DOLAR 15,9702 0.14%
EURO 16,7832 0.41%
ALTIN 930,430,04
BITCOIN 465859-2,31%
Adana
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:05

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar

Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar

ABONE OL
03 Ekim 2014 22:10
Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar
I- Tapu işlemleri:
1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer
üzerinden (Binde 9)
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen
yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden (Binde 1260)
3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların, kanuni ve mansup mirasçılara intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya,
piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 9)
4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde
kayıtlı değer üzerinden (Binde 54)
5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı
üzerinden (Binde 54)
6. a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 9)
b) Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni ve mansup mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksimi ile imar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı
değer üzerinden (Binde 9)
c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer
üzerinden (Binde 3,6)
7. İpotek tesisinde:
a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden (Binde 3,6)
b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde
veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden (Binde 3,6)
c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı
üzerinden (Binde 1,8)
8. Muvakkat tesciller:
Medeni Kanunun 921’inci maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1011 inci maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer
üzerinden (Binde 1,8)
9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf’a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile
şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden (Binde 5,4)
10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya
mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden (Binde 5,4)
11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden, (Binde 3,6)
12. Satış vaadi sözleşmeleriyle, irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından,
bedelsiz olanlarından kayıtlı değerden (Binde 5,4)
13. a) (4369 sayılı Kanunun 78’inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29.7.1998) Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin
tescilinde Emlak (Bina) Vergisi değeri üzerinden (Binde 15)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük
nitelikteki meskenler için Emlak (Bina) Vergisi değeri üzerinden (Binde 7,5)
Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplanacak harç, (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:9.4.2002) Emlak Vergisi Bildiriminin verilmesi gereken süre içinde, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile beyan edilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir. Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.
b) Meşfu payın şüf’a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı
değer üzerinden (Binde 18)
c) (4684 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 3.7.2001) (a) fıkrası, dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde emlak
vergisi değeri üzerinden (Onbinde 5)
14. Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden 10,90 TL
15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına
tescilinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 1,8)
16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait
kopya için 22,40 TL
17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her
birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 4,20 TL
18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde
gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden (Binde 9)
19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer
üzerinden (Binde 108)
20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare.Yürürlük: 9.4.2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde
takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Binde 15)
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.
Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.
b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 24.4.2003)
Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan
değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için (Binde 15)
c) (4369 sayılı Kanunun 78’inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29.7.1998)
Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek
veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için (Binde 15)
d) (4369 sayılı Kanunun 78’inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29.7.1998)
Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük:4.4.2007) (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan
için (Binde 15)
e) (4369 sayılı Kanunun 78’inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29.7.1998) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir
için ödenen bedel üzerinden devir alan için (Binde 15)
f) (4369 sayılı Kanunun 78’inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29.7.1998) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden
devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Binde 15)
Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64’üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.
II- Kadastro ve tapulama işlemleri:
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:
a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya
tapulanmasında, (Binde 5,4)
b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin
kadastrolanması veya tapulanmasında, (Binde 9)
c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulan-
masında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan, (Binde 7,2)
d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulan-
masında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan, (Binde 10,8)
(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (9,00 TL)’den aşağı olamaz.)
Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (9,00 TL)’dir.
(5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 1.1.2004) Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.
Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesi ile değişen ibare.Yürürlük: 9.4.2002) emlak vergisi bildirimi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yazılı bildirim verme süresi sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 fazlasıyla alınır.


    Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


    HIZLI YORUM YAP

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.