KozanBilgi.Net 15 Yaşında... SİZLERLE BİRLİKTE NİCE 15 YILLARA...

Vizyon nedir ?

Vizyon nedir ?

1. Vizyon nedir ?
Günümüzde rekabet ortamı, insan kaynakları yönetiminin güçlükleri ve toplumsal yapıların ve taleplerin hızlı değişimi nedeniyle organizasyonların çözmek durumunda olduğu çok sayıda sorun vardır.
Bu sorunların her birinin çözümünün diğerleriyle bir şekilde bağlantılı olduğu hemen görülebilir. Bu sorunların içinde en temel ve zorlu olanı şirket içinde hedef ve amaç birliği sağlamak ve bağlılık oluşturmaktır.
Organizasyonlarda;
• İnsanlar ve birimler arası uyumsuzluklar
• Kaynak israfı,
• Birbirini desteklemeyen bölümler
• Günlük iş yükü nedeniyle monotonluk ve sıradanlık duygusu
gibi sorunlar neden mevcuttur ? Dolayısıyla, organizasyonlarda birbirinden farklı faaliyetleri, işlevleri ve projeleri uyumlu kılabilecek olan şey nedir ? Farklı uzmanlıkları ve görevleri olan insanları bir mozaiğin parçaları gibi bütünsel uyum içinde çalıştıracak, tek bir hedefe kilitleyecek, sinerji yaratacak olan şey nedir ?
Bütün bu soruların yanıtı tek bir sözcükte düğümleniyor; VİZYON.
Vizyon, kavramsal olarak görülmek istenen veya görülen bir resim veya manzara anlamına gelir. (latince visio; görme anlamına gelir)
Herhangi bir kurumun vizyonu ikiye ayrılır; bugünkü vizyon ve gelecek vizyonu
Bugünkü vizyon, bize içinde bulunduğumuz yeri gösterir ve hangi noktadan hareket ederek değişmeye başlayacağına işaret eder.Çıkış noktasıdır.
Gelecek vizyonu, bize varmak istediğimiz hedefi gösterir. Varış noktasıdır.
Gelecek vizyonu eğer iyi belirlenmiş ve paylaşılan bir vizyon ise , kurumun çalışanlarını bir mıknatıs gibi kendine çeker. Ondan uzakta kalmak rahatsızlık verir.
SAMKO için bugünkü ve gelecek vizyonu ile ilgili belirleme yapabilmek için gerekli bazı sorular ekli listede verilmiştir.
2. Vizyonun etkisi nedir ?
Pazarın ve insanların gelecekteki ihtiyaçlarından yola çıkılarak oluşturulan gelecek vizyonu, bugünden yarına doğru içinde bulunduğumuz yolculukta bize stratejilerimizi belirlerken bir rota çizmektedir.
Yönetim için vizyon, işletmenin rasyonel bir tabanda yeniden yapılanabilmesi için bir referans noktasıdır.
Çalışanlar ne için çalışırlar ? Çalışanlar için muhasebe kayıtlarını girmek veya yeni bir teklif yazmak gibi dar açıdan tanımlanmış işleri yapmak çok az heyecan yaratır. İnsanlar bunu ifade etmeseler de çalıştıkları organizasyonun sosyal ve erdemli bir amaca hizmet etmesini isterler. Organizasyon toplum için saygın ve değerli bir amacı yerine getirmelidir. Bu tanımlama, yapılan işleri hem kendi hem de toplum nezninde önemli daha önemli hale getirir.
TOSHIBA şirketinin vizyonu şöyledir;
Toshiba grubu şirketleri olarak kendimizi insanlara ve geleceğe olan inancımızın üstünde insanlar için daha iyi bir hayat kalitesi sağlamaya ve dünya toplumunun gelişmesinin sürmesi için üstümüze düşeni yapmaya kararlıyız.
Böyle bir vizyonla Toshiba kazancını insanlığa ve gelişmeye katkı sağlayarak elde ettiğini kabul etmektedir. Kendini, piyasada küçük manevralarla para kazanan bir işletme olarak değil, daha yüksek bir amaca hizmet veren bir kurum olarak tanımlamaktadır.
Toshiba’da çalışanlar, elektronik devre tasarlamaktan daha büyük ve yüce bir iş yapıyorlar, insanlığa ve uygarlığa katkıda bulunuyorlar.Bu şekilde değerlendirildiğinde vizyonun, diğer işlevlerinin yanısıra çalışanlar için motivasyon sağladığı görülür.
3. Vizyonun içeriği nasıl olabilir ?
Kurumun bugünkü vizyonu içerik olarak kurumun kendisini, içinde bulunduğu iş ya da alanı ne şekilde gördüğünü kapsar.
Etkili bir gelecek vizyonu ise insan ihtiyaçlarından yola çıkar. Bir şirket eğer gelecekte müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapılanmaya gidecekse, öncelikle ” Gelecekte insan ihtiyaçları neler olacak ve biz bunu şirket olarak nasıl karşılayabiliriz ? ” diye sormalıdır.
Gerçekleşmesi beklenen değişimlerin ve etkileşimlerin sonucunda ortaya çıkacak olan gelecekte varılmak istenen nokta tanımlanmalıdır. Ancak bu noktanın bugünkü açıyla görülen sabit bir nokta olduğu sanılmamalıdır. Geleceğin vizyonunu geliştirmek için olayları bir etkileşim ve değişim süreci içinde görmek gerekir.
Apollo 7’nin astronotları aya gitmek üzere dünyadan ayrıldıklarında uzay aracını aya yönlendirmediler. Süreyi ve hızı hesaplayarak oraya vardıklarında ayı bulunacağı noktaya doğru yola çıktılar.
Gelecek vizyonuna sahip olmak, ” tepkisel ” olmakla ” önceden etkili ” olmanın arasındaki farkı belirler. Gelecek vizyonu olmayan bir şirket sadece gelişmelere karşı tepki verir. Vizyonsuzluk, organizasyonu edilgin olmaya iter.
Dolayısıyla gelecek vizyonu, seçilmiş bir gelecek için önceden harekete geçmektir.
4.Vizyonu paylaşmak ?
Vizyonun anlaşılmaması veya paylaşılmaması, onun yokluğuna eşdeğer bir durumdur.
Peter Senge, insanların başkalarının hedefleri için koşmadığını, sadece kendi inandıkları hedefler ya da gelecekte ulaşmak istedikleri hedefler için içten çalışacaklarını belirtiyor. Bunun için paylaşılan bir vizyonun katılımla gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini açıklıyor.
Bu yaklaşımın iki yararı vardır;
Birinci yarar, işin içinde olan insanların işlerini düşünmesini, birlikte diyaloga girmelerini sağlamak ikincisi, ortaya çıkan vizyonun gelişim sürecine çalışanlar da katıldığından, vizyonun arkasındaki fikir çalışanlarca daha kolay ve iyi anlaşılacak olmasıdır.
5. Etkili vizyon
Etkili bir vizyon, insanları hedef doğrultusunda harekete geçiren bir vizyon olmalıdır. Dolayısıyla, bütün vizyon bildirgeleri, bir tasarıyı anlatmaktan çok, eyleme geçmeye teşvik etmelidir.
İnsanlara çalıştıkları şirketin değerlerini en derinden hissettirmeli ve şirketin ne şekilde etkili olacağının tarifini yapmalıdır.

6. Vizyon ve Başarı
Vizyonu ve hedefleri olmayan bir şirket başarılı olamaz.Çünkü başarılı olup olmadığını karşılaştırabilecek bir referansı yoktur. Yönetim, şirketi neyin başarılı veya başarısız kıldığını araştıramaz.
BUGÜNKÜ VİZYONUMUZ İÇİN SORULAR
1. Müşterilerimiz kimlerdir?
2. Müşterilerimizle nasıl çalışıyoruz ?
3. Tedarikçilerimizle nasıl çalışıyoruz ?
4. Yönetim Kurulu ile nasıl ilişki kuruyoruz ve nasıl çalışıyoruz ?
5. Çalışanlarla nasıl bir ilişkimiz var ?
6. Hangi dağıtım kanallarından müşterimize ulaşıyoruz ?
7. Onlar için ürettiğimiz değer nedir ?
8. Rakiplerimiz kimlerdir ?
9. Rekabet üstünlüğümüzün kaynağı nedir ?
10. Pazarda nasıl algılanıyoruz ?
11. Bugün bizi tek ve vazgeçilmez kılan yeteneklerimiz ve güçlü alanlarımız nelerdir ? 12. Değerlerimiz nelerdir ?
13. Bize para kazandıran asıl iş nedir ?
14. İşyerimiz çalışanlar için nasıl bir çalışma yeri ?
15. İnsanlar birbirine nasıl davranıyorlar ?
16. Bugünümüzü garanti altında tutan nedir ?
17. Gelecek için neler yapıyoruz ?
18. İçinde bulunduğumuz sektördeki insanlarla nasıl bir ilişkimiz var ?
19. Organizasyonumuzun toplum içindeki rolü nedir ?
20. Çevremizdeki dünyaya olan katkımız nedir ?
GELECEK VİZYONUMUZ İÇİN SORULAR
1-Gelecekte müşterilerimiz kimler olacak?
2. Müşterilerimizle nasıl çalışacağız ?
3. Tedarikçilerimizle nasıl çalışacağız ?
4. Yönetim Kurulu ile nasıl ilişki kuracağız ve nasıl çalışacağız ?
5. Çalışanlarla nasıl bir ilişkimiz olacak ?
6. Hangi dağıtım kanallarından müşterimize ulaşacağız ?
7. Onlar için ürettiğimiz değer ne olacak ve bu değeri nasıl üreteceğiz ?
8. Rakiplerimiz kimler olacak ?
9. Rekabet üstünlüğümüzün kaynağı ne olacak ?
10. Pazarda nasıl algılanacağız ?
11. Bugün bizi tek ve vazgeçilmez kılan yeteneklerimiz ve güçlü alanlarımız neler olacak ?
12. Değerlerimiz neler olacak ?
13. Bize para kazandıracak asıl iş ne olacak ?
14. İşyerimiz çalışanlar için nasıl bir çalışma yeri olacak ?
15. İnsanlar birbirine nasıl davranacaklar ?
16. Geleceğimizi garanti altında tutan nedir ?
17. Gelecek için neler yapıyor olacağız ?
18. Organizasyonumuzun toplum içindeki rolü ne olacak ?
19. Çevremizdeki dünyaya olan katkımız ne olacak ?
20. İçinde bulunduğumuz sektördeki insanlarla nasıl bir ilişkimiz olacak?

Vizyon
Bugüne ya da geleceğe ilişkin bir tanımdır. Büyük bir resim içinde şirketin ulaşmak istediği yerdir. Almak istediği sonuçtur.
Misyon
Özellikle vizyonun nasıl başarılacağına ilişkin bir görev tanımıdır.
Amaçlar
Vizyona ulaşmak için belirlenen misyonun (görevin) yürütülmesi sırasında başarılacak ara veya paralel basamaklardır. Bunlar kurumsal amaçlar olabileceği gibi proje amaçları veya iş amaçları da olabilir. Bir kuruluş için önemli olan vizyonun, misyonun ve amaçların uymlu olmasını sağlamaktır. Burada temel belirleyici faktör vizyon’dur.
Kurumsal Politika
Organizasyonun iki zaman dilimi arasında uygulamayı kararlaştırdığı eylemleri kalıplayan onların sınırlarını ve yönünü çizen kurallardır.
Strateji
Misyonu ve kurumsal politikayı başarmak için sonuç üretmeye dönük üst düzey eylem planlarıdır.
Taktik
Stratejinin bir alt kademesi olarak yine sonuç üreten eylem planıdır.
Hedefler
Ölçülebilir başarı basamaklarıdır. Bütün projeleri, girişimleri, çalışmaları ölçmek için kullanılabilir.
Temel Değerler
İşletmedeki insanları ve kararları yöneten arka plandaki yöneticidir. İşletmenin temel değerleri aslen insanların kafasında yazılıdır. İşletme yönetimi de kendisi bazı temel değerler belirleyip bunları aşılamaya çalışır.Ama pekçok şirkette işler, tamamen insanların kafasındaki temel değerlere göre yürür. Eğer kurumsal yönetim, yazılı olan temel değerlerle, insanların aklındaki temel değerleri birleştirebilirse işletmenin yönetimi kontrol altına alınabilir.
Kültür
Temel değerlere benzer. İnsanların işletme içinde neler yapacaklarını belirler. Her işletmenin kendi içinde kültürü vardır. Bunun yanısıra departman kültürü, takım kültürü gibi alt kültürler de vardır. Bu kültürlerin hepsi yazılı olmamakla birlikte insanların çeşitli olaylar karşısında tutum ve davranışlarını belirler.

Yaşamımızın Her Alanında VİZYON…
Günümüzde sıkça duyduğumuz, toplumumuzda, iş ortamlarımızda, gazete ve dergilerde okumuş olduğumuz, çoğu kez yanlış anlaşılan “vizyon” üzerine görüşler…
Sözlük anlamı; görme, görüş, öngörü, önsezi, hayal gücü, hayal düş, rüya olarak açıklanan bu kelime kendi anlamı içinde birçok ifadeye de birlikte anlam kazandırmaktadır.
Vizyon nedir, ne değildir ?
Vizyon kişi ve kuruluşların varmak istediği noktanın piksel konumudur. Ulaşmak istediği hedef ve amaçlarıdır. İleride gelmek istediği, gelecekte gelebileceği hayal ettiği yerdir.
Vizyon toplumları, ülkeleri, kuruluşları ileri ***üren, başarıya ulaştıran, kişileri lider, kuruluşları alanlarında olmaya ***üren güçtür. Bu güç, diğer bir anlamda hedeflere ulaşma, onları gerçekleştirme isteği ve azmidir.
Vizyon öyle bir olgudur ki ! kişileri, kuruluşları, toplumu, ülkeleri yıllarca belirli amaçlar doğrultusunda peşinde sürüklemiş, hedeflerini gerçekleştirmek için çoğu kez tereddütsüz risk aldırmaya zorlamış ve gücün türevini oluşturmuştur.
Tarihe ismini yazdıran kişi, lider ve önderlerimize baktığımızda hepsinin mutlaka bir vizyonlarının olduğunu görürüz. Bu kişiler içinde bulundukları zorlukların ötesinde başarılması imkansız gibi görünen, hedeflerini ortaya koyarak, mücadele edip başarıya ulaşmış liderlerdir. Vizyonlarıyla bizleri bu günlere taşımışlardır.
Tarihin tozlu yaprakları arasına henüz girmeyen ve her fırsatta vizyoner yapısı ve kişiliği teyid edilen ulu önderimiz ATATÜRK’ün en büyük hedefi Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmak ve onu yaşatacak ortamı ve şartları ileri nesillere devretmekti. Bunu gerçekleştirmek için sayısız engelleri aşarak yoktan bir ulus yaratmıştır. Vizyonuyla dünya tarihine ismini ve ulus olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kazandırmıştır.
Bireyler olarak başarıya ulaşmak istiyorsak, öncelikle bu gün bulunduğumuz yeri, amaçlarımızı ve hedeflerimizi çok iyi belirlemeliyiz. Kişisel vizyonumuzu oluşturarak kendimize, ailemize, kuruluşumuza, toplumuza, ülkemize ve hatta üzerinde yaşadığımız dünyamıza fayda yaratabilecek farklı hedefleri görerek, gözeterek insanlığa değer katabiliriz.

Vizyon başarıya ulaşmaktır. İnsanın temel ihtiyaçlarından biriside başarıdır. Her insan başarılı olmak ister. Bu başarıya ulaşmak içinde bir güce, bir görüşe ve bilinçli bir stratejiye ihtiyacı vardır. Bu görüş ileriyi görebilmek fark yaratabilmek için, her insanın içinde oluşturması ve çevresiyle paylaşabileceği bir arzu olmalıdır. Oluşturulan bu coşku ve güçle de toplumu başarıya ulaştırmalı. Başarıya ulaşabilmiş toplumumuzla da mutluluğu yakalamalıyız.
Vizyonu olmayan kişi ve kuruluşlar karşılarındaki güçlü organizasyonların varlığı altında kaybolurlar. Günümüz rekabet şartları, küreselleşen dünyamızda başarının anahtarı olarak vizyonu belirlemektedir. Kuruluşlar çağın gereksinimlerini ve müşteri beklentilerini tam anlamıyla analiz etmeli, başarılı olmak için hedeflerine çalışanların hayal gücünü, önsezilerini ve bütünü oluşturan parça vizyonlarını ekleyerek varmak istediği hedeflere takım olarak odaklanmalıdır. Yani kısaca;
Vizyon rüyadır,
Vizyon güçtür,
Vizyon önsezidir,
Vizyon düş mühendisliğidir,
Vizyon ulaşılmak istenen noktadır,
Vizyon başarıya ulaşmanın anahtarıdır,
Vizyon hedeftir …,
Kısacası vizyon, günde binlerce hatta yüz binlerce kişinin geçtiği kentin en işlek caddesindeki mağazamızın titizlikle ve özenle hazırladığımız vitrinidir. Onun başarısı da gün boyunca kaç kişinin bu vitrinin önünde durup, kaç kişiden beğeni aldığının, kaçının etrafındakilere ve dostlarına “bak şurada böyle bir yer var” diye tanımladığının ve ürünlerini övdüğünün, beklentileri karşıladığının ölçütünün doğru orantısıdır.

GEÇMİŞ Mİ, GELECEK Mİ
Bugün 28 Şubat. Siyasi tarihimizin her önemli olayı gibi yine gündemi o günlerin aktörleri dolduruyor. Yaşadıklarımız tabii ki geleceğimizi etkiler ama biz siyasette geçmişi yaşanmış bir gerçeklik, iktidar mücadelelerinin toplam neticesi olarak görmüyor, öyle kabul edemiyor ve sanki o günlerde yapamadıklarımızın hıncını almak istercesine hararetle tartışıp duruyoruz. 1920’lere de böyle yaklaşıyoruz, 30’lara, 60’lara da… Birileri için geçmişte takıldığı bir olay turnusol kağıdı oluyor, sizin o olaya bakışınız onun gözünde demokratlığınızın da tek ölçüsünü teşkil ediyor. Böylece geçmişte bizi bölüp duruyor. Acaba geçmişe karşı daha demokrat olmaya çalışırsak hem tarihimizle, hem karşımızdakiyle daha barışık olabilirmiyiz? Belki de artık şimdiye kadar bize pek az şey kazandıran, tersine enerjimizi tüketen, bir türlü sonu gelmez geçmiş tartışmaları yerine bugün elimizde var olanla daha iyi bir geleceği nasıl kurabiliriz diye düşünmeliyiz.
NOSTALJİYİ BIRAK, VİZYONA BAK

Nostalji kelimesi önceleri, vatan ve yurt hasreti anlamında kullanılırdı. Kişiyi doğduğu, büyüdüğü yerlere çeken bu duygu, hasret, daussıla, gurbet, özlem gibi büyülü kelimelerde ifadesini buldu. Bugün bu kelime daha çok “geçmişe özlem”i anlatmak için kullanılıyor. İnsanın köklerini araması, hayatının izlerini sürmesi, geçmişe sahip çıkması anlamında “nostalji” doğal bir duygu. Ancak Türkiye’de geçmiş, geleceğin rolünü çaldı. Geçmişi tartışmaktan, geleceğin haritasını çizemedik.

Osmanlılın Karlofça’dan sonra 221 yıl süren gerileme dönemi, gelecek korkusunun genlerimize kadar işlemesine, geçmişe sığınmamıza yol açtı. Şarkı bile “Titrerim mücrim gibi baktıkca istikbalime…” diyordu. “Bilge ol da geçmişe özlem çekme /Zamanın oğlusun sen artık…”diyen Mevlana’nın torunları kendilerini “dönülmez akşamın ufkunda” hissediyor, “Yarab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı…”diye yakınıyordu. Geçmişe aşırı özlem, gelecek için vizyon üretimine zaman bırakmadı. Vizyonsuzluk, siyaseti “dedim-dedi” kavgasına dönüştürdü, ekonomide ise ufuksuz kaldık. Yeni yüzyılın başı ülkenin yoğun nostaljiyi bir tarafa bırakmak ve geleceği önce beyinlerimizde kurmak için iyi bir fırsat olabilir. .

VİZYON NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Vizyon anlatılması zor bir kavram. Bu nedenle önce vizyonun ne olmadığını ele alalım:

Vizyonun umutsuz günlerde görülen seraplarla alakası yok. .

Vizyon, bir macera arayışı, bir koyup üç alınacak bir kumar değil. Güzel bir geleceğe, santim santim de olsa her gün biraz daha yaklaşamıyorsak vizyon, bir bilim-kurgu öyküsüne dönüşüverir.

Vizyon; Turgut Özal’ın bulduğu bir kavram değil. Tarih güzel günler görmek için bir şeyler düşünen, yapan liderler, filozoflar ve bilim adamları ile dolu

Vizyonun ne olmadığını kısaca ele aldıktan sonra bu yeteneği tanımlamak daha kolay. Vizyon bugünün hayalini, yarının gerçeği kılmak için ortaya konan beyinsel çaba. Geleceğe nüfuz eden görüş yeteneğine sahip olmak için ille de büyük bir lider ve filozof olmak gerekmez. Biraz ülke ve insan sevgisi, biraz umut ve heyecan, biraz düşünce ve analiz herkesin görüş mesafesini uzatabilir.

Vizyon “beyindeki göz”dür: Hayaller düşüncenin, bilimin, analizin potasında eritildiğinde, su verilmiş çelik gibi somutlaşır. Vizyon sahibi adam için gelecek gözle görünürcesine gerçektir. Vizyon beyindeki radardır. Vizyon sahibi kişi daha ilk adımı atarken tablonun bitmiş halini beyninde canlandırabilir.

Vizyonun hareket noktası gerçekliktir: Vizyon geleceğin gerçekliğini yakalama azmidir. Vizyon sahibinin başı bulutlardadır ama ayağı daima yere basar. Mevcut gerçekliği tam olarak algılayan bir kişi, neyin, nasıl ve hangi noktaya kadar değişebileceğini daha berrak bir şekilde görür. Bu niteliği ile vizyon ütopyadan çok farklıdır.

Vizyon geleceği bölüşmektir: Yalnız tek bir kişinin beyninin içinde kalan yaratıcı ve ufuklu düşünceler “vizyon” olarak tanımlanamaz. Vizyon binlerce, milyonlarca insan tarafından paylaşılmadıkça değişim gecikir. Toplumda “Neyimiz eksik?”, “Neden olmasın?” gibi sorular yaygınlaştıkça, geleceği kurtarmak kolaylaşır. Vizyon herkesin kavrayacağı şekilde açık ve net bir şekilde ifade edilmelidir..

Vizyon, geleceği kurmaktır: Vizyon, yalnız vizyon olarak kalırsa bir işe yaramaz. Vizyonu geleceğin derinliğine uzanan köklere benzetirsek, ağacın gövdesi misyondur. Gelecek ile ilgili hayaller, bir misyon belgesinde özetlenerek, hayat boyu sürecek bir göreve dönüştürülür. Belirlenen misyona uygun olarak hazırlanan stratejiler, planlar, programlar, uygulamalar bir süre sonra meyvesini vermeye başlar. Paylaşılan bir vizyon, insanları daha cesur, daha girişimci yapar. Vizyon sahibi günlük sıkıntılar altında ezilmez.

Vizyon umuttur: Vizyon, bugünden yarınlara uzanan bir iyimserlik, insanları heyecanlandıran bir umut içermelidir. Çünkü hiç kimse sisli bir gelecek vaadinin peşinden gitmek istemez. Gerçek hayatın karşımıza başarılar ve fırsatlar kadar, yenilgiler, krizler ve afetler çıkaracağını hepimiz biliriz.. Ama yalnız iyimser ve pozitif bir bakış açısı bize bu zorlukları yenebilecek enerji ve gücü verebilir. Harvard’ın kıdemli profesörlerinden David Landes, ulusların zenginlik ve yoksulluğunun nedenlerini irdelediği kitabının son cümlelerinde de aynı gerçeği vurguluyor:

“Dünya iyimserlerin olacak. Hep haklı çıktıkları için değil ama hayata pozitif baktıkları için… Onların olumlu beklentileri çoğu kez gerçekleşmez ama yalnız iyimser insanlar, bir şeye ulaşmanın, hatalarını düzeltmenin, iyileştirmenin ve başarının yolunu bulabilir. Uyanık ve eğitimli bir iyimserlik eninde sonunda iyi sonuç verir. Karamsarlık ise insanlara yalnız haklı çıkmanın boş tesellisini sunabilir.”

Şair Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şu mısraları ise vizyonun en kısa tanımı:

“Bir alem kurulur gibi yeniden

Baştanbaşa hayal, düşünce ve rüya…”

İÇİNDEKİLER
1-VİZYON NEDİR?
2-VİZYONUN ETKİSİ NEDİR?
3-VİZYONUN İÇERİĞİ NASIL OLABİLİR?
4-VİZYONU PAYLAŞMAK NEDİR?
5-ETKİLİ VİZYON NEDİR?
6-VİZYON VE BAŞARI NEDİR?
7-BUGÜNKÜ VİZYONUMUZ İÇİN SORULAR?
8-GELECEK VİZYONUMUZ İÇİN SORULAR?
9-VİZYON
10-MİSYON
11-AMAÇLAR
12-KURUMSAL POLİTİKA
13-STRATEJİ
14-TAKTİK
15-HEDEFLER
16-TEMEL DEĞERLER
17-KÜLTÜR
18-YAŞAMIMIZIN HER ALANINDA VİZYON…
19-GEÇMİŞ Mİ GELECEK Mİ?
20-NOSTALJİYİ BIRAK VİZYONA BAK
21-VİZYON NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın