DOLAR 15,9702 0.14%
EURO 16,7832 0.41%
ALTIN 930,430,04
BITCOIN 465859-2,31%
Adana
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:05

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Vakıflar Kanunu

Vakıflar Kanunu

ABONE OL
29 Eylül 2014 19:00
Vakıflar Kanunu
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Vakıflar Kanunu

Kanun Numarası : 2762
Kabul Tarihi : 5/6/1935
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/6/1935 Sayı: 3027
Yayımlandığı Düstür : Tertip: 3 Cilt: 16 Sayfa: 586
*
* *
Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı”nın kanunlara göre
düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
*
* *
BİRİNCİ BAP
Vakıfların idare uzuvları, kontrol mercileri ve bunların vazifeleri
BİRİNCİ FASIL
İdare uzuvları ve kontrol mercileri

Madde 1 – (Değişik: 28/6/1938-3513/1 md.)
4 birinci teşrin 1926 tarihinden önce vücud bulmuş vakıflardan
A – Bu kanundan önce zabtedilmiş bulunan vakıflar,
B – Bu kanundan önce idaresi zabtedilmiş olan vakıflar,
C – Mütevelliği bir makama şartedilmiş olan vakıflar,
D – Kanunen veya fiilen hayri bir hizmeti kalmamış olan vakıflar,
E – Mütevelliliği vakfedenlerin ferilerinden başkalarına şart edilmiş va-
kıflar,
Vakıflar Umum Müdürlüğünce idare olunur. Bunların hepsine birden (Mazbut
vakıflar) denir.
(Değişik: 31/5/1949-5404/1 md.) Mütevelliliği vakfedenlerin fer`ilerine şart
edilmiş vakıflara (Mülhak Vakıflar) denir. Bunlar mütevellileri tarafından idare
olunur.
Mütevelliler Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve Genel Müdürlük de İdare Mec-
lisinin kontrolü altındadır.
(Değişik: 24/3/1981-2437/1 md.) Cemaatlere ve esnafa mahsus vakıflar,
bunlar tarafından seçilen kişi veya kurullarca yönetilir. İlgili makamlarla
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından teftiş edilir ve denetlenirler. Teftiş ve
denetlemenin usulleri ve nasıl yapılacağı ile sonuçları çıkarılacak yönetme-
likle belirlenir.
———————-
(1) Bu kanunun 23/3/1950 tarih, 5625 sayılı ve 25/2/1952 tarih, 5887 sayılı
Kanunlara uymayan hükümleri yürürlükten kaldırılmış, bilahare 5887 sayılı
Kanunda 2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

(Ek: 24/3/1981-2437/2 md.) Cemaat vakıflarının Türk Kanunu Medenisinin 78
nci maddesi gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğüne ödeyecekleri teftiş ve denetle-
me masraflarına katılma payının, genel bütçeden karşılanmasına Bakanlar Kurulun-
ca karar verilebilir. Bu karar anılan vakıfların teftiş ve denetimini etkilemez.

Cemaat vakıfları, vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın, Vakıflar Genel
Müdürlüğünün izniyle dinî, hayrî, sosyal, eğitsel, sıhhî ve kültürel alanlardaki
ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmaz mal edinebilirler ve taşınmaz malları
üzerinde tasarrufta bulunabilirler.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Vakıflar Genel Müdürlüğünün
bağlı bulunduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İKİNCİ FASIL
İdare Meclisi, Umum Müdürlük ve vazifeleri

Madde 2 – 4 – (Mülga: 8/6/1984-KHK.227/33 md.)

Madde 5 – Vakıflar Umum Müdürlüğü mülhak bütçe ile idare olunur.
İKİNCİ BAP
Vakıfların hukuki ehliyeti, malları ve vakıf şartlarının değiştirilmesi
BİRİNCİ FASIL
Hükmi şahsiyet

Madde 6 – Mülhak vakıflar, Vakıflar Umum Müdürlüğünce niyabeten idare olunsa
bile ayrı ayrı birer hükmi şahsiyet sayılır. Bunlar kendi taahhüdlerile ilzam
olunur. Ve borçlarını kendi mallarından öderler.
Umum Müdürlüğün idare ve temsil ettiği vakıflar da bir kül halinde hükmi
şahsiyet sayılır.

Madde 7 – Vakıflar mahkeme veya vakıf kütüğüne kaydedilmiş olup olmamaları
şahsiyetlerine halel getirmez.
Şimdiye kadar tescil edilmemiş olan mülhak ve mazbut vakıfların bu kanun hü-
kümleri yürümeğe başladığından itibaren beş yıl içinde vakıflar kütüğüne kayde-
dilmeleri mecburidir. Bu müddet içinde kaydedilmemiş olanlar yine hükmi şahsi-
yetlerini kaybetmezler. Ancak kayıt ile mükellef olanlar mesul olur ve mülhak
vakıflar hakkında 36 ncı madde tatbik olunur.
Kaydın nasıl yapılacağı nizamnamede gösterilir.
Kaydı yaptıranlar kaydettirdikleri şeklin hilafını iddia edemezler.

Madde 8 – Vakıfların doğrudan doğruya hayrattan olan gayrimenkulleri rehne-
dilemezler. Bunlardan mülkiyet ve irtifak hakkı için iktisap müruru zaman işle-
mez ve bu kanunun gösterdiği haller dışında satılamazlar. Bu gayrimenkuller Va-
kıflar İdaresinin istemesi üzerine vakıflar adına tapuca tescil olunurlar. Bu
tescilde hiç bir resim ve harc aranmaz.

Madde 9 – Yukarki maddede yazılan gayrimenkuller Devlet malları imtiyazından
faydalanırlar.

Madde 10 – Tahsis edildikleri maksada göre kullanılmaları kanuna veya amme
intizamına uygun olmıyan veyahut işe yaramaz bir hale gelen hayrat vakıflar,
idare meclisinin teklifi ve Bakanlar Heyetinin kararı ile mümkün mertebe gayece
aynı olan diğer hayrata tahsis edilebileceği gibi bu kabil hayrat ayın veya para
ile değiştirilerek elde edilecek ayın veya para dahi aynı suretle diğer hayrata
tahsis olunabilir.
Mimari ve tarihi değeri olan eserler satılamaz.

Madde 11 – Vakıf paralarla vakıfların akar nevinden olan gayrimenkullerinde,
hususi mülkiyet hükümleri cereyan eder.

Madde 12 – Mevkilerine ve temin ettikleri menfaate göre kalmaları gerekli
görülmiyen mazbut ve mülhak vakıflara ait akar ve toprakları idare meclisinin
kararı ile satmağa veya başka gayrimenkulle değiştirmeğe Umum Müdürlük selahi-
yetlidir. Bu satışlarla elde edilecek paralar tercihan mahallerinde akar satın
almağa veya yaptırmağa veya o vakfın mevcut akarının tamirine sarfolunur.
Mülhak vakıflarda, idare meclisi, karar vermeden evvel o vakıf mütevellisi-
nin mütalaasını alır.

Madde 13 – 10 uncu ve 12 nci maddelere göre satılacak mallardan ele geçecek
paranın bu maddelerde gösterilen yerlere sarfedilinciye kadar nemalandırılması
mecburidir.

Madde 14 – Gerek satış bedelleri ile gerek değişme ile alınacak veya yeniden
yaptırılacak gayrimenkuller evvelki vakıfların adını alırlar ve vakıflar idare-
since kayıtlarına bu suretle işaret edilir, tapuya da böylece tescil ettirilir.
Yeni gayrimenkulde başka başka vakıflar alakalı iseler gayrimenkuller en bü-
yük hisseyi vermiş olan vakfın adını taşımakla beraber öteki vakıfların da isim-
leri yazılır.

Madde 15 – İdare Meclisi, bir milyon lira oluncaya kadar her yıl Umum Müdür-
lüğün bütçesinden yirmi bin liradan aşağı olmamak üzere para ayıracak ve bunu
nemalandıracaktır. Bu para vakıflara ait binalarda yalnız yangından doğacak za-
rarları kapamağa karşılık tutulacaktır. Böyle zararlar yüzünden eksilen miktar
aynı suretle yerine konur.
Bu suretle toplanacak paralar mülhak vakıfların da mallarını sigorta etmeğe
yetecek miktara varınca, o mallarda Umum Müdürlük tarafından sigorta edilir. Bu
miktarı, idare meclisi tayin eder. O vakte kadar idare meclisince tayin olunacak
mülhak vakıflar mallarını bir kumpanyaya sigorta ettirmeğe ve işi her yıl mahal-
lindeki vakıflar idaresine bildirmeğe mecburdurlar.
İKİNCİ FASIL
Vazife ve şartların değiştirilmesi

Madde 16 – Umum Müdürlükçe idare olunan vakıfların hayratından varidatı ida-
resine yetişmiyenlerin yaşatılmasına idare meclisi karar verirse sönmüş veya ha-
yır işlerinin yerine getirilmesi imkansız kalmış vakıflar hasılatından veya
şartları müsait olan mamur vakıflar gelirlerinden ayrılacak paralarla o vakıfla-
rı yaşatmağa Umum Müdürlük selahiyetlidir.

Madde 17 – Vazife ve şartlarının yerine getirilmesine maddeten imkan kalmı-
yan vakıflarda bu vazife ve şartları değiştirmede İdare Meclisinin kararı ile
Umum Müdürlük selahiyetlidir.
Mülhak vakıflarda İdare Meclisi karar vermeden evvel mütevellilerin mütalaa-
sını alır.
ÜÇÜNCÜ BAP
Mütevelliler ve vazifeleri
BİRİNCİ FASIL
Ehliyet ve tevcih

Madde 18 – (Değişik: 28/6/1938-3513/2 md.)
Birinci maddede zikredilen mülhak vakıfların tevliyetleri bu kanun hükümleri
dairesinde Umum Müdürlükçe tevcih olunur.
Milli sınırlar dışında kalan vakıfların mütevellilikleri vakfiyetlerine göre
tevcih olunur.

Madde 19 – Umum Müdürlükçe tevcih yapılmadan, mütevelli vakfa el koyamaz.
Nizami vasıf ve şartları taşımadıklarından dolayı kendilerine mütevellilik
verilmiyenler bu vasıf ve şartları elde edinciye ve küçüklerle mahcurlar şahsi
ehliyetlerini kazanıncaya kadar vakıf işleri bunlara niyabeten vakıflar Umum
Müdürlüğünce idare olunur.
Bu gibilerin mütevellilik maaş ve hakları mahfuzdur.

Madde 20 – Azledilen mütevellilerin yerine vakfedenlerin şartlarına ve bu
kanun hükümlerine göre mütevelli olması lazımgelenler varsa onlara tevcih yapı-
lır.

Madde 21 – Boş kalan mütevellilik, yenisine verilinceye kadar, vakıf işleri-
ne Umum Müdürlük bakar.
Mütevelli olması lazımgelenlerden kimse sağ kalmamışsa o vakıf mazbut vakıf-
lar arasına alınır.

Madde 22 – Bu kanun hükümleri yürümeğe başladıktan sonra vakıflara cihet
olarak cabi, katip ve nazır adıyle kimse tayin olunamaz. Ancak büyük vakıflarda
Umum Müdürlüğün izni katip ve tahsildar kullanılabilir. Eskiden tayin edilmiş
nazırlar varsa vazifelerine son verilir.

Madde 23 – Mütevelliler vakıflarının mümessilidirler. Bu sıfatla:
A – Vakfın hayrat ve akarları görüp gözetirler;
B – Tahsili kendilerine bırakılan gelirleri toplarlar;
C – İzinli oldukları masrafları yaparlar;
Ç – Vakıfta vazifeli olanları kontrol ederler;
D – Her mali yıl başından bir ay önce gelecek yıl bütçesini ve altı ay için-
de de geçmiş yılın kati hesabını bağlı oldukları vakıflar idaresine verirler.
E – İzinli oldukları başka vazifeleri de yaparlar.
Mütevelliler yalnız akarlara mahsus olmak üzere borç para alabilirler. Bu da
idare meclisinin iznine bağlıdır. Yukarda sayılan vazifelerin nasıl yapılacağı
nizamnamede gösterilir.

Madde 24 – (Mülga: 31/5/1949 – 5404/2 md.)

Madde 25 – Mütevelliler muamelelerinden dolayı cezaen ve hukuken mesüldür-
ler.
DÖRDÜNCÜ BAP
Mukataalı ve icareteynli vakıf mallar
BİRİNCİ FASIL
Tasfiye

Madde 26 – Bu kanunun neşrinden sonra vakıf mallar mukataaya ve icareteyne
bağlanamaz.

Madde 27- (Değişik: 26/6/2001-4690/1 md.)
Vakfın türüne göre ayırım yapılmaksızın üzerinde taviz şerhi bulunan mevcut mukataalı
veya icareteynli vakıf taşınmaz malların mülkiyetleri, taşınmazların bulunduğu illerde
defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüğü bünyesinde yer alan Hazine taşınmaz malının
satış ihalesine yetkili olan komisyon tarafından takdir edilecek rayiç bedelinin yüzde
yirmi oranında hesap edilecek taviz bedeli karşılığında mutasarrıflarına geçirilir. Taviz
bedeli ödenmeden ortaklığın giderilmesi veya cebri icra yoluyla satışı yapılacak
taşınmaz malların taviz bedellerinin hesaplanmasında satış bedeli esas alınır.
İKİNCİ FASIL
Taviz bedellerinin ödenmesi, faiz, tasfiye müddeti

Madde 28 – (Değişik:4/4/1995 – 4103/2 md.) Yukarıdaki maddede yazılı taviz-
ler toptan ödendiği takdirde gayrimenkulün mülkiyeti mutasarrıfı adına tapuda
tescil olunur. Bu tavizin yarısı peşin ve geri kalanı üç yılda üç müsavi taksit-
le de ödenebilir.Bu takdirde mülkiyet mutasarrıfı adına tescil edilmekle beraber
gayrimenkulün tamamı geri kalan taksitler için birinci derecede ve birinci sıra-
da ipotek sayılarak tapuya böylece kaydolunur.Taksitler için kanuni faiz yürütü-
lür.Bu taksit zamanında ödenmezse geri kalan taksitlerin tamamı muaccel olur.
Mülkiyetin mutasarrıfı adına tescilinden itibaren mukataa ve icare alınmaz.

Madde 29 – (Değişik: 22/9/1983-2888/2 md.)
On yıl içinde bu Kanun hükümlerine göre taviz vermek yolu ile icareteyn veya
mukataa kayıtları terkin edilmemiş olan gayrimenkullerin mülkiyeti on yıl sonun-
da kendiliğinden mutasarrıflarına geçer ve vakfın hakkı da ivaza dönerek gayri-
menkulün tamamı bu ivaz karşılığında birinci derece ve birinci sırada ipotek sa-
yılır. Genel Müdürlük o yıl tahakkuk ettirilen icare veya mukataa üzerinden he-
saplanabilecek olan bu tavizlerle vaktinde ödenmeyen taksitleri mutasarrıfın
başka mallarına müracaat yolu ile ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki
Kanuna göre tahsile dahi yetkilidir.
Bu madde gereğince mülkiyeti mutasarrıflarına geçmiş olan gayrimenkullerde
maliklerin Hazineden başka varis bırakmadan ölümleri halinde, mülkiyet mahlulen
vakfına rücu eder. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar maliklerinin ölümleri üzeri-
ne son mirasçı sıfatıyla Hazineye İntikal edip de bu husus tapu kaydına işlenme-
miş bulunan gayrimenkullerde yukarıdaki fıkra hükmüne tabidir.

Madde 30 – Bu kanun hükümleri yürümeğe başladıktan sonra mukataalı veya ica-
reteynli gayrimenkullerin tavizleri tamamen vakfa verilmiş olmadıkça o mallar
üzerindeki temliki tasarruflar tapu dairelerince tescil olunamaz.

Madde 31 – 28 ve 29 uncu maddeler hükümlerine göre yapılacak ipotek ve mülk
olarak tescil muamelelerinden hiç bir resim ve harç aranmaz.

Madde 32 – (Değişik: 5/7/1939 – 3668/1 md.)
Bu babın içinde yazılı hükümlere göre Vakıflar İdaresinin eline geçecek ta-
viz bedelleri muhafaza edilerek en faydalı şekilde nemalandırılır.
İdare meclisinin vereceği karar üzerine bu taviz bedelleriyle akar inşa veya
iştira da olunabilir.
BEŞİNCİ BAP
Müeyyideler ve müteferrik hükümler
BİRİNCİ FASIL
Müeyyideler

Madde 33 – Aşağıda yazılı sebepler mütevellilerin azlini mucipdir;
A – Vakfında mülkiyet iddia edipte mahkemece sabit olmaması;
B – Vakfına maddi zarar veren kavli veya fiili hareketlerde bulunması;
C – Vakfın gelirlerini vakfiyedeki şartlar ve muayyen salahiyetler dışında
sarfetmesi;
Ç – Yapılması vakıflar idaresinin iznine bağlı işleri kendiliğinden yapması;
D – Bütçesini ve hesaplarını kabule değer bir mazereti olmadığı halde vak-
tinde vermemesi;
E – Bu kanun hükümlerine göre vakfını kütüğe kaydettirmemesi
F – Haysiyet ve şerefi bozan suçlardan biri ile veya ağır hapis veya altı
aydan fazla hapis ile mahküm olması;
G – Vakfına zarar verecek yolda vazifesinde kayıtsızlığı görülmesi.
Azline karar verilen mütevelli kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde
yazı ile idare meclisine itiraz edebilir.

Madde 34 – Azli kat`ileşen mütevelli başka bir vakfın da mütevellisi ise
ondan da azledilmiş sayılacağı gibi bir daha mütevelli de olamaz.

Madde 35 – Mütevellinin azledilmiş olması, hakkında ayrıca takip yapılmasına
mani olmaz.
Ceza Kanununun tatbikında vazifelerinden doğan suçlardan dolayı mütevelli
memur sayılır.

Madde 36 – Müddeti içinde kısmen veya tamamen kütüğe kaydettirilmiyen vakıf-
lar mazbut vakıflar arasına alınır.

Madde 37 – 13 üncü ve 32 nci maddelerde yazılı paraları nemasız bırakanlara
bunların faizi ve bu paraları bu kanunda gösterilen yerlerden başka yerlere sar-
fedenlere ve sarfını emredenlere yerlerine konuncaya kadar zıyaa uğrıyan faizle-
ri tazmin ettirilir.
İKİNCİ FASIL
Müteferrik hükümler

Madde 38 – (Mülga: 28/6/1938 – 3513/3 md.)

Madde 39 – Bu kanunun birinci maddesinde Umum Müdürlük tarafından idare edi-
leceği gösterilen ve bu kanunun neşri tarihine kadar mazbutiyet altına alınmış
olan vakıfların mazbutiyetleri kaldırılmaz. On senedenberi mütevelliliği kimseye
tevcih edilmemiş olan vakıflarda artık tevcih yapılmaz.
Ancak alakalıların vakfiyeye göre intifa hakları mahfuzdur.

Madde 40 – Mülhak vakıflarda mütevelliliğe ve vakıftan intifa veya mülkiyet
iddiasına ait davalarda mütevellilerle vakıflar idaresi birlikte hasım tutulmak
lazımdır.

Madde 41 – Kanunu Medenideki müruruzaman hükümleri vakıf mallar hakkında da
tatbik olunur. Ancak vakfın rakabesine ait olup şimdiye kadar tamam olmamış bu-
lunan eski 36 yıllık müruruzaman, bu kanun hükümleri yürümeğe başla-
dıktan itibaren beş yıl geçmedikçe tamam olmuş sayılmaz.Bununla beraber müddet-
lerin mecmuu 36 yılı geçemez.

Madde 42 – Bu Kanunun hükümleri yürümeğe başlamazdan evvel vukua gelen hadi-
selerin hukuki hükümleri o hadiselerin vaki olduğu zamanda mer`i esaslara tabi
kalır.Bu kanunun hükümleri yürümeğe başladıktan sonraki hadiseler de bu kanun
ve sarahat olmıyan ahvalde mer`i kanunların hükümleri tatbik olunur.

Madde 43 – Bu kanunun neşrinden evvel vakfiyeleri hilafına bir vakıftan
diğer vakıflara veya aynı vakfın diğer hayratına yapılmış olan daimi masraf
mahiyetindeki yardımlar tahsis sayılır ve sarflarına devam olunur.

Madde 44 – Bu kanunun neşri tarihinden en az on beş yıl evvelindenberi vakıf
olarak tasarruf edildikleri vergi kayıtları icar konturatları ve eşhası hükmi-
yenin gayrimenkule tasarruflarına dair olan 16 Şubat 1328 tarihli kanunun
neşrinden sonra tapuya verilmiş defterler ve müesseselerin hesap defterleri ve
buna benzer vesikalarla anlaşılacak olan yerler o suretle vakıf kütüğüne kaydo-
lunurlar.Bu kayıt vakıflar idaresinin istemesi üzerine tapuca o gayrimenkullerin
kayıtlarına işaret ve keyfiyet münasip vasıtalarla ilan olunur.İlan tarihinden
itibaren iki yıl içinde dava yolu ile bir güna itiraz olunmadığı takdirde o mal-
ların vakıf olarak kati tescilleri yapılır,ve tapuları verilir.Tapu kayıdlarına
işaret edilecek gayrimenkullere ait davalarda vakıflar idaresi ve varsa mütevel-
li de birlikte hasım olur.
Bundan başka,vakıflar idaresinin 1515 sayılı kanun hükümlerinden istifade
hakkı mahfuzdur.

Geçici Madde 1 – (2762 sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi olup
teselsül için numaralandırılmıştır.)
A – Şimdiye kadar vakıflar idaresine hesap vermemiş olan bütün mütevelliler
veya mütevelli heyetleri bu kanunun hükümleri yürümeğe başladığı günden itibaren
üç ay içinde idare ettikleri vakıfların mahiyetlerini,varidat menbalarını ve
bunların sarf ve tahsis mahallerini,geçmiş son senenin varidat ve masraflarının
miktar ve nevilerinin ve mütevelliliği hangi selahiyetli merciin intihap veya
kararına müsteniden ve hangi tarihtenberi yaptıklarını gösterir bir beyanname
tanzimine ve mensup oldukları vakıflar dairesine vermeğe mecburdurlar.
B – Yukarki fıkra mucibince beyanname vermiş olan mütevellilere bir makbuz
ilmühaberi verilir.Bu ilmühaberi hamil olan kimseler bu kanun dairesinde vakıf-
larının idaresine devam ederler.
C – Birinci fıkrada yazılı müddet içinde beyanname vermemiş olanlar vakıfla-
rında tasarruf edemezler.Gecikme haklı bir sebebe müstenit değilse veya verdik-
leri beyanname hakikate uygun bulunmazsa mütevellilikten derhal azlolunurlar.
Ç – Vakıflar idaresine verilecek beyannamelerin verildikleri tarihten iti-
baren,altı ay içinde tetkik ve tasdikı mecburidir.Bu müddet içinde tasdik edil-
mediği takdirde yalnız mukannen masraflar tasdik edilmiş sayılır.
D – Beyannameler muhteviyatının vesika ve taamüllere müstenit olması ve bu
vesika veya taamüllerin bu kanunun neşrinden evvel mevcut ve mer`i bulunması
şarttır.
E – Bu kanun hükümleri yürümeğe başladığı zaman mevcut olan ferilerden gayri
mütevellilerle Vakıflar Umum Müdürlüğünce mütevellisi olmadığından veya mütevel-
lisi mevcut olduğu halde vakfı bizzat idare edemediklerinden dolayı idare kendi-
lerine tevdi edilmiş olan kaymakamlar şimdiye kadar olduğu gibi vakıfları idare-
ye devam ederler.Azil veya her hangi bir suretle inhilal vukuunda bu kanun hü-
kümleri tatbik olunur.

Madde 45 – Bu kanunun hükümleri neşri tarihinden altı ay sonra yürümeğe
başlar.

Madde 46 – Bu kanun hükümlerini Bakanlar Heyeti yerine getirir.
*
* *
5/6/1935 TARİHLİ VE 2762 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1) 24/3/1981 tarihli ve 2437 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde – 2762 sayılı Vakıflar Kanununun birinci maddesine eklenen fık-
ra uyarınca,teftiş ve denetleme masraflarına katılma payının genel bütçeden kar-
şılanmasına Bakanlar Kurulunca karar verilen vakıfların,bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihe kadar ödenmemiş borçları tahsil edilmez.Tahsil edilmiş olanlar
geri verilmez.
2762 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
Yürürlükten Kaldırılan ———————————————-
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
———————————- ———- ——— ————–
2762 sayılı Kanunun;
– 38 inci maddesi 28/6/1938 3513 3
– 24 üncü maddesi 31/5/1949 5404 2
– 2, 3 ve 4 üncü maddeleri 8/6/1984 KHK/227 33
2762 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
———– ———————————————————- —————
3513 — 14/7/1938
3668 — 11/7/1939
5404 — 4/6/1949
5982 — 28/6/1952
2437 — 26/3/1981
2888 — 24/9/1983
KHK/227 — 18/6/1984
4103 — 18/4/1995
4690 — 3/7/2001


    Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


    HIZLI YORUM YAP

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.