ahbap ziyaretleri yapmak Gelenek: Bir toplumda eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa geçen kültür mirasları alışkanlıklar bilgiler ve davranışlardır.

Görenek: Bir şeyi görülebildiği gibi yapma alışkanlığıdır. Uyulması için yaptırımı bulunmayan ya da çok az olan davranış öğeleridir.

Din Kuralları: İnsanların Tanrıyla veya diğer insanlarla ilişkilerini düzenler.Sevap ve günah gibi yaptırım çeşitleri vardır.

Ahlâk Kuralları: İnsanların kendi nefislerine karşı vazifelerini ve diğer insanlarla ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirten kurallardır.

Görgü Kuralları: Örf ve adetlerin basit biçimidir. Bir kimsenin belli bir olayda nasıl davranması gerektiğini gösterir. Bir toplantıda konuşurken bir davette yemek yerken bir törene katılırken nasıl davranırız?

Hukuk Kuralları: Kişiler arası ve kişi ile toplum arası ilişkileri düzenleyenmaddi yaptırım olan bu nedenle uyulması zorunlu kurallardır.

Sosyal Normların Özellikleri

– Sosyal değerlerin somut şeklidir.

– Toplumun düzen ve devamlılığını sağlar.

– Toplumsal kontrolü sağlarlar.

– Toplumsal süreç içinde veya merkezi otoritece oluşturulabilir.

– Bireylerin davranışlarını sınırlayan emir yasaklardır.

– Toplumdan topluma veya zamanla değişir.

– Uymayanlar toplumca cezalandırılır zorlayıcıdır.

– Çoğunluğun sosyal normlara uyması sosyal bütünleşmeye uymaması ise sosyal

çözülmeye neden olur.

E – SOSYAL KONTROL

Bireylerin veya sosyal grupların sosyal üzeninin gereklerine uygun biçimde davranmalarını sağlamaya yönelik önlemlerin tümünü ifade eder.Sosyal kontrol grup ve toplumun kişinin davranışlarını sınırlandırması ve bu sınırlandırma yoluyla sosyal değerleri benimsemesinin sağlanması demektir.

Özellikleri

– Kaynağı sosyal yaşamdır ve her toplumda görülür.

– Toplumun düzeni ve devamını sağlar.

– Her türlü sosyal ilişkiyi kapsar.

– Bireylerin toplumsallaşmasını sağlar.

– Birey örnek davranış kalıplarını öğrenir ve taklik yoluyla kazanılır.

– Toplumdan topluma veya aynı toplumda da değişir.

– Toplumsal norm ve değerleri araç olarak kullanır.

III. SOSYAL OLAY VE OLGU:

Sosyal Olay:Toplum içinde meydana gelen başlama ve bitiş noktaları belli olan ve birden fazla kişiyi ilgilendiren bir oluşumu değişimi ifade eder.

Sosyal Olgu: Genellikle başlangıç ve bitiş zamanı bilinmeyen nerede başlayıp nerede bitebileceği kesin olarak tesbit edilemeyen bir sosyal oluşumu ve değişimi ifade eder. Tek tek meydana gelen sos olayların genel bir ifade tarzından

IV. SOSYALLEŞME: Bireyin toplumsal etkileşim sonucu o toplumun kültür davranış düşünme biçimlerini kazanması süresine denir.

V. ANOMİ: Düzensizlik ve kuralsızlık ifade eder.

VI. SOSYAL DAYANIŞMA: Grup içindeki bireylerin diğer bireylerle uyumlu ilişkilere girmesi ile ortaya çıkan duruma denir.

Durkheim’e göre dayanışma çeşitleri

a) Mekanik Dayanışma: Toplumda benzer ortak duygu ve düşüncelere sahip insanlar arasındaki dayanışmadır. İlişkiler dostça ve samimidir.

SOSYAL GRUPLAR:

A. Tanımı: Belli amaçlar ve bunları gerçekleştirme çabası çerçevesinde toplanmış belli kurallara göre. belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunanen az iki kişiden oluşan göreli bir sürekliliği olan bireyler topluluğuna sosyal grup denir.

B. Özellikleri ve Fonksiyonları

1 – Grup üyelerin ortak bir amaca sahip olması

2 – İki veya daha fazla kişiden oluşması

3 – Üyelerin karşılıklı sosyal ilişkide oluşması

4 – Göreli bir sürekliliğin bulunması

5 – Grup üyeleri arasında işbirliği ve iş bölümü vardır.

6 – Grubun bireylerin beklentilerine cevap vermesi

7 – Grub bireyleri arasında biz bilincinin olması

8 – Grup üyeleri arasında rol ve statü dağılımı vardır.

9 – Grup üyerine baskı yapar ve yol gösterir.

10 – Yapı ve fonksiyon bakımından zamanla değişir.

11 – Bireyi sosyalleştirir tutumları değiştirir pekiştirir.

12 – Grup birey için bir güvencedir.

13 – Grup işlevini yerine getirdiği sürece vardır.

14 – Kültür grup aracılığıyla nesilden nesile aktarılır.

C. SOSYAL GRUP ÇEŞİTLERİ

1 – Grup Üyelerinin Sayısına Göre

a) Büyük Grup: Üye sayısı çok olan ilişki ve etkileşimleri daha sınırlı ve resmi olan gruplardır. İkincil ilişkiler hakimdir. Şehir gibi gruplardır.

b) Küçük Grup: Üye sayısı sınırlırdır ve ilişkiler yüzyüze (birincil)dir. Köyaile

2 – Grubun Süresine Göre:

a) Geçici Gruplar: Belli bir iş yapmak veya belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen kişilerden oluşur. Bunun için kısa ömürlü ve geçicidirler. Mevsimlik işçi izciler grubu.

b) Sürekli Gruplar: Genellikle grup üyelerinin ömürlerinden daha uzundur. Milletaile köy şehir gruplar

3 – Bireyin Gruba Katılışına Göre:

a) Resmi Gruplar: Yetkili organlarca oluşturulmuş ve önceden belirlenmiş yasa tüzük yönetmelik gibi hukuk kurallarına göre düzenlenmiş gruplardır.

Milli eğitim de çalışan grup.

b) Resmi Olmayan Gruplar: Kanun ve yönetmelikler yerine grup üyeleri tarafından geliştirilen kurallara göre var olan gruptur. Genellikle küçük gruplardır. Aile arkadaş grupları imece (bir örgütte kendiliğinden doğmuş yardımlaşma şekli) klik-hizip (bir örgüt düşünce ve davranış bakımından ayrılık gösteren küçük gruplaşma) gibi…

4- Bireyin Gruba Katılışına Göre

a) Bireyin Kendi İradesiyle Katıldığı Grup:

Gruba girip çıkmanın serbest olduğu gruplardır. Arkadaşlık klup demek grupları

b) Bireyin İrade Dışı Katıldığı Grup:

Bireyin doğal yolla katıldığı gruptur aile millet kastlara bireyler doğal yolla katılırlar.

Türk veya Fransız olmak kişinin ömrü boyu devam eder.

5 – Sosyal İlişki Tiplerine Göre:

a) Birincil Gruplar: Üyeleri arasında birincil (yüzyüze samimi) ilişkilerin olduğu gruptur. Aile arkadaşlık komşuluk komşuluk

b) İkincil Gruplar: Üyeler arasında ikincil ilişki bulunan bulunan bu ilişkilerin yasa yönetmeliklerle belirlendiği gruplardır. Üyeler arsındaki ilişkilerde çıkar duygusu egemendir. Dernekler sendikalar siyasi gruplar gibi…

6. Ferdinan Tönnies’in Grup Sınıflaması

a. Cemaat: Zaman içerisinde yavaş yavaş meydana gelen bireyleri arasında duygu ve düşünce birliği olan insan topluluğudur. Irk etnik köken ve kültür bakımından farklılaşmış kişilerden meydana gelirler. Cemaat üyeleri arasında sıcak samimiyürekten duygusal ilişkiler vardır. Aile akrabalık klan gibi kana bağlı; komşuluğa dayanan köy gibi yere bağlı düşünce ve duygu benzerliğine dayalı topluluklar cemaate örnek verilebilir.

b. Cemiyet : Irk etnik köken sosyo ekonomik statü ve kültürce farklılaşmış topluluklardır. Cemiyetler kişisel olmayan soğuk rasyonel ve özgür ilişkiler üzerine kuruludur. Sanayi ve ticaret işletmeleri baskı grupları şehirler gibi örnekler….

Cemaat-Cemiyet Özellikleri

Cemaat (Topluluk)

Cemiyet (Toplum)

– Ortak irade

– Üyelerin kişiliği yok

– Toplum çıkarları

– İnan

– Din

– Töre adet

– Doğal dayanışma

– Ortak mülkiyet

-Bireysel irade

Var

Birey çıkarları

İdeoloji

Kamuoyu

Moda geçici arzular

Sözleşmeli dayanışma

Bireysel mülkiyet

7. Durkheim’in Toplum Sınıflaması:

a. Mekanik Dayanışmalı Toplum:

– Bireysel bilinçler birbirine benzer bireyin kişiliği yoktur. Toplum önemlidir.

– Bağlılık benzerlikte doğan sempati bağlılığıdır.

– Dayanışma tam bir benzeşme ve uyum içinde ortaya çıkar. Dayanışma insanların birbirine benzediği oranda artar. Dayanışma inorganik varlıkların molekülleri arasındaki dayanışmaya benzetildiğinden mekanik dayanışma denir.

– Nüfuz az işbölümü yok homojen geleneksel

b. Organik Dayanışmalı Toplum:

– Toplumsal işbölümü gelişmiş ve bireylerarası farklılaşma artmıştır. ? bireysel farkları doğurur.

– Dayanışmma işbölümüne dayanan başkalarının bizi tamamladığı dayanışmadır. Bu dayanışmada bireysel bireysel farklılıklarını kazanırlar. Gelişmiş hayvanların organları arasındaki dayanışmayı hatırlattığı için organik daynışma denir.

– Nüfuz artmış bireycilik ihtisaslaşma artmış din evrenselleşmiş evrensel değerler gelişmiş yerel bağlar zayıflamıştır.

IV. Grup Dışındaki Topluluklar:

A. Kalabalık (Yığın) : Aralarında fiziki yakınlık bulunmalarına rağmenkarşılıklı ilişkiler birleştirici bütünleştirici bağlan bulunmayan veya yüzeysel ilişki ve geçici bir süre için birbirine bağlanan insan birimleridir.

Rastlantı sonucu oluşurlar. Durakta otobüs bekleyenler yangını seyredenler.

– Kalabalıklar (sıradan kalabalık.

– İzleyiciler (dinleyici seyirciler)

– Gösteri Toplu

– Etkin kalabalıklar

B. Sosyal Kategori : Ortak niteliklere sahip olan fakat aralarında hiçbir ilişki

olmayan kişilerin oluşturduğu bir bütündür. Örneğin öğrenciler taksi şoförleri

memurlar yaşlılar.

Kategori Şekilleri

1. Kitle : Ortak sosyal niteliklere sahip olan insanların oluşturduğu (fiziksel yakınlıkları bulunmayan) kategoridir.

Aynı gazeteyi okuyanlar aynı futbol takımını tutanlar.

2. Sosyal Sınıf : Aynı hayat tarzına sahip gelir eğitim-öğretim kültür ve meslek gibi çeşitli özellikler bakımından birbirine benzeyen insanların oluşturdukları kategoridir. Örneğin işçi işveren köylü.

3. Azınlık : Bir topluma egemen olanların yararlandığı haklardan (belirgin farkları nedeniyle) yararlanamayan insanların oluşturduğu bir kategoridir.


    Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


    HIZLI YORUM YAP

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.