DOLAR 18,5561 0.25%
EURO 18,1602 -0.02%
ALTIN 995,230,76
BITCOIN 3625700,62%
Adana
27°

AÇIK

16:18

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

173 okunma

T.C. Anayasası madde dizini

ABONE OL
03 Ekim 2014 12:02
0

BEĞENDİM

ABONE OL

T.c. Anayasası madde dizini

BAŞLANGIÇ

Birinci Kısım
GENEL ESASLAR
MADDE 1: Devletin Şekli

MADDE 2: Cumhuriyetin Nitelikleri

MADDE 3: Devletin Bütünlüğü, Resmî Dili Bayrağı, Millî Marşı ve Başkenti

MADDE 4: Değiştirilmeyecek Hükümler

MADDE 5: Devletin Temel Amaç ve Görevleri

MADDE 6: Egemenlik

MADDE 7: Yasama Yetkisi

MADDE 8: Yürütme Yetkisi ve Görevi

MADDE 9: Yargı Yetkisi

MADDE 10: Kanun Önünde Eşitlik

MADDE 11: Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü

İkinci Kısım
TEMEL HAKLAR ve ÖDEVLER
Birinci Bölüm
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 12: Temel Hak ve Hürriyetlerin Özelliği

MADDE 13: Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması

MADDE 14: Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılmaması

MADDE 15: Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması

MADDE 16: Yabancıların Durumu

İkinci Bölüm
KİŞİNİN HAKLARI ve ÖDEVLERİ

MADDE 17: Kişinin Dokunulmazlığı, Maddî ve Manevî Varlığı

MADDE 18: Zorla Çalıştırma Yasağı

MADDE 19: Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması

MADDE 20: Özel Hayatın Gizliliği

MADDE 21: Konut Dokunulmazlığı

MADDE 22: Haberleşme Hürriyeti

MADDE 23: Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti

MADDE 24: Din ve Vicdan Hürriyeti

MADDE 25: Düşünce ve Kanaat Hürriyeti

MADDE 26: Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti

MADDE 27: Bilim ve Sanat Hürriyeti Basın ve Yayımla İlgili Hükümler

MADDE 28: Basın Hürriyeti

MADDE 29: Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı

MADDE 30: Basın Araçlarının Korunması

MADDE 31: Kamu Tüzel Kişilerinin Elindeki Basın Dışı Kitle Haberleşme Araçlarından Yararlanma Hakkı

MADDE 32: Düzeltme ve Cevap Hakkı Toplantı Hak ve Hürriyetleri

MADDE 33: Dernek Kurma Hürriyeti

MADDE 34: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı

MADDE 35: Mülkiyet Hakkı

Hakların Korunmasıyla İlgili Hükümler
MADDE 36: Hak Arama Hürriyeti

MADDE 37: Kanunî Hâkim Güvencesi

MADDE 38: Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar

MADDE 39: İspat Hakkı

MADDE 40: Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması

Üçüncü Bölüm

SOSYAL ve EKONOMİK HAKLAR ve ÖDEVLER

MADDE 41: Ailenin Korunması

MADDE 42: Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi

Kamu Yararı
MADDE 43: Kıyılardan Yararlanma

MADDE 44: Toprak Mülkiyeti

MADDE 45: Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması

MADDE 46: Kamulaştırma

MADDE 47: Devletleştirme ve Özelleştirme

MADDE 48: Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti

Çalışma İle İlgili Hükümler
MADDE 49: Çalışma Hakkı ve Ödevi

MADDE 50: Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı

MADDE 51: Sendika Kurma Hakkı

MADDE 52: (Mülga)

MADDE 53: Toplu İş Sözleşmesi Hakkı

MADDE 54: Grev Hakkı ve Lokavt

MADDE 55: Ücrette Adalet Sağlanması

Sağlık, Çevre ve Konut

MADDE 56: Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması

MADDE 57: Konut Hakkı

Gençlik ve Spor

MADDE 58: Gençliğin Korunması

MADDE 59: Sporun Geliştirilmesi

Sosyal Güvenlik Hakları

MADDE 60: Sosyal Güvenlik Hakkı

MADDE 61: Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması Gerekenler

MADDE 62: Yabancı Ülkelerde Çalışan Türk Vatandaşları

MADDE 63: Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması

MADDE 64: Sanatın ve Sanatçının Korunması

MADDE 65: Devletin İktisadî Ve Sosyal Ödevlerinin Sınırları

Dördüncü Bölüm

SİYASÎ HAKLAR ve ÖDEVLER

MADDE 66: Türk Vatandaşlığı

MADDE 67: Seçme, Seçilme ve Siyasî Faaliyette Bulunma Hakları

Siyasî Partilerle İlgili Hükümler

MADDE 68: Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Ayrılma

MADDE 69: Siyasî Partilerin Uyacakları Esaslar

Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı

MADDE 70: Hizmete Girme

MADDE 71: Mal Bildirimi

MADDE 72: Vatan Hizmeti

MADDE 73: Vergi Ödevi

MADDE 74: Dilekçe Hakkı

Üçüncü Kısım
CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI
Birinci Bölüm
YASAMA
Türkiye Büyük Millet Meclisi

MADDE 75: Kuruluşu

MADDE 76: Milletvekili Seçilme Yeterliliği

MADDE 77: Türkiye Büyük Millet Meclisinin Seçim Dönemi

MADDE 78: Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Geriye Bırakılması ve Ara Seçimleri

MADDE 79: Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi

Üyelikle İlgili Hükümler

MADDE 80: Milletin Temsili

MADDE 81: andiçme

MADDE 82: Üyelikle Bağdaşmayan İşler

MADDE 83: Yasama Dokunulmazlığı

MADDE 84: Milletvekilliğinin Düşmesi

MADDE 85: İptal İstemi

MADDE 86: Ödenek ve Yolluklar

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri

MADDE 87: Genel Olarak

MADDE 88: Kanunların Teklif Edilmesi ve Görüşülmesi

MADDE 89: Kanunların Cumhurbaşkanınca Yayımlanması

MADDE 90: Milletlerarası andlaşmaları Uygun Bulma

MADDE 91: Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi

MADDE 92: Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Faaliyetleri ile İlgili Hükümler

MADDE 93: Toplanma ve Tatil

MADDE 94: Başkanlık Divanı

MADDE 95: İçtüzük, Siyasî Parti Grupları ve Kolluk İşleri

MADDE 96: Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

MADDE 97: Görüşmelerin Açıklığı ve Yayımlanması

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları

MADDE 98: Genel Olarak

MADDE 99: Gensoru

MADDE 100: Meclis Soruşturması

İkinci Bölüm

YÜRÜTME

Cumhurbaşkanı

MADDE 101: Nitelikleri ve Tarafsızlığı

MADDE 102: Seçimi

MADDE 103: andiçmesi

MADDE 104: Görevleri ve Yetkileri

MADDE 105: Sorumluluk ve Sorumsuzluk Hali

MADDE 106: Cumhurbaşkanına Vekillik Etmek

MADDE 107: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

MADDE 108: Devlet Denetleme Kurulu

Bakanlar Kurulu

MADDE 109: Kuruluş

MADDE 110: Göreve Başlama ve Güvenoyu

MADDE 111: Görev Sırasında Güvenoyu

MADDE 112: Görev ve Siyasî Sorumluluk

MADDE 113: Bakanlıkların Kurulması ve Bakanlar

MADDE 114: Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu

MADDE 115: Tüzükler

MADDE 116: Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanınca Yenilenmesi Millî Savunma

MADDE 117: Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı

MADDE 118: Millî Güvenlik Kurulu

Olağanüstü Yönetim Halleri

MADDE 119: Tâbi Afet ve Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle Olağanüstü Hal İlanı

MADDE 120: Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması Sebebiyle Olağanüstü Hal İlanı

MADDE 121: Olağanüstü Hallerle İlgili Düzenleme

MADDE 122: Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş İlanı

İdare / İdarenin Esasları

MADDE 123: İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzel Kişiliği

MADDE 124: Yönetmelikler

MADDE 125: Yargı Yolu

İdarenin Kuruluşu

MADDE 126: Merkezi İdare

MADDE 127: Mahalli İdareler

Kamu Hizmeti Göreviyle İlgili Hükümler

MADDE 128: Genel İlkeler

MADDE 129: Görev ve Sorumlulukları, Disiplin Kovuşturmasında Güvence

Yükseköğretim Kurumları ve Üst Kuruluşları

MADDE 130: Yükseköğretim Kurumları

MADDE 131: Yükseköğretim Üst Kuruluşları

MADDE 132: Yükseköğretim Kurumlarından Özel Hükümlere Tâbi Olanlar

MADDE 133: Radyo ve Televizyon Kuruluşları ve Kamuyla İlişkili Haber Ajansları

MADDE 134: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

MADDE 135: Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu

MADDE 136: Diyanet İşleri Başkanlığı

MADDE 137: Kanunsuz Emir

Üçüncü Bölüm

YARGI

Genel Hükümler
MADDE 138: Mahkemelerin Bağımsızlığı

MADDE 139: Hâkimlik ve Savcılık Teminatı

MADDE 140: Hâkimlik ve Savcılık Mesleği

MADDE 141: Duruşmaların Açık ve Kararların Gerekçeli Olması

MADDE 142: Mahkemelerin Kuruluşu

MADDE 143: Devlet Güvenlik Mahkemeleri (Mülga)

MADDE 144: Hâkim ve Savcıların Denetimi

MADDE 145: Askerî Yargı

Yüksek Mahkemeler /Anayasa Mahkemesi

MADDE 146: Kuruluşu

MADDE 147: Üyeliğin Sona Ermesi

MADDE 148: Görev ve Yetkileri

MADDE 149: Çalışma ve Yargılama Usulü

MADDE 150: İptal Davası

MADDE 151: Dava Açma Süresi

MADDE 152: Anayasaya Aykırılığın Diğer Mahkemelerde İleri Sürülmesi

MADDE 153: Anayasa Mahkemesinin Kararı

MADDE 154: Yargıtay

MADDE 155: Danıştay

MADDE 156: Askerî Yargıtay

MADDE 157: Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

MADDE 158: Uyuşmazlık Mahkemesi

MADDE 159: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

MADDE 160: Sayıştay

Dördüncü Kısım
MALÎ ve EKONOMİK HÜKÜMLER
Birinci Bölüm

MALÎ HÜKÜMLER

Bütçe

MADDE 161: Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması

MADDE 162: Bütçenin Görüşülmesi

MADDE 163: Bütçelerde Değişiklik Yapılabilme Esasları

MADDE 164: Kesinhesap

MADDE 165: Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi

İkinci Bölüm
EKONOMİK HÜKÜMLER

MADDE 166: Planlama

MADDE 167: Piyasaların Denetimi ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi

MADDE 168: Tabiî Servetlerin ve Kaynakların Aranması ve İşletilmesi

Ormanlar ve Orman Köylüsü

MADDE 169: Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi

MADDE 170: Orman Köylüsünün Korunması

MADDE 171: Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi

Tüketiciler İle Esnaf ve Sanatkarın Korunması

MADDE 172: Tüketicinin Korunması

MADDE 173: Esnaf ve Sanatkarın Korunması

Beşinci Kısım
ÇEşİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 174: İnkılap Kanunlarının Korunması

Altıncı Kısım
GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1- GEÇİCİ MADDE 16

Yedinci Kısım
SON HÜKÜMLER
MADDE 175: Anayasanın Değiştirilmesi

MADDE 176: Başlangıç ve Kenar Başlıklar

MADDE 177: Anayasanın Yürürlüğe Girmesi


    Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


    HIZLI YORUM YAP

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.